Fine1.
(ច្បាប់) ទោស​ពិន័យ
Example: A financial penalty imposed on a person convicted of a crime, generally involving a judicial order that the convicted person pay a certain amount of money, which is then added to the treasury to finance legitimate government.
ឧទាហរណ៍៖ ការពិន័យខាងហិរញ្ញវត្ថុ ជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងដីការបស់តុលាការដែលបង្គាប់អោយជនដែលជាប់ទោស​នោះ ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ។
2.
(COLLOQUIAL) ផាក
noun
1.
(a sum of money fixed as a penalty for an offense, to order to pay a fine, forfeit, penalty, forfeiture, damages, punishment. -in fine in conclusion) ទណ្ឌកម្មស្រាល, ប្រហារ (វាយ, ទាត់, ធាក់, សំពង, ចាក់, កាប់) / បោះ (ធ្វើឲ្យមានស្នាម) / ជាប់រូប, ទទួលរង, ពិន័យ (ធនទណ្ឌ)
2.
(បច្ចេកទេស) ប្រាក់ពីន័យ, ពិន័យជាប្រាក់
adjective
1.
(Of high quality, excellent, of great merit, of slender thread or thickness, requiring very skillful workmanship, difficult to perceive, excellent, good looking, elegant, refined, with no impurities, refined) ដែលឆើត, ប្រពៃ, នៃលេខមួយ (ដែលមានគុណភាពល្អជាងគេ) / ដែលវៃ (ចំពោះវិញ្ញាណ​ដែលឆាប់ទទួលអារម្មណ៍) / ដែលឆ្លាត, ដែលប៉ិនប្រសប់, ដែលពូកែ, ដែលបរិសុទ្ធ, ដែលត្រឹមត្រូវ, ដែលល្អ, ដែលស្រទ្បះ, ដែលល្អិតល្អន់, ដែលហ្មត់ហ្មង, ដែលសម្រិតសម្រាំង, ស្ងើច, ដោយឥតខ្ចេះ, ដោយចម្លែក, fine quality ដែលល្អ, ដែលល្អិត, fine job ដែលប្រសើរ, fine linen ដែលម៉ដ្ឋ, ដែលស្ដើង, fine line ដែលឆ្មារ, fine distinction យ៉ាងតិចតួច, patients fine ដែលស្រួល, that's fine! ដែលល្អ!, ដែលបាន!, fine arts នៃវិចិត្រសិល្បៈ
2.
ល្អ ល្អណាស់
verbpast tense: fined ; past participle: fined ; present participle: fining ;
1.
(ផ្លូវការ) (TRANSITIVE) ពិន័យ
adverb
1.
(finely, very well) ល្អ
interjection
1.
ល្អ, បាន
Example: After living in France, we developed a taste for fine foods and wines.
 • fine art
  - វិចិត្រសិល្បៈ
 • fine arts
  - វិចិត្រសិល្បៈ
 • Fine for contravention
  - ពិន័យ​ជាលហុ
 • fine print
  - អក្សរតូចៗច្រើនប្រើក្នុងកិច្ចសន្យាដើម្បីកំណត់ពីលក្ខខណ្ឌលើកលែង ឬកម្រិត
 • fine trade bill
  - រូបិយណត្តិបញ្ចាំបំណុល
 • fine tune
  - ធ្វើការកែសម្រួលតិចតូចទៅលើផែនការ ឬសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអោយមានដំណើរការល្អជាងមុន
 • fine tuning
  - ការធ្វើការកែសម្រួលទៅលើអត្រាការប្រាក់ ដើម្បីធ្វើអោយសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានលក្ខណៈប្រសើរឡើង
ENGLISH MEANING
noun
1.
End; conclusion; termination; extinction.
2.
A sum of money paid as the settlement of a claim, or by way of terminating a matter in dispute; especially, a payment of money imposed upon a party as a punishment for an offense; a mulct.
3.
A final agreement concerning lands or rents between persons, as the lord and his vassal.
4.
A sum of money or price paid for obtaining a benefit, favor, or privilege, as for admission to a copyhold, or for obtaining or renewing a lease.
adjective
1.
Finished; brought to perfection; refined; hence, free from impurity; excellent; superior; elegant; worthy of admiration; accomplished; beautiful.
2.
Aiming at show or effect; loaded with ornament; overdressed or overdecorated; showy.
3.
Nice; delicate; subtle; exquisite; artful; skillful; dexterous.
4.
Not coarse, gross, or heavy
5.
Not gross; subtile; thin; tenous.
6.
Not coarse; comminuted; in small particles; as, fine sand or flour.
7.
Not thick or heavy; slender; filmy; as, a fine thread.
8.
Thin; attenuate; keen; as, a fine edge.
9.
Made of fine materials; light; delicate; as, fine linen or silk.
10.
Having (such) a proportion of pure metal in its composition; as, coins nine tenths fine.
verbpast tense: fined ; past participle: fined ; present participle: fining ;
1.
To make fine; to refine; to purify, to clarify; as, to fine gold.
2.
To make finer, or less coarse, as in bulk, texture, etc.; as. to fine the soil.
3.
To change by fine gradations; as (Naut.), to fine down a ship's lines, to diminish her lines gradually.
4.
To impose a pecuniary penalty upon for an offense or breach of law; to set a fine on by judgment of a court; to punish by fine; to mulct; as, the trespassers were fined ten dollars.
5.
(INTRANSITIVE) To pay a fine.
6.
(TRANSITIVE) To finish; to cease; or to cause to cease.
7.
(INTRANSITIVE) To become fine (in any one of various senses); as, the ale will fine; the weather fined.
adverb
1.
In a manner so that the driven ball strikes the object ball so far to one side as to be deflected but little, the object ball being driven to one side.
2.
Finely; well; elegantly; fully; delicately; mincingly.
1.
choice, dainty, delicate, elegant, exquisite, nice, pure, refined, splendid, subtle
2.
beautiful, handsome, pretty
3.
minute, powdered, pulverized, sharp, small, thin