សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Adobe Photoshop
០៣ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
PHP and MySQL
១៨ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
Website Design with CSS + Bootstrap
០៣ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Software Development (C/C++,C# Beginning, C#Database)
១៨ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០ - ១៨:០០)
C/C++
១៨ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០ - ១៨:០០)
C# Database
១៥ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១៨ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០ - ១៨:០០)
Web Development with PHP (HTML, CSS+Boostratp, JavaScript+JQuery,PHP+MySQL)
១៨ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០ - ១៨:០០)
C/C++
២០ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Web Development with PHP (HTML, CSS+Boostratp, JavaScript+JQuery,PHP+MySQL)
២០ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២០ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
២៧ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
២៧ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C# Database
២៧ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device