សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C++OOP
១៨ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១០:០០ - ១២:០០ (Online Class) (Class Full))
C# Database
១១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០ (Online Class))
Website Design with CSS + Bootstrap
១១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០ (Online Class))
Java Programming
១១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០ (Online Class))
C/C++
១១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០ (Online Class))
C/C++
១១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០ (Online Class))
C# Database
០៤ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០ (Online Class))
C++OOP
២៧ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០ (Online Class))

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device