LeavePast or Past Participle form of: leftSame as: leve
1.
(FIGURATIVE) លះបង់ (បំបាត់), យកចេញ
2.
Leave (own) ចាកចេញពី
3.
Leave (the door open) ទុក (ឧទាហរណ៍៖ ទុកទ្វារអោយចំហរ)
4.
(You should) leave (him alone) កុំប៉ះពាល់គាត់
5.
(I'm afraid to) leave (him alone) អោយនៅម្នាក់ឯង
6.
Leave (some for him) ទុក (ឧទាហរណ៍៖ ទុកខ្លះអោយគាត់)
7.
Leave (a scar) ធ្វើឱ្យមាន
noun
1.
(Permission, official permission to be absent from duty, the period for which this lasts. leave of absence permission to be absent, the time this permission lasts) go on leave វិស្សមកាល, ការឈប់សម្រាក
Example: Leave the glass on the table, Leave me here, Leave a card, a message, Leave (Be left) $1,000 in a will, Leave undone, untouched, unsaid, Leave me alone, Leave the work to it to nature, Leave here, Leave London and live in the country.leave in the cold មិនយកចិត្ដទុកដាក់ leave in the lurch ទុកចោលយករួចខ្លួន, take his leave សុំទៅ, take of one's senses ឆ្កួត
2.
(បច្ចេកទេស) ការអនុញ្ញាត, វិស្សមកាល, ពេលឈប់សម្រាក
verbpast tense: Left ; past participle: Left ; present participle: Leaving ; 3rd person singular present Leaves
1.
ចាកចេញ, ឈប់ពីតំណែង
2.
(TRANSITIVE) (to go away from, to go away finally or permanently, to cease to belong to (a group) or live at (a place), to go away from, to allow to remain, to bequeath, to abandon) កាន់បន្ធូរលែង, បណ្ដោយឲ្យ, ទុក (មិននាំទៅជាមួយ, មិនយកទៅជាមួយ), ផ្លេច (ផ្លេចយកទៅជាមួយ), បោះបង់, រំលង, ទុកចោល (មិនរវល់គិតដល់មិនផ្លាស់កន្លែងឬស្ថានភាព), ប្រគល់លើ, ផ្ញើទុក, ទុកនៅ (ក្រោយពីស្លាប់) / ទុកឲ្យមាននៅក្រោយដែលចខ្លួនបាត់ទៅទុកឲ្យ, ប្រគល់ឲ្យ (ជាកេរ្តិ៍ដំណែល), បង់, ខូច, អស់, ផ្អាកទុក, សុខចិត្ដលក់ឲ្យ, បរិច្ចាក, ប្រហែល, ដាក់ចុះ
3.
(INTRANSITIVE) (to go away or set out. -leave off to stop, to stop doing or using) ចេញទៅ, ចាកចេញ
4.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ទុក, ចោល, ចេញ
 • absent without leave
  - ដែលឈប់ឥតច្បាប់
 • annual leave
  - ចំនួន ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ
 • be on leave
  - សម្រាកពីការងារ
 • beg leave
  - សុំអនុញ្ញាត
 • by your leave
  - ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ
 • compassionate leave
  - ពេលសម្រាកពីការងារផ្តល់អោយនិយោជិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន ឬបញ្ហាគ្រួសារ
 • French leave
  - នៃការឈប់ដោយគ្មានអនុញ្ញាត
 • I leave it to your discretion
  - ខ្ញុំទុកអោយអ្នកសម្រេចចិត្ត
 • leave about around
  - ទុកចោលរាយប៉ាយ
 • leave alone
  - មិនរំខាន. ស្រាប់តែទៅលើនណាម្នាក់
 • leave aside
  - មិនគិត
  - មិនគិតគូរដល់
 • leave behind
  - ភ្លេចចោល
  - បោះបង់ចោល, ទុកចោលសញ្ញាឬដាន, ទុកចោលអោយនៅពីក្រោយ
  - ទុកចោល
 • leave for
  - បោះបង់ចោលអ្វីមួយ​ហើយទៅយកអ្វីមួយទៀត ចាកចេញទៅកាន់
  - ចាកចេញទៅកាន់, បោះបង់ចោល
 • leave for absence
  - សុំឈប់
 • leave for dead
  - ទុកអោយស្លាប់
 • leave from
  - ចាកចេញពី
 • leave himself an out
  - សេចក្ដីដោះសា
 • leave in
  - ទុកអោយនៅខាងក្នុង
 • leave in peace
  - ទុកអោយស្ថិតនៅក្នុងសន្ដិភាព
 • leave in the lurch
  - បោះបង់ចោល
 • leave it at that
  - ឈប់ត្រឹមហ្នឹង
 • Leave me alone!
  - កុំឆាឆៅ
 • leave of absence
  - ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតអោយសម្រាកពីការងារ
  - ការអនុញ្ញតិអោយឈប់សម្រាក
 • leave off
  - ចប់, ឈប់
  - លះបង់ចោល, ឈប់, មិនដាក់
  - ឈប់, ចប់
  - ឈប់ពាក់ឬស្លៀក
 • leave on stone unturned (to do)
  - សាកល្បងគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាច (ដើម្បីធ្វើ)
 • leave out
  - ភ្លេចដាក់
  - ផាត់ចោល, មិនរាប់បញ្ចូល
 • leave over
  - ពន្យាពេល
 • leave someone in the lurch
  - ទុកអោយនៅម៉ឺងមាំងម្នាក់ឯង
 • leave the door open
  - បើកទ្វារចំហទុក (សម្រាប់កាពិភាក្សា)
 • leave well alone
  - ទុកអោយស្រេចតែវា, កុំជ្រៀតជ្រែកជាមួយ
 • maternity leave
  - ការអនុញ្ញាតឲ្យសំរាកពីការងារពេលសំរាលកូន
  - ការឈប់សម្រាកពេលសម្រាលកូន
  - ការអនុញ្ញាតឈប់ពេលស្រ្តីមានកូន​សម្រាកមាតុភាព
 • paternity leave
  - ការអនុញ្ញាតអោយបុរសឈប់សម្រាប់ពីការងារនៅពេលប្រពន្ធឆ្លងទន្លេ
 • shick leave
  - ឈប់សម្រាកឈឺ
 • six leave
  - ពេលឈប់សម្រាកឈឺ
 • six weeks holiday leave
  - រយៈពេលឈប់សម្រាក៦សប្តាហ៍ក្នុង១ឆ្នាំ
 • take leave
  - ចេញទៅឥតច្បាប់អនុញ្ញាត, ឥតលាអ្នកណា
 • take leave of
  - លាលែងពីតំណែង
 • take leave to differ
  - សូមអនុញ្ញាតអោយជំទាស់យោបល់
 • to be on leave
  - សុំឈប់ធ្វើការ
ENGLISH MEANING
noun
1.
Liberty granted by which restraint or illegality is removed; permission; allowance; license.
2.
The act of leaving or departing; a formal parting; a leaving; farewell; adieu; -- used chiefly in the phrase, to take leave, i.e., literally, to take permission to go.
verbpast tense: Left ; past participle: Left ; present participle: Leaving ; 3rd person singular present Leaves
1.
To withdraw one's self from; to go away from; to depart from; as, to leave the house.
2.
To let remain unremoved or undone; to let stay or continue, in distinction from what is removed or changed.
3.
To cease from; to desist from; to abstain from.
4.
To desert; to abandon; to forsake; hence, to give up; to relinquish.
5.
To let be or do without interference; as, I left him to his reflections; I leave my hearers to judge.
6.
To put; to place; to deposit; to deliver; to commit; to submit -- with a sense of withdrawing one's self from; as, leave your hat in the hall; we left our cards; to leave the matter to arbitrators.
7.
To have remaining at death; hence, to bequeath; as, he left a large estate; he left a good name; he left a legacy to his niece.
8.
(INTRANSITIVE) To cease; to desist; to leave off.
9.
(INTRANSITIVE) To send out leaves; to leaf; -- often with out.
1.
To depart, to set out
2.
To raise, to levy