សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Website Design with CSS
២៩ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
២៧ ធ្នូ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
C/C++
២៧ ធ្នូ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨h០០-១០h០០)
C/C++
២២ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
PHP and MySQL
២២ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:៣០ - ២០:០០)
Adobe Photoshop
២៧ ធ្នូ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Website Design with CSS
១២ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។