សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Adobe Photoshop
០២ វិច្ឆិកា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៤ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៨ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Website Design with CSS + Bootstrap
២៨ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
PHP and MySQL
០២ វិច្ឆិកា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
Java Beginning
២១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Software Development (C/C++,C# Beginning, C#Database)
២១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Software Development (C/C++,C# Beginning, C#Database)
២៨ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២៦ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
PHP and MySQL
២៦ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
C# Database
១៩ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០-១៧:៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device