សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០៦ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# for Beginner
០៦ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Computer Fundamental
២៧ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:៣០)
Computer Fundamental
២៧ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Javascript
០៤ មីនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Javascript
២០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២៧ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Javascript
២០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។