សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
PHP and MySQL
០៩ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨h០០-១០h០០)
Adobe Photoshop
២៨ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# for Beginner
២៣ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# Database
០៤ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# Database
២៨ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៣០ - ១៥:០០)
VB.NET Database
០២ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨h០០-១០h០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១៩ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០h០០-១២h០០)
Website Design with CSS
២៨ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)
PHP and MySQL
១៩ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ Sat. ១៤h០០-១៦h០០ ; Sun. ១០h០០-១២h០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។