សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
PHP and MySQL
២១ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# Database
២១ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Computer Network
២៦ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨h០០-១០h០០)
PHP and MySQL
២៦ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤h០០-១៦h០០)
SQL Server for Developer
២៦ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០h០០-១២h០០)
PHP and MySQL
២១ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ២០:០០)
Website Design with CSS
២១ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៣០ - ១៥:០០)
C/C++
២១ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h៣០)
Website Design with CSS
២៦ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨h០០-១០h០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។