សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
១១ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
Javascript + JQuery
១១ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
១១ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
Javascript + JQuery
០៤ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៥០ - ១៥:២០)
HTML + HTML5 + CSS
០៤ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
HTML + HTML5 + CSS
០៤ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៥០ - ១៥:២០)
HTML + HTML5 + CSS
១២ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Technical Dictionary

Technical Dictionary

វចនានុក្រមផ្នែកបច្ចេកទេសទូទៅ