សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Web Development with PHP (HTML, CSS+Boostratp, JavaScript+JQuery,PHP+MySQL)
០៦ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:០០ - ១៤:៣០ (Online Class))
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
០៦ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០ (Online Class))
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
០៦ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥ (Online Class))
Adobe Photoshop
០៦ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០ (Online Class))
Website Design with CSS + Bootstrap
០៦ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០ (Online Class))
C/C++
០៤ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០ (Online Class))
C/C++
០៦ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០ (Online Class))
HTML + HTML5 + Dreamweaver
០៦ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:០០ - ១៤:៣០ (Online Class))
C/C++
០៦ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥ (Online Class))

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device