សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Java Beginning
០២ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥h៣០-១៧h០០)
C# Database
២៣ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:៣០ - ១៦:៣០)
C# for Beginner
០២ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# Database
០៧ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៩h០០-១១h០០)
SQL Server for Developer
៣០ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
០២ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:៣០ - ១១:០០)
C/C++
២៣ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។

អត្ថបទ គន្លឹះ និង កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ថ្មីៗ