សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
២៨ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C++OOP
២១ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២១ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Computer Fundamental
២១ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២១ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២១ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Programming with Python
១៩ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨:០០ - ១០:០០)
C# Database
២៨ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device