Upជាពាក្យបំព្រួញនៃពាក្យ United Press,
noun
1.
(SLANG) (A period of prosperity luck, etc., to raise or increase. -all up with at or approaching the end, with defeat imminent. -up against, to confront, faced with. -up against it in a difficult situation. -up and around recovered from an illness, capable to leave one's bed. -up to as far as, making full use of; engaging in. -on the up and up directly, openly, sincerely) Example. He's on an up ដំណើរមានទឹកចិត្ដក្លៀវក្លា
Example: Go up the hill; up on the hill, The sun is up, Put up a flag; hang up, Look up, The case must go up to the High Court, Prices are up.
adjective
1.
(Of a high or higher position, going towards a more important place, above the horizon, higher in amount degree, etc., standing active excited, at an end happening) car window is up ដែលបិទ
2.
ដែលឡើង
Example: The river is up.
3.
ដែលបើក
Example: The house window is up.
4.
ដែលក្រោកពីដេក
Example: Is he up yet?
verb
1.
(បច្ចេកទេស) បង្កើន
2.
(TRANSITIVE) (To do something suddenly or abruptly) ដំឡើង
adverb
1.
(to in or on a higher position or level, to a later period, at a higher place or level or value or condition, to a larger size, farther north, so as to be inflated, to the place or time or amount, etc., in question, out of bed) raise ទៅលើ, ទៅខាងលើ
preposition
1.
(upward along or through or into, from bottom to top of) run up a hill ឡើង, up river ច្រាសខ្សែទឹក
 • act up
  - ប្រតិបត្តិខុសឆ្គង
 • add up
  - បូកបញ្ចូលទាំងអស់
  - មានន័យ, មានហេតុផល
  - បូកបញ្ចូលចំនួន
 • add up Figures
  - បូក, បូករួម
 • add up to
  - សរុប
  - មានចំនួនស្មើនឹង
  - បញ្ជាក់ប្រាប់, មានន័យថា
 • averaging up
  - ការទិញហ៊ុនពេលថ្លៃឡើង
 • back up
  - ការថតទុក
 • balance up
  - ធ្វើអោយមានលំនឹងស្មើគ្មា, ស៊ីគ្នា
 • bang up
  - បំផើម, ធ្វើអោយនរណាម្នាក់មានផ្ទៃពោះ
 • bank up
  - ពូន (ជាពំនូក)
  - តរភ្នក់ភ្លើង
 • bark up the wrong tree
  - រកខុសកន្លែង
  - រកខុសកន្លែង, សាកសួរឬចោទប្រកាន់ខុសកន្លែង, ឬខុសមនុស្ស
 • be well up in something
  - ទទួលព័ត៌មានច្បាស់ពី
 • beef up
  - ពង្រឹង, បន្ថែមកលាំង
  - បង្កើនពង្រឹក
 • bitch up
  - ធ្វើអោយអន្ដរាយបំផ្លាញ
 • blow up
  - ដាក់អោយផ្ទុះ
  - ការដាក់អោយផ្ទុះ
 • board up
  - វាយក្ដារភ្ជិត
 • bob up
  - ងើបឡើងវិញ, លេចមុខឡើងវិញ
 • bolster up
  - គាំទ្រ, ទ្រោល, ទល់កុំអោយដួលឬរលំ
 • book up
  - កក់កន្លែងទុក
 • bookep up
  - ដែលគ្មាននៅសល់កន្លែង, ដែលត្រូវគេកក់ទុកអស់
 • botch up
  - ធ្វើឲ្យខូច, ធ្វើឲ្យរាយប៉ាយ
 • bottle up
  - ទប់មិនបញ្ចេញឲ្យដឹង (កំហឹង, បំណង..)
 • bound up with
  - ជាប់ទាក់ទិនយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ
 • brew up
  - ត្រៀមភេសជ្ជះ, ឆុងតែឬត្រៀមស្រា
 • buck up
  - ធ្វើអោយរីករាយឡើង, រីករាយឡើង
  - ប្រញាប់ប្រញាល់
 • bugger up
  - បំផ្លាញ, ធ្វើអោយខូចខាតអន្ដរាយ
 • build up
  - បង្កើត, បង្កើន, ខ្លាំងឡើង, ធ្វើអោយចម្រើនឡើង
 • build up (an area)
  - ធ្វើឱ្យចម្រើនឡើង
 • build up (ground)
  - ធ្វើឱ្យខ្ពស់ឡើង
 • build up (inventory)
  - បង្កើន, ផ្ដែផ្លុំឱ្យបានច្រើនឡើង
 • build up (speed)
  - បង្កើន
 • bump up
  - កើនឡើង, បង្កើន
 • bumped up
  - ដែលកើតឡើងយ៉ាងលឿន
 • buoy up
  - ណ្ដែតឡើង
  - លើកទីចិត្ដ
  - លើក
  - ធ្វើឱ្យអណ្ដែត (ដោយប្រើពោង)
 • buoy up spirits
  - លើកទឹកចិត្ដ
 • burn up
  - ធ្វើអោយខឹងឡើង
  - ឆេះអស់
 • Business has picked up
  - កិច្ចការបានកើន, ចម្រើន
 • bust up
  - កម្ទេច, បំផ្លាញ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The state of being up or above; a state of elevation, prosperity, or the like; -- rarely occurring except in the phrase ups and downs.
adjective
1.
Inclining up; tending or going up; upward; as, an up look; an up grade; the up train.
adverb
1.
Aloft; on high; in a direction contrary to that of gravity; toward or in a higher place or position; above; -- the opposite of down.
2.
From a lower to a higher position, literally or figuratively; as, from a recumbent or sitting position; from the mouth, toward the source, of a river; from a dependent or inferior condition; from concealment; from younger age; from a quiet state, or the like; -- used with verbs of motion expressed or implied.
3.
In a higher place or position, literally or figuratively; in the state of having arisen; in an upright, or nearly upright, position; standing; mounted on a horse; in a condition of elevation, prominence, advance, proficiency, excitement, insurrection, or the like; -- used with verbs of rest, situation, condition, and the like; as, to be up on a hill; the lid of the box was up; prices are up.
4.
To or in a position of equal advance or equality; not short of, back of, less advanced than, away from, or the like; -- usually followed by to or with; as, to be up to the chin in water; to come up with one's companions; to come up with the enemy; to live up to engagements.
5.
To or in a state of completion; completely; wholly; quite; as, in the phrases to eat up; to drink up; to burn up; to sum up; etc.; to shut up the eyes or the mouth; to sew up a rent.
6.
Aside, so as not to be in use; as, to lay up riches; put up your weapons.
Preposition
1.
From a lower to a higher place on, upon, or along; at a higher situation upon; at the top of.
2.
From the coast towards the interior of, as a country; from the mouth towards the source of, as a stream; as, to journey up the country; to sail up the Hudson.
1.
Upon