សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# Database
៣០ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# for Beginner
២៣ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៣ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
៣០ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Adobe Photoshop
២៥ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h០០ -១៥h០០)
C/C++
២១ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h០០ - ១៧h០០)
PHP and MySQL
២៣ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២៣ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។