Keep1.
(FIGURATIVE) ទប់ឃាត់, ចាប់យកមកវិញ, ហូត, ចាំ (មិនភ្លេច), អោយគេទុកអោយ, ជួលទុកជាមុន
2.
(FIGURATIVE) ធ្វើតាម, សង្កេត, យល់តាម, ស្ដាប់ (ដើម្បីអោយយល់), ដល់ក្រោយ, មានកម្រិតល្មម (អាចរៀនតទៅទៀតបាន), សរសើរខ្លាំង, ធ្វើពិធី, កាន់, ប្រតិបត្ដិតាម, ថ្កោល, ឃ្លាំមើល, ឈ្លប, ប្រុងប្រយ័ត្ន, ឃ្លាំគ្នាទៅវិញទៅមក, ផ្គត់ផ្គង់សេចក្ដីត្រូវការ, ជួយផ្ដល់សេចក្ដីត្រូវការ, បិត, បាំង keep some money ទុក, រក្សា, keep hogs ចិញ្ចឹម, keep an appointment រក្សាពាក្យ, keep a secret លាក keep records កត់ទុក, keep a light burning ទុកអោយ, keep walking ធ្វើតទៅ, បន្ដ, នៅតែធ្វើ, keep one's word ចាំពាក្យសន្យា, keep old papers សន្សំទុក, keep something for (someone) ទុកអោយ
3.
(MATHEMATIC) ត្រាទុក, អនុចរ, តាមក្រោយ, តាមហែហម, តាមឃ្លាំ, ដើរបណ្ដោយតាម, ដើរតាម, តាម
verbpast tense: Kept ; past participle: Kept ; present participle: Keeping ; 3rd person singular present Keeps
1.
(TRANSITIVE) (To continue to have or hold, to fulfill, to go on maintaining, to raise livestock] to preserve, to make regular entries in, to conduct, to have, to save, to remain, to continue, to care for, to look after, to carry out, to maintain) កាន់, នៅកន្លែង, ជំនួស, ឃុំឃាំង, ថែទាំ, មានចំណុះ, ទុកជា, គោរព, ទុក, ដឹកនាំដោយជំនាញ, សារ (ជំពាក់គុណ), កាន់កាប់, ការពារ, រក្សា, ឃ្វាល, យាម, អះអាង, ប្រកាន់, រក្សាខ្លួន, បង្ការ, ឃាត់, បង្ខាំង
2.
(INTRANSITIVE) (to remain [in good condition]) apples keep for months ទុកបាន can't keep warm ធ្វើម៉េចក៏មិនក្ដៅ
3.
(បច្ចេកទេស) រក្សា​ទុក, ទ្រទ្រង់
 • keep a close watch on
  - តាមដានយ៉ាងដិតដល់
 • keep a secret
  - រក្សាការសំងាត់
 • keep abreast of
  - ផ្ដល់ព័ត៌មានពី
  - រក្សាឲ្យនៅទន្ទឹមគ្នា
 • keep an appointment
  - រក្សាការណាត់ជួប
 • keep an eye on
  - ឃ្លាំមើល
 • keep at
  - បន្តធ្វើ
 • keep away
  - នៅឆ្ងាយពី
  - នៅឆ្ងាយ
 • keep back
  - ថយចេញនៅនៅអោយឆ្ងាយ
  - រារាំងមិននិយាយអោយដឹង
 • keep balance
  - រក្សាតុល្យភាព
 • keep close
  - មិនបញ្ចេញអោយគេដឹង, លាក់
 • keep close eye on
  - តាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន, សម្លឹងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
 • keep company's book
  - កត់ត្រាគណនីចូលក្នុងសៀវភៅ
 • keep down
  - គាបសង្កត់ទប់មិនអោយឡើង
  - ផ្ទុកអាហារក្នុងក្រពះ
 • keep from
  - ទប់
  - រារាំងមិននិយាយប្រាប់
 • keep in
  - ទុកក្នុងចិត្តផ្តល់នូវ
 • keep in with
  - បន្តជិតស្និទ្ធដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍
 • keep lose one's head
  - លែងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បាន
 • keep off
  - ចៀសចេញ
  - មិនកើតឡើងអោយនៅឆ្ងាយ
 • keep on
  - បន្តដំណើរ, បន្តធ្វើ, បន្តជួល
 • keep on about
  - នៅតែនិយាយ, ទទូច
 • keep on the track
  - បន្តនៅលើមាគ៌ា
 • keep one's cool
  - រក្សាអារម្មណ៍អោយស្ងប់
 • keep one's countenance
  - រក្សាទឹកមុខ
 • keep one's eyes open
  - ប្រុងប្រៀបស្មារតី
 • keep one's wits about one
  - នៅតែត្រៀមអនុវត្ត, ប្រុងជាប់
 • keep one's word
  - រក្សាពាក្យសន្យា
 • keep out
  - ហាមមិនអោយចូល, ចៀស
  - ហាមមិនអោយចូល
 • keep promise
  - រក្សាពាក្យសន្យា
 • keep sight of
  - ចាំឃ្លាំមើលប្រុងប្រយ័ត្ន
 • keep somebody's seat
  - កាន់កាប់កៅអី ឬតំណែងជាបណ្តោះអាសន្ន
 • keep someone at arm's length
  - ចៀសៗ
 • keep someone on the string
  - ធ្វើអោយចេះតែមានសង្ឃឹម
 • keep something in mind
  - រក្សាទុកក្នុងចិត្ត
 • keep the law
  - គោរពច្បាប់
 • keep to oneself
  - ចៀស (មិនចង់ជួបមនុស្សឯទៀត)
 • keep under
  - គាបសង្កត់ដាក់អោយនៅក្រោមការត្រួតត្រា
 • keep up
  - ធ្វើទាន់
  - នៅដដែលបន្តរក្សា
 • keep up with
  - ទទួលព័ត៌មាន, ដឹកឮ
 • keep up with (a car)
  - តាមទាន់
 • keep up with (payments)
  - បង់ទាន់ពេលវេលា
 • keep watch for
  - នៅចាំឃ្លាំមើល
 • keep with the times
  - ផ្លាស់ប្តូរទៅតាមកាលៈទេសៈ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The act or office of keeping; custody; guard; care; heed; charge.
2.
The state of being kept; hence, the resulting condition; case; as, to be in good keep.
3.
The means or provisions by which one is kept; maintenance; support; as, the keep of a horse.
4.
That which keeps or protects; a stronghold; a fortress; a castle; specifically, the strongest and securest part of a castle, often used as a place of residence by the lord of the castle, especially during a siege; the donjon.
5.
That which is kept in charge; a charge.
6.
A cap for retaining anything, as a journal box, in place.
verbpast tense: Kept ; past participle: Kept ; present participle: Keeping ; 3rd person singular present Keeps
1.
(TRANSITIVE) To have in one's service; to have and maintain, as an assistant, a servant, a mistress, a horse, etc.
2.
(TRANSITIVE) To hold; to restrain from departure or removal; not to let go of; to retain in one's power or possession; not to lose; to retain; to detain.
3.
(TRANSITIVE) To cause to remain in a given situation or condition; to maintain unchanged; to hold or preserve in any state or tenor.
4.
(TRANSITIVE) To have in custody; to have in some place for preservation; to take charge of.
5.
(TRANSITIVE) To preserve from danger, harm, or loss; to guard.
6.
(TRANSITIVE) To preserve from discovery or publicity; not to communicate, reveal, or betray, as a secret.
7.
(TRANSITIVE) To attend upon; to have the care of; to tend.
8.
(TRANSITIVE) To record transactions, accounts, or events in; as, to keep books, a journal, etc. ; also, to enter (as accounts, records, etc. ) in a book.
9.
(TRANSITIVE) To maintain, as an establishment, institution, or the like; to conduct; to manage; as, to keep store.
10.
(TRANSITIVE) To supply with necessaries of life; to entertain; as, to keep boarders.
11.
(TRANSITIVE) To have habitually in stock for sale.
12.
(TRANSITIVE) To continue in, as a course or mode of action; not to intermit or fall from; to hold to; to maintain; as, to keep silence; to keep one's word; to keep possession.
13.
(TRANSITIVE) To observe; to adhere to; to fulfill; not to swerve from or violate; to practice or perform, as duty; not to neglect; to be faithful to.
14.
(TRANSITIVE) To confine one's self to; not to quit; to remain in; as, to keep one's house, room, bed, etc. ; hence, to haunt; to frequent.
15.
(TRANSITIVE) To observe duty, as a festival, etc. ; to celebrate; to solemnize; as, to keep a feast.
16.
(INTRANSITIVE) To remain in any position or state; to continue; to abide; to stay; as, to keep at a distance; to keep aloft; to keep near; to keep in the house; to keep before or behind; to keep in favor; to keep out of company, or out reach.
17.
(INTRANSITIVE) To last; to endure; to remain unimpaired.
18.
(INTRANSITIVE) To reside for a time; to lodge; to dwell.
19.
(INTRANSITIVE) To take care; to be solicitous; to watch.
20.
(INTRANSITIVE) To be in session; as, school keeps to-day.
1.
To care, to desire