សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
PHP and MySQL
២០ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:៣០ - ១០:០០)
C/C++
២៥ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥៣០)
C# for Beginner
២០ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Adobe Photoshop
២០ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២០ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៧:៣០ - ១៩:០០)
C/C++
២៧ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២០ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# for Beginner
២០ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)
C# Database
២១ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។