សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
២៥ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:១៥ - ០៩:៤៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
០១ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C++OOP
២៥ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
C/C++
២៥ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device