សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០៧ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
០៧ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
០៧ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Computer Foundation & C/C++
០៧ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
០៧ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# for Beginner
១៦ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:០០-១០:៣០)
C# Database
១៩ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០-១៧:៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
១២ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០-១៦:០០)
C# for Beginner
០៥ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០-១៥:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១៦ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០-១៩:៣០)
Android Application Development (C++, Java , Android)
១៤ កញ្ញា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០ - ១៨:០០)
C/C++
១៤ កញ្ញា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០ - ១៨:០០)
Software Development (C/C++,C# Beginning, C#Database)
១៤ កញ្ញា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៤:០០ - ០៦:០០)
Computer Fundamental
១៦ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Computer Foundation & C/C++
១៦ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Programming with Python
០៥ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៩:០០ - ១១:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device