សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
៣០ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
៣០ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
០៦ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
១៦ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
១៦ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Adobe Photoshop
២៣ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Android Application Development
២១ ធ្នូ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
C/C++
១៦ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Java Beginning
១៦ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
២១ ធ្នូ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
C++OOP
២៣ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C++OOP
១៦ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device