Line1.
(LITERARY) រេខា, fishing line ខ្សែ, line of poetry បន្ទាត់ line of trees ជួរ, line of kings ជួរ (ញ្ញាតិ), line of reasoning បែបបទ, របៀប, line is busy លេខ, political line មាគា, battle line ជួរទ័ព, forget one's line ពាក្យពេចន៍​ដែលត្រូវទន្ទេញ​ចាំមាត់ (ក្នុងការលេងល្ខោន ឬកុន), line of work ប្រភេទ
Example: Draw a line from A to B.
2.
(FIGURATIVE) បន្ថែមឡើង
3.
Line (a coat) ដាក់ទ្រនាប់ពីក្នុង
noun
1.
(បច្ចេកទេស) បន្ទាត់, ជួរ, ខ្សែ, ផ្លូវ, ព្រំដែលបន្ទាត់នយោបាយ, មុខរបរ
2.
(a straight or curved continuous extent of length without breadth, a long narrow mark on a surface, an outline, a limit, a boundary, a row of people or things, a series of people awaiting their turns for something, contour, a plan of making or doing, the descendants of a common ancestor or of a particular, the course anything moving takes, a person's trade or occupation, a verse of poetry. (pl) a marriage certificate, long row or series of persons or things, row of printed or written words on a page or column, boundary, border, plan of thought or action, direction, path of travel, a series of persons following one another, in a family, a series of ships, trains, buses, etc., which give regular service, a transportation company. -lines certificate of marriage. -The line equator, a class of insurance, defensive, position; series of fortification, family, lineage. -draw the line to limit. -come into line to agree. -bring a person, into line to persuade a person for agreement. -in line with in agreement with. -toe the line agreeing; conform strictly to the rule. -read between the lines to comprehend the unexpressed but implied meaning of something. -marriage lines certificate of marriage. -all along the line every points. -line abreast to keep abreast of. -line astern line arranged to the tail. -Hard Lines unluckiness) គន្លង, ជួរ draw a line បន្ទាត់
Example: Telegraph line, fishing line, A pencil line, A thin line of paint, line of force, sight, march, Line of thought, business, Stand in line, in one line, Bring into line, The line of the sea, of the hills, Must draw a line somewhere, Frontier line, the Great Western line.
verbpast tense: lined ; past participle: lined ; present participle: lining ;
1.
(TRANSITIVE) ទ្វេគុណ, ទ្វេឡើង, បង្កើនឡើងពីរ
2.
(TRANSITIVE) (to cover the inside surface of (a thing) with a layer of different material, to be the lining of, to fill) line paper ដឹកបន្ទាត់ line her face ធ្វើអោយជ្រួញ
3.
(INTRANSITIVE) I agree with you along the line យល់ស្របគ្រប់យ៉ាង
4.
គូសបន្ទាត់, បង្កើតជាជួរ
 • a line or two
  - ពីរបីបន្ទាត់
 • above the line
  - ដែលទាក់ទងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរបរជំនួញ, នៅខាងលើបន្ទាត់, ដែលផ្តោតលើចំណូលជាងដើមទុន
 • assembly line
  - ខ្សែសង្វាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីន, ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម
 • be in the firing line
  - ជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់
 • belt line
  - ផ្លូវដឹកទំនិញ
 • bottom line
  - បន្ទាត់ក្រោម (សម្រាប់បង្ហាញប្រាប់កម្រៃ ឬខាតក្នុងគណនេយ្យ, លទ្ធផល, ផល, ចំណុចសំខាន់
 • cabinet line up
  - ការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
 • clew line
  - ខ្សែសម្រាប់ទាញក្តោងឡើង
 • Collateral line
  - សាខាញ្ញាតិ
 • color line
  - ឧបសគ្គ (ការប្រកាន់ពណ៌សម្បុរ)
 • come into line
  - ចុះសម្រុង, ព្រមព្រៀងគ្នា
 • credit line
  - កម្រិតឥណទាន
 • demarcation line
  - សីមារេខា
 • Direct line
  - ខ្សែផ្ទាល់
 • dot line
  - ខ្សែចំណុច, បន្ទាត់ចំណុចតូចៗ
 • draw the line (at)
  - ពុំហួសពីកម្រិតនៃការប្រតិបត្ដិរបស់នរណាម្នាក់
  - បដិសេធពុំព្រមធ្វើឬអត់ឱនអោយ
 • draw the line at
  - បដិសេធពុំព្រមទទួលយក
 • drop me a line
  - សរសេរសំបុត្រមកខ្ញុំ
 • firing line
  - ខ្សែត្រៀមខ្លួន
 • front line
  - ខ្សែត្រៀមខាងមុខ
 • gluteal line
  - ផ្លូវពាក់កណ្តាលរង្វង់មូល
  - បន្ទាត់កំប៉េះគូទ , បន្ទាត់ថ្ពាល់គូទ, ផ្លូវកោងត្រគាក
 • head line
  - ដើមរឿង
 • hot line
  - ទូរសព្ទភ្ជាប់គ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋ (សម្រាប់ប្រើក្នុងពេលអាសន្ន)
 • indent a line
  - ដកឃ្លាដើមបន្ទាត់
 • life line
  - វេលារស់នៅ
 • line and staff management
  - ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម
 • line drow from zero point
  - បន្ទាត់កាត់តាមគល់អ័ក្ស
 • line filling
  - ការបងើ្កតផលិតផលថ្មីក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មចាស់
 • line management
  - ការគ្រប់គ្រងបែបខ្សែបណ្តោយ
  - ការរៀបចំពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនីមួយៗ ទទួលខុសត្រូវចំពោះអី្វដែលថ្នាក់លើបញ្ជាមក
 • line of battle
  - ទីកន្លែងច្បាំងគ្នា
 • line of businiss
  - ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
 • line of command
  - ការរៀបចំពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនីមួយៗ ទទួលខុសត្រូវចំពោះអី្វដែលថ្នាក់លើបញ្ជាមក
 • line of communication
  - ផ្លូវគមនាគមន៍
 • line of defence
  - ខ្សែការពារ, ជួរការពារ
 • line of thinking on the face
  - ស្នាមជ្រួញលើថ្ងាស
 • line of thought
  - របៀបគិត, ខ្សែគំនិត
 • line of work
  - ប្រភេទការងារ
 • line one's pockets
  - ចូលហោប៉ៅ
 • line organisation
  - ការរៀបចំពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនីមួយៗ ទទួលខុសត្រូវចំពោះអី្វដែលថ្នាក់លើបញ្ជាមក
 • Line up
  - ការតម្រង់ជួរវែកមុខ
  - ការតម្រង់ផ្លូវ, វែកមុខ, រៀបចំចាត់ចែង
  - រៀបចំចាត់ចែង
  - ដាក់អោយត្រូវជួរជាមួយ
  - បង្កើតជាជួរ
  - តម្រៀបជួរ
  - ឈរជាជួរ
 • line up (a date)
  - ប្រុងប្រៀបទុកជាមុន
ENGLISH MEANING
noun
1.
A linen thread or string; a slender, strong cord; also, a cord of any thickness; a rope; a hawser; as, a fishing line; a line for snaring birds; a clothesline; a towline.
2.
A more or less threadlike mark of pen, pencil, or graver; any long mark; as, a chalk line.
3.
The course followed by anything in motion; hence, a road or route; as, the arrow descended in a curved line; the place is remote from lines of travel.
4.
Direction; as, the line of sight or vision.
5.
A row of letters, words, etc., written or printed; esp., a row of words extending across a page or column.
6.
A short letter; a note; as, a line from a friend.
7.
A verse, or the words which form a certain number of feet, according to the measure.
8.
Course of conduct, thought, occupation, or policy; method of argument; department of industry, trade, or intellectual activity.
9.
That which has length, but not breadth or thickness.
10.
The exterior limit of a figure, plat, or territory; boundary; contour; outline.
11.
A threadlike crease marking the face or the hand; hence, characteristic mark.
12.
Lineament; feature; figure.
13.
A straight row; a continued series or rank; as, a line of houses, or of soldiers; a line of barriers.
14.
A series or succession of ancestors or descendants of a given person; a family or race; as, the ascending or descending line; the line of descent; the male line; a line of kings.
15.
A connected series of public conveyances, and hence, an established arrangement for forwarding merchandise, etc.; as, a line of stages; an express line.
16.
A circle of latitude or of longitude, as represented on a map.
17.
The equator; -- usually called the line, or equinoctial line; as, to cross the line.
18.
A long tape, or a narrow ribbon of steel, etc., marked with subdivisions, as feet and inches, for measuring; a tapeline.
19.
A measuring line or cord.
20.
That which was measured by a line, as a field or any piece of land set apart; hence, allotted place of abode.
21.
The proper relative position or adjustment of parts, not as to design or proportion, but with reference to smooth working; as, the engine is in line or out of line.
22.
The track and roadbed of a railway; railroad.
23.
A row of men who are abreast of one another, whether side by side or some distance apart; -- opposed to column.
24.
The regular infantry of an army, as distinguished from militia, guards, volunteer corps, cavalry, artillery, etc.
25.
A trench or rampart.
26.
Dispositions made to cover extended positions, and presenting a front in but one direction to an enemy.
27.
Form of a vessel as shown by the outlines of vertical, horizontal, and oblique sections.
28.
One of the straight horizontal and parallel prolonged strokes on and between which the notes are placed.
29.
A number of shares taken by a jobber.
30.
A series of various qualities and values of the same general class of articles; as, a full line of hosiery; a line of merinos, etc.
31.
The wire connecting one telegraphic station with another, or the whole of a system of telegraph wires under one management and name.
32.
The reins with which a horse is guided by his driver.
33.
A measure of length; one twelfth of an inch.
34.
The longer and finer fiber of flax.
verbpast tense: lined ; past participle: lined ; present participle: lining ;
1.
(TRANSITIVE) To cover the inner surface of; as, to line a cloak with silk or fur; to line a box with paper or tin.
2.
(TRANSITIVE) To put something in the inside of; to fill; to supply, as a purse with money.
3.
(TRANSITIVE) To place persons or things along the side of for security or defense; to strengthen by adding anything; to fortify; as, to line works with soldiers.
4.
(TRANSITIVE) To impregnate; -- applied to brute animals.
5.
(TRANSITIVE) To mark with a line or lines; to cover with lines; as, to line a copy book.
6.
(TRANSITIVE) To represent by lines; to delineate; to portray.
7.
(TRANSITIVE) To read or repeat line by line; as, to line out a hymn.
8.
(TRANSITIVE) To form into a line; to align; as, to line troops.
1.
arrangement, band, border, course, file, groove, limit, mark, path, queue, road, route, rank, row, seam, stripe, streak, string, succession
1.
Flax, linen
2.
Instruction, doctrine