សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
PHP and MySQL
២៨ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០ (Draft))
C/C++
០៧ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០-១៥h៣០)
C/C++
២៧ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០ (Online Class))

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device