Powered by click here - or here
Rest (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Restជាពាក្យបំព្រួញនៃពាក្យ Representational State Transfer,
1.
(ច្បាប់) Rest one's case បញ្ចប់
noun
1.
(Sleep or repose; refreshing inactivity after exertion; the repose of death; freedom from activity, movement, disturbance, etc.; relaxation quiet; place of shelter, lack of motion; something that supports; a stand; a pause in music or the symbol for it. -At rest in a state of repose, dead, quiescent, inactive. -lay to rest to inter, bury) ការឈប់ស្ងៀម, សេចក្ដីស្ងប់, ការឈប់បន្ដិច, ការនៅស្ងៀម, ភាពស្ងាត់, ភាពស្ងប់, ផ្សាយ, ដំណើរគ្មានឆ្លើយឆ្លងសំបុត្រ
Example: To have rest so that one can work tomorrow, to rest on, a rest in music is a slight pause, horses rest for a time, Stop and rest when you are out of breath, The kitten's eyes rested on the mouse, armrest on the doors, book rest upon the table, The prisoner's freedom rest with the court, take a rest, go to rest, waves that never rest, rest on the basis of, rest in your word.take a rest សម្រាក, ការសម្រាក, mind at rest សេចក្ដីស្ងប់ lay (the dead) to rest កប់ lay (a rumor) to rest ធ្វើអោយបាត់ស្ងាត់ come to rest ឈប foot rest ប្រដាប់ទប់ទល់គង
2.
~ (from something) (1. The part that is left over after something has been removed; remainder. 2. That or those remaining: The beginning was boring, but the rest was interesting. The rest are arriving later) សំណល់, អ្វីៗដែលនៅសល spend the rest of the money អ្វីៗដែលនៅសល the rest of you អ្នកឯទៀត, rest capital ប្រាក់ទុនបម្រុង
3.
(បច្ចេកទេស) ការសម្រាក, ផ្នែកផ្សេងទៀត, អ្នកផ្សេងទៀត, សម្រាក, នៅសេសសល់ផ្សេងទៀត, អនុញ្ញាតអោយសម្រាក, អាស្រ័យលើ, ទុកចោល (បញ្ហា), កប់
verbpast tense: rested ; past participle: rested ; present participle: resting ;
1.
(TRANSITIVE) (1. To give rest or repose to: rested my eyes. 2. To place, lay, or lean for ease, support, or repose. 3. To base or ground: I rested my conclusion on that fact. 4. To fix or direct (the gaze, for example). 5. To bring to rest; halt. 6. Law. To cease voluntarily the introduction of evidence in [a case]) rest oneself សម្រាក, rest the horses អោយសម្រាក, rest one's arms on the table ដាក់លើ
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សំរាក់, នៅសល់
3.
(INTRANSITIVE) (To lay at rest; to cease from action to repose, to be undisturbed. to continue to be; to be left in the hands or charhe of; to remain in a specified state) ធ្វើអោយស្ងប់, បង្អន់, រម្ងាប់, អោយប្រព្រឹត្ដតាមច្បាប់រឺវិធានខ្លះ, លៃតាម, ធ្វើអោយដើរត្រូវ, ថ្លឹង, សម្រាក់
Example: The rest are to stay here, You can rest assured that she will pay will come.You should rest សម្រាក, (The body) rests (in the church) ដាក់តម្កល់ arms rest on the table នៅលើ, eyes rest on the picture ជាប់នឹង
 • back rest
  - បង្អែកសំរាប់គាល់ខ្នងអ្នកជំងឺឲ្យអង្គុយលើគ្រែបាន
 • bed rest
  - ត្រូវសំរាកនៅលើគ្រែ
 • rest home
  - កន្លែងមើលថែរក្សាមនុស្សចាស់
 • rest on upon
  - ផ្អែកលើ, មានអ្វីមួយជាមូលដ្ឋាន
 • rest one's case
  - បញ្ឈប់ការឈ្មោះប្រកែក
 • rest one's laurels
  - មិនស្វះស្វែងរកជ័យជំនះបន្ថែមទៀត
 • rest one's oars
  - បន្ថយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង
 • rest room
  - បង្គន់
  - បង្គន់សាធារណៈ
 • rest up
  - សម្រាក
 • rest with
  - អាស្រ័យលើ, ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់
ENGLISH MEANING
noun
1.
The striking of a balance at regular intervals in a running account.
2.
A set or game at tennis.
3.
Silence in music or in one of its parts; the name of the character that stands for such silence. They are named as notes are, whole, half, quarter,etc.
4.
A state of quiet or repose; a cessation from motion or labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest of body or mind.
5.
Hence, freedom from everything which wearies or disturbs; peace; security.
6.
Sleep; slumber; hence, poetically, death.
7.
That on which anything rests or leans for support; as, a rest in a lathe, for supporting the cutting tool or steadying the work.
8.
A projection from the right side of the cuirass, serving to support the lance.
9.
A place where one may rest, either temporarily, as in an inn, or permanently, as, in an abode.
10.
That which is left, or which remains after the separation of a part, either in fact or in contemplation; remainder; residue.
11.
Those not included in a proposition or description; the remainder; others.
12.
A surplus held as a reserved fund by a bank to equalize its dividends, etc.; in the Bank of England, the balance of assets above liabilities.
verbpast tense: rested ; past participle: rested ; present participle: resting ;
1.
(INTRANSITIVE) To be left; to remain; to continue to be.
2.
To found or establish again.
3.
To cease from action or motion, especially from action which has caused weariness; to desist from labor or exertion.
4.
To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet or still.
5.
To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a couch.
6.
To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column rests on its pedestal.
7.
To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead.
8.
To lean in confidence; to trust; to rely; to repose without anxiety; as, to rest on a man's promise.
9.
To be satisfied; to acquiesce.
10.
(TRANSITIVE) To lay or place at rest; to quiet.
11.
(TRANSITIVE) To place, as on a support; to cause to lean.
1.
calm, ease, leisure, peace, quiet, relaxation, repose, sleep, slumber, tranquility
2.
cessation, intermission, pause, respite
3.
balance, remainder, remains, residue, surplus
1.
agitation, commotion, disturbance
1.
To arrest