សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
២០ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៧ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
PHP and MySQL
២៤ វិច្ឆិកា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:៣០ - ១១:០០)
VB.NET Database
១៨ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២០ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h០០-១៥h៣០)
PHP and MySQL
២០ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h០០-១៥h៣០)
Website Design with CSS
២៧ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១០:៣០ - ១២:០០)
C# for Beginner
២០ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Website Design with CSS
២៤ វិច្ឆិកា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
២០ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
PHP and MySQL
១៨ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Website Design with CSS
២៥ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០:០០ - ១២:០០)
C/C++
២០ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។