សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០២ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១៣ មិថុនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
០៦ មិថុនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨h០០-១០h០០)
PHP and MySQL
៣០ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០:០០ - ១២:០០)
Website Design with CSS
០១ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Computer Network
២៣ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
PHP and MySQL
២៣ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០:០០ - ១២:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។