សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
២៤ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២៤ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h០០-១៥h៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៤ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
SQL Server for Developer
២៤ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
PHP and MySQL
២២ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
C# Database
២៤ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h០០-១៥h៣០)
Adobe Photoshop
២២ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
PHP and MySQL
២៥ មីនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។

អត្ថបទ គន្លឹះ និង កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ថ្មីៗ