សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Website Design with CSS, CSS3 & Bootstrap
១២ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
HTML + HTML5 + CSS
១២ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
១២ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Java Programming
២៦ វិច្ឆិកា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h០០-១៧h០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device