សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០៦ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៩ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Javascript
០៦ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២៨ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
C/C++
២៧ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០-១៨:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device