សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
០៥ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥h៣០-១៧h០០)
C/C++
១២ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
Website Design with CSS, CSS3 & Bootstrap
២៩ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
Node.js + Express + MySQL
២៩ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៥០ - ១៥:២០)
C++OOP
១១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
Javascript + JQuery
០៥ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
Technical Dictionary

Technical Dictionary

វចនានុក្រមផ្នែកបច្ចេកទេសទូទៅ