សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
៣១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
Website Design with CSS, CSS3 & Bootstrap
១៧ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Javascript + JQuery
០៨ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
Flutter Level 1
០៨ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៩:០០-១១:០០)
Java Programming
១៥ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៣:០០-០៥:០០)
C/C++
១៧ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៣:៣០-០៥:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device