សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Java Beginning
២៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
Java Beginning
២៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C++OOP
០៥ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៣ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:៣០)
PHP and MySQL
០៥ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Javascript
០៥ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# for Beginner
២៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# for Beginner
២៣ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device