សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៩ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Computer Fundamental
១៥ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Adobe Photoshop
២៩ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h០០-១៥h៣០)
Website Design with CSS
០៤ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០:០០ - ១២:០០)
C# Database
១៥ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៦:០០)
C# for Beginner
១៣ កញ្ញា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:០០)
Website Design with CSS
១៥ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥h៣០-១៧h០០)
Computer Network
១៣ កញ្ញា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
៦ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១០:៣០ - ១២:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។