សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០៤ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Website Design with CSS
០៩ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៥០-១៧h២០)
Adobe Photoshop
០៧ មីនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
C# for Beginner
០៩ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
០៧ មីនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
C/C++
០៩ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៣០ - ១៥:០០)
Computer Network
២៨ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

របៀបប្រើ៖ ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្មែរ (ខ្មែរយូនីកូដ) ឬ អង់គ្លេស ទៅក្នុង​ប្រអប់​ខាងលើ រួចចុច Enter ឬ​ចុចលើ button "ស្វែងរក" ។