សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Software Development (C/C++,C# Beginning, C#Database)
២២ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Computer Foundation & C/C++
២២ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C# for Beginner
២៧ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
Software Development with C#
២៧ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
Android Application Development (C++, Java , Android)
២៩ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៩ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Android Application Development
២៧ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
Android Application Development (C++, Java , Android)
១០ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០ - ១៨:០០)
Web Development with PHP (HTML, CSS+Boostratp, JavaScript+JQuery,PHP+MySQL)
២៧ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
Javascript + JQuery
០៣ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២៧ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០ - ១៨:០០)
Software Development (C/C++,C# Beginning, C#Database)
២២ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤០:០០ - ១៥:៣០)
Software Development with C#
២៩ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# for Beginner
២៩ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Computer Foundation & C/C++
២២ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២២ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៧ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
C/C++
២០ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ -១២:១៥)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device