សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
២៥ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
C# for Beginner
១៣ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
០៦ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩h០០-១០h៣០)
C/C++
០៤ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
C# for Beginner
០៤ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
Adobe Photoshop
០៤ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Adobe Photoshop
០៦ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Website Design with CSS
០៦ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៩ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៧:៣០ - ១៩:០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
០៤ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Website Design with CSS
០៤ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Java Script
១៣ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២៧ មិថុនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។