សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០៧ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Computer Fundamental
៣១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Adobe Photoshop
៣១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Website Design with CSS
៣១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:០០ - ១០:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៩ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
C/C++
៣១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)
C# for Beginner
០៧ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h៣០)
PHP and MySQL
៣១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
PHP and MySQL
០៧ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# Database
០៧ កញ្ញា (ច័ន្ទ - ពុធ - សុក្រ ១៤h៣០-១៦h៣០)
C/C++
៣១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Website Design with CSS
២២ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០:០០ - ១២:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។