សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
២៦ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
២៦ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C# for Beginner
២៦ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# Database
២៤ មីនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h០០-១៧h៣០)
C# for Beginner
២៦ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)
Computer Fundamental
១៩ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:៣០ - ១១:០០)
Website Design with CSS + Bootstrap
១៩ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។