Mark1.
(FIGURATIVE) ស្លាកស្នាម
Example: Who made these dirty marks on my new book?
Example: Illness left its mark.
2.
(EDUCATION) ពិន្ទុ
Example: (make good) marks
noun
1.
(បច្ចេកទេស) សញ្ញាសំគាល់​កម្រិតគុណភាព​ជោគជ័យ​ប្រាក់ម៉ាក (អាឡឺម៉ង់)
2.
(something that indicates the presence of a quality or feeling, a symbol placed on a thing to indicate its origin or ownership or quality, the first, a written or printed symbol, a lasting impression, a spot, scratch, etc. on a surface, a sign of some quality, a numerical assessment of proficiency, impression, a target, goal) ម៉ាក, សញ្ញា, ស្លាកស្នាម, ដាន, ស្នាមដែកដុត, mark on the table ស្នាម, put a mark beside it គំនូសចំណាំ, a mark of genius សញ្ញា, make one's mark in life គោលបំណង
verbpast tense: marked ; past participle: marked ; present participle: marking ;
1.
(TRANSITIVE) (To put or make a mark or marks on, to draw, write, record, etc., to show plainly, to characterize. to make a mark or marks, to observe. -beside the mark not penitent, irrelevant. -make one's mark to attain success, to succeed; wide of the mark inaccurate, irrelevant. -mark down reduce the price. -mark up to deface or mar with marks to) mark the right one គូសសំគាល់
Example: Boundary mark, landmark flood mark, Hit, miss the mark, Post mark, trade mark, Marks of illness on his face, Marks on (for) my essay; school marks, Will make his mark, leave his mark, 1.2%, Mark out a tennis court, Mark the accents, Mark examination papers.mark the spot (for a cut) ដៅ, mark the boundary បោះគោល (ចំណាំ), mark him for murder ចំណាំ, សំគាល់ទុក, ark time (with a baton) គោះចង្វាក់ mark down (prices) បញ្ចុះតម្លៃ, mark off (lengths) ក្រិត, mark off (items) គូស, mark out គូសចោល, mark up (a book) គូសក្រវេមក្រវាម, អប្បហារ, mark my word ស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនិយាយទុកណា, to hit the mark ចំគោលបំណង, to miss the mark ខុសគោលបំណង
2.
សំគាល់​កំណត់​ជាសញ្ញានៃ make one's mark ក្លាយទៅជាល្បីល្បាញ​បានសម្រេច up to the mark ដល់កម្រិតកំណត់
3.
(EDUCATION) (TRANSITIVE) ឱ្យពិន្ទុ
Example: mark papers
 • assay mark
  - សញ្ញាសំគាល់គុណភាពមាស ឬប្រាក់
 • be wide of the mark
  - ខុសឆ្ងាយពីចំណុចដៅឬកំណត់
 • commercial mark
  - សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម
 • fall wide of the mark
  - ខុសឆ្ងាយពីចំណុចដៅឬកំណត់
 • hall mark
  - ត្រាឬសញ្ញាសំគាល់គុណភាព
  - វាយឬដាក់សញ្ញា
 • hit the mark
  - បានសម្រេច
  - ជោគជ័យ
 • interrogation mark
  - បុច្ជសញ្ញា
 • kite mark
  - សញ្ញាសំគាល់នៅលើទំនិញបង្ហាញពីស្តង់ដារជាផ្លូវការ
 • mark down
  - បន្ថយតម្លៃ​បន្ថយពិន្ទុ​ការបន្ថយ​ចំនួនកាត់បន្ថយ
 • mark my words
  - ចាំ
 • mark off
  - គូសបែងចែក​គូសសំគាល់
 • mark out
  - ជ្រើសយក​គូសព្រំដែន
 • mark up
  - បង្កើនពិន្ទុ​ដំឡើងថ្លៃ​បន្ថែមភាគរយ​ការបង្កើនថ្លែ​ចំនួនបន្ថែមលើថ្លៃដើមដើម្បីបានថ្លៃលក់
 • miss the mark
  - បរាជ័យ
 • punctuation mark
  - វណ្ណយុត្ដិ
 • question mark
  - មុច្ជនសញ្ញា (?)
 • registration of a trade mark
  - ការសុំសេចក្ដីអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម
 • registration of trade mark
  - ការសុំអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្ម
 • strawberry mark
  - ស្នាមឆ្នូតក្រហមលើក្មេងនិងបាត់ទៅវិញនៅពេលធំ
 • thread mark
  - សរសៃ (អំបោះ) ដែលដាក់ក្នុងក្រដាសលុយ
 • toe the mark
  - ធ្វើទៅតាមបញ្ជា
 • trade mark
  - និកិ្ខត្តសញ្ញា, សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម, យីហោ
ENGLISH MEANING
noun
1.
A fixed object serving for guidance, as of a ship, a traveler, a surveyor, etc.; as, a seamark, a landmark.
2.
A license of reprisals.
3.
An old weight and coin.
4.
The unit of monetary account of the German Empire, equal to 23.8 cents of United States money; the equivalent of one hundred pfennigs. Also, a silver coin of this value.
5.
A visible sign or impression made or left upon anything; esp., a line, point, stamp, figure, or the like, drawn or impressed, so as to attract the attention and convey some information or intimation; a token; a trace.
6.
A character or device put on an article of merchandise by the maker to show by whom it was made; a trade-mark.
7.
A character (usually a cross) made as a substitute for a signature by one who can not write.
8.
A trace, dot, line, imprint, or discoloration, although not regarded as a token or sign; a scratch, scar, stain, etc.; as, this pencil makes a fine mark.
9.
An evidence of presence, agency, or influence; a significative token; a symptom; a trace; specifically, a permanent impression of one's activity or character.
10.
That toward which a missile is directed; a thing aimed at; what one seeks to hit or reach.
11.
Attention, regard, or respect.
12.
Limit or standard of action or fact; as, to be within the mark; to come up to the mark.
13.
Badge or sign of honor, rank, or official station.
14.
Preeminence; high position; as, particians of mark; a fellow of no mark.
15.
A characteristic or essential attribute; a differential.
16.
A number or other character used in registring; as, examination marks; a mark for tardiness.
17.
Image; likeness; hence, those formed in one's image; children; descendants.
18.
One of the bits of leather or colored bunting which are placed upon a sounding line at intervals of from two to five fathoms. The unmarked fathoms are called "deeps."
verbpast tense: marked ; past participle: marked ; present participle: marking ;
1.
(TRANSITIVE) To put a mark upon; to affix a significant mark to; to make recognizable by a mark; as, to mark a box or bale of merchandise; to mark clothing.
2.
(TRANSITIVE) To be a mark upon; to designate; to indicate; -- used literally and figuratively; as, this monument marks the spot where Wolfe died; his courage and energy marked him for a leader.
3.
(TRANSITIVE) To leave a trace, scratch, scar, or other mark, upon, or any evidence of action; as, a pencil marks paper; his hobnails marked the floor.
4.
(TRANSITIVE) To keep account of; to enumerate and register; as, to mark the points in a game of billiards or cards.
5.
(TRANSITIVE) To notice or observe; to give attention to; to take note of; to remark; to heed; to regard.
6.
(INTRANSITIVE) To take particular notice; to observe critically; to note; to remark.
1.
badge, brand, characteristic, distinction, emblem, feature, imprint, indication, label, property, scar, sign stain, stigma, symptoms, trace, trademark, trait, vestige