សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៣ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
១៤ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤h៣០-១៧h០០)
C# for Beginner
២៣ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device