Work1.
(PHYSICS) កម្មន្ដ
noun
1.
(PLURAL) (Iron) work រោងចក្រ
2.
កន្លែងធ្វើការ
Example: He eats at work.
3.
Work (of art) ស្នាដៃ
4.
កិច្ចការ
Example: This work is difficult.
5.
ការងារ
Example: The work of building the bridge took six months.
6.
(UNCOUNTABLE) (use of bodily or mental power in order to do or make something, something to be undertaken, the materials for this, a thing done or produced by work, the result of action, a piece of literary or musical composition, what a person does to earn a living employment, doings or experiences of a certain kind, words operations in building, etc., the operative parts of a machine, a place where industrial or manufacturing processes are carried on, workmanship. -works place or establishment for manufacturing. -at work working, as at one's job. -Shoot the works to make one's utmost effort. -the works everything, all related items or matters. -work off to lose or dispose. -work on (upon) to exercise influence persuasion on. -work out to bring about by careful thought. -work up to excite, move the feeling; prepare, elaborate) ការដែលត្រូវប្រតិបត្ដិក្នុងរយៈពេលតែមួយ, កិច្ចការចាំបាច់, និយោជន៍, ប្រាស់, ដំណើរទៅ, ការដើរ
Example: What's his work? What work does he do? Hard work: part time work, At work; in work; out of work.
7.
(បច្ចេកទេស) (UNCOUNTABLE) ការងារ, កិច្ចការ, ភារកិច្ច, សម្ភារការងារ, ស្នាដៃ, សមិទ្ធិផល, លទ្ធផល, កន្លែងធ្វើការ, ការដ្ឋាន, ការសាងសង់
verbpast tense: Worked/Wrought ; past participle: Worked/Wrought ; present participle: Working ; 3rd person singular present Works
1.
ធ្វើការ, ខិតខំ, ដំណើរការ, មានឥទ្ធិពលលើ, ធ្វើអោយដំណើរការ, ធ្វើអោយ
2.
(TRANSITIVE) (To carry on activity in, to cause to work, to operate, to cultivate, to manipulate, to mold, to influence, to cause, to make by effort, to manipulate to one's own advantage) work a machine ប្រើ, work horses ប្រើអោយធ្វើការ, work a field ភ្ជួររាស់ដី, work butter ច្របាច់ work miracles ធ្វើអោយកើតមានឡើង, work out រកមធ្យោយបាយដោះស្រាយ, work up (butter) ច្របាច់ work up a sweat បែកញើស (ដោយធ្វើការ), work up (one's parents) ធ្វើអោយបារម្ភ, ធ្វើអោយខ្វល់ខ្វាយ
3.
(INTRANSITIVE) (To do work, to be employed, to function, to undergo fermentation, to produce results, to be manipulated, to move) ប្រព្រឹត្ដទៅ, ដើរ (ម៉ាស៊ីន), បានផល, បានសម្រេចផល, មានជោគជ័យ, ដុះល្អ, work hard ធ្វើការ, motor doesn't work ដើរ plan didn't work សម្រេច, work loose របូតដោយរង្គើបន្ដិចបន្ដួច (plans didn't) work out សម្រេច, work out (at the gym) ហាត់ (ប្រាណ)
 • at work
  - នៅ​កន្លែងធ្វើការ, មានឥទ្ធិពល, ជាប់រវល់
 • backlog of work
  - បញ្ជីកិច្ចការនៅកកមិនទាន់ធ្វើហើយ
 • body work
  - ការជួសជុលតួរឡាន
 • case work
  - ការធ្វើសំណុំរឿងសង្គម
 • casual work
  - ការងារស៊ីឈ្នួល
  - ការងារជួលបណ្តោះអាសន្ន
 • clerical work
  - ការងារការិយាល័យ
 • Collective work
  - ស្មាដៃជាសមូហភាព
 • contract of work
  - កិច្ចសន្យាការងារ
 • contract work
  - ការងារមានកិច្ចសន្យា
 • dirty work
  - កិច្ចការទុច្ចរិត
 • do work
  - ធ្វើការងារ
 • field work
  - ការងារតាមដានពិនិត្យអតិថិជន
 • food for work
  - ស្បៀងសម្រាប់ពលកម្ម
 • food work
  - ស្បៀងសម្រាប់ពលកម្ម
 • get down to work
  - ចាប់ធ្វើការអោយមែនទែន
 • go about one's work
  - ធ្វើ ឬចាប់ផ្តើមកិច្ចការរបស់នរណាម្នាក់
 • go to work
  - ចាប់ផ្តើម
 • hand work
  - ដែលធ្វើនឹងដៃ
 • have one's work cut out
  - ពិបាកធ្វើ ឬសម្រេច
 • Health and Safety at Work Act
  - ច្បាប់ស្ដីពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការងារ
 • health and Satety at Work Act
  - ច្បាប់ការពារសុវត្ថិភាព និងសុខភាពកម្មករ
 • in work
  - មានការធ្វើ
 • line of work
  - ប្រភេទការងារ
 • manual work
  - ការងារហត្ថកម្ម
 • Ministry of Public work and Transport
  - ក្រសួងសាធារណការ​និងគមនាគមន៍
 • Ministry of Social Affairs, Work and Veteran
  - ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ​និងអតីតយុទ្ធជន
 • out of work
  - គ្មានការធ្វើ
  - គ្មានការធ្វើ
 • overtime work
  - កិច្ចការលើសម៉ោង
 • paper work
  - កិច្ចការការិយាល័យ
 • part time work
  - កិច្ចការក្រៅម៉ោង
 • partisan work
  - ការងារប្រកាន់បក្សពួក
 • part-time work
  - កិច្ចការក្រៅម៉ោង, ការងារក្រៅម៉ោង
 • place of work
  - កន្លែងធ្វើការងារ
 • price ex work ex factory
  - តម្លៃមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃដឹកជញ្ជូន
 • report for duty work
  - រាយការណ៍ជូនអ្នកកាន់ការ, បង្ហាញខ្លួន (កន្លែងធ្វើការ...)
 • road work
  - ការរត់ហាត់ប្រាណ
 • secretarial work
  - ការងារជាលេខាធិការ
 • set somebody work
  - ធ្វើអោយនរណាម្នាក់ចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីមួយ
 • shift work
  - ការងារផ្លាស់វេន
 • social work
  - សង្គមកិច្ច
 • time work
  - ការងារគិតកម្រៃតាមម៉ោង
 • to be hard at work
  - ដោយកំពុងធ្វើការច្រើនហួសពេកទៅ
 • to put work out to contract
  - កំណត់ការងារត្រូវធ្វើ់តាមកិច្ចសន្យា
 • to work out the figures
  - គណនា
 • welfare work
  - សង្គមកិច្ច, កិច្ចការធានាសុខុមាលភាពប្រជាជន
 • Work accident
  - គ្រោះថ្នាក់ការងារ
 • work an eight-hours day
  - ធ្វើការ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
 • work around
  - ឆ្ពោះមក (ទៅ) រកសន្សឹមៗ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The causing of motion against a resisting force. The amount of work is proportioned to, and is measured by, the product of the force into the amount of motion along the direction of the force.
2.
Exertion of strength or faculties; physical or intellectual effort directed to an end; industrial activity; toil; employment; sometimes, specifically, physically labor.
3.
The matter on which one is at work; that upon which one spends labor; material for working upon; subject of exertion; the thing occupying one; business; duty; as, to take up one's work; to drop one's work.
4.
That which is produced as the result of labor; anything accomplished by exertion or toil; product; performance; fabric; manufacture; in a more general sense, act, deed, service, effect, result, achievement, feat.
5.
Specifically: (a) That which is produced by mental labor; a composition; a book; as, a work, or the works, of Addison. (b) Flowers, figures, or the like, wrought with the needle; embroidery.
6.
Structures in civil, military, or naval engineering, as docks, bridges, embankments, trenches, fortifications, and the like; also, the structures and grounds of a manufacturing establishment; as, iron works; locomotive works; gas works.
7.
The moving parts of a mechanism; as, the works of a watch.
8.
Manner of working; management; treatment; as, unskillful work spoiled the effect.
9.
Ore before it is dressed.
10.
Performance of moral duties; righteous conduct.
11.
Hence, in a general sense, to operate; to act; to perform; as, a machine works well.
12.
Hence, figuratively, to be effective; to have effect or influence; to conduce.
13.
The causing of motion against a resisting force, measured by the product of the force into the component of the motion resolved along the direction of the force.
verbpast tense: Worked/Wrought ; past participle: Worked/Wrought ; present participle: Working ; 3rd person singular present Works
1.
To carry on business; to be engaged or employed customarily; to perform the part of a laborer; to labor; to toil.
2.
To be in a state of severe exertion, or as if in such a state; to be tossed or agitated; to move heavily; to strain; to labor; as, a ship works in a heavy sea.
3.
To make one's way slowly and with difficulty; to move or penetrate laboriously; to proceed with effort; -- with a following preposition, as down, out, into, up, through, and the like; as, scheme works out by degrees; to work into the earth.
4.
To ferment, as a liquid.
5.
To act or operate on the stomach and bowels, as a cathartic.
6.
(TRANSITIVE) To labor or operate upon; to give exertion and effort to; to prepare for use, or to utilize, by labor.
7.
(TRANSITIVE) To produce or form by labor; to bring forth by exertion or toil; to accomplish; to originate; to effect; as, to work wood or iron into a form desired, or into a utensil; to work cotton or wool into cloth.
8.
(TRANSITIVE) To produce by slow degrees, or as if laboriously; to bring gradually into any state by action or motion.
9.
(TRANSITIVE) To influence by acting upon; to prevail upon; to manage; to lead.
10.
(TRANSITIVE) To form with a needle and thread or yarn; especially, to embroider; as, to work muslin.
11.
(TRANSITIVE) To set in motion or action; to direct the action of; to keep at work; to govern; to manage; as, to work a machine.
12.
(TRANSITIVE) To cause to ferment, as liquor.
13.
To exert one's self for a purpose; to put forth effort for the attainment of an object; to labor; to be engaged in the performance of a task, a duty, or the like.
1.
achievement, business, drudgery, effort, employment, labor, occupation, opus, performance, production
2.
task, toil, travail
1.
ease, leisure, play, recreation, vacation
1.
Break, twist