សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០២ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៥ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
១៩ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Computer Fundamental
១៩ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥h៣០ -១៧h០០)
Computer Fundamental
១៩ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១៨ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១៦ មិថុនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០ - ១៧h៣០)
C/C++
២៥ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device