សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
២៨ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
១៩ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
C/C++
២១ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# for Beginner
១៩ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០ -១៥h៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៦ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៤h០០-១៥h៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២១ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២១ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Website Design with CSS + Bootstrap
២១ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)

វចនានុក្រម អាន ខ្មែរ ‹› អង់គ្លេស

មាន​ជាង​៣សែន​អត្ថន័យ ជាមួយនឹង​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ក្នុង​ផ្នែក៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, ច្បាប់, ពាណិជ្ជកម្ម, កសិកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

For iOS device