សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
០៣ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Adobe Photoshop
០៣ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Computer Fundamental
២៧ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C# for Beginner
០៨ មិថុនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០២:០០ - ០៤:០០)
Javascript
១០ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
២៧ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៧ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២៥ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤:០០ - ១៦:០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៥ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៦:០០ - ១៨:០០)
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
២៥ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៩:០០ - ១១:០០)
Software Development (C/C++,C++OOP,C# Beginning, C#Database)
២៧ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C++OOP
១០ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Adobe Photoshop
២៥ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
C/C++
២៧ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device