សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C++OOP
២៤ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C# Database
២០ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# for Beginner
២៤ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៤៥ - ១៧:០០)
C/C++
២៤ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២៤ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:០០ - ១០:៣០)
C# for Beginner
២៤ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:៣០ - ១០:០០)
C/C++
២៤ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៤ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Computer Fundamental
២៤ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C# Database
២២ កញ្ញា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០-១៥:៣០)
C# for Beginner
២៤ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Adobe Photoshop
១៥ កញ្ញា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:៣០)
Javascript
១០ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device