សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Website Design with CSS + Bootstrap
២០ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C++OOP
០២ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# Database
២២ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៩:០០-១២:០០)
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
០២ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
២៤ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២៤ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Web Development with PHP (HTML, CSS+Boostratp, JavaScript+JQuery,PHP+MySQL)
២៩ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
Web Development with PHP (HTML, CSS+Boostratp, JavaScript+JQuery,PHP+MySQL)
២៤ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៩ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៤ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C++OOP
២៤ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Programming with Python
១៥ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៩:០០ - ១១:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device