ពាក្យ​ព្យាង្គតម្រួត

ខាងក្រោមនេះ​ជា​ពាក្យ​ដែល​ត្រូវ​សរសេរ​ជា​ព្យាង្គតម្រួត (យោងតាម​វចនានុក្រម​សម្ដេច​ព្រះសង្ឃរាជ​ជួនណាត​)

ពាក្យខុស ពាក្យ​ត្រូវ​សរសេរជា​ព្យាង្គតម្រួត
កំចាត់ កម្ចាត់
កំដៅ កម្ដៅ
កំពស់ កម្ពស់
កំរង កម្រង
កំរាល កម្រាល
កំរិត កម្រិត
កំរើក កម្រើក
កំរៃ កម្រៃ
កំរោល កម្រោល
កំលាំង កម្លាំង
គំរប គម្រប
គំរប់ គម្រប់
គំរោង គម្រោង
ចំការ ចម្ការ
ចំកួត ចម្កួត
ចំងាយ ចម្ងាយ
ចំរាញ់ ចម្រាញ់
ចំរុះ ចម្រុះ
ចំរើន ចម្រើន
ចំរៀក ចម្រៀក
ចំរៀង ចម្រៀង
ចំលង ចម្លង
ចំលើយ ចម្លើយ
ចំលែក ចម្លែក
ជំរក ជម្រក
ជំរាល ជម្រាល
ជំរើស ជម្រើស
ជំរះ ជម្រះ
តំកល់ តម្កល់
តំកើង តម្កើង
តំរង តម្រង
តំរង់ តម្រង់
តំរាស់ តម្រាស់
តំរុយ តម្រុយ
តំរូវ តម្រូវ
តំរួត តម្រួត
តំរៀប តម្រៀប
តំលៃ តម្លៃ
តំអូញ តម្អូញ
ទំងន់ ទម្ងន់
ទំរង់ ទម្រង់
ទំលាក់ ទម្លាក់
ទំលាប់ ទម្លាប់
បំរុង បម្រុង
បំរើ បម្រើ
រំលឹក រម្លឹក
សំដែង សម្ដែង
សំបូរ សម្បូរ
សំបើម សម្បើម
សំរក សម្រក
សំរក់ សម្រក់
សំរប សម្រប
សំរស់ សម្រស់
សំរាក សម្រាក
សំរាប់ សម្រាប់
សំរាម សម្រាម
សំរាល សម្រាល
សំរាំង សម្រាំង
សំរិត សម្រិត
សំរុក សម្រុក
សំរុង សម្រុង
សំរួច សម្រួច
សំរួល សម្រួល
សំរេច សម្រេច
សំរែក សម្រែក
សំលាញ់ សម្លាញ់
សំលាប់ សម្លាប់
សំលឹង សម្លឹង
សំលុត សម្លុត
សំឡុត សម្លុត

ក្រៅពីពាក្យខាងលើនេះមាននូវពាក្យជាច្រើនទៀតដែលត្រូវសរសេរជាព្យាង្គតម្រួត ។