សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# Database
២២ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h៣០-១៦h៣០)
Advanced PHP with OOP & CodeIgniter
១៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៧:៣០ - ១៩:០០)
SQL Server for Developer
១៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# for Beginner
១៣ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
Adobe Photoshop
១៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:៣០ - ១១:០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
០៩ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C# for Beginner
១៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)
ASP.NET Web Development
១៣ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១១:៣០ - ១៣:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១៣ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
ASP.NET Web Development
០៦ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១១h៣០-១៣h៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។