Case1.
(FIGURATIVE) ព័ទ្ធជំវិញ, លាក់, បញ្ចូល, ព័ទ្ធ, legal case បណ្ដឹងក្ដី, រឿងទាក់ទងនឹងតុលាការ, a case of malaria អ្នកកើតគ្រុនចាញ់ in case ក្រែងលោ, ក្រែង, make a case for រកបង្ហាញភស្ដុតាងគាំទ្រ, if that's the case បើអញ្ចឹង, in case of ក្នុងករណី
2.
(វេយ្យាករណ៍) Genitive case បុព្វបទដែលបង្ហាញនូវចំពូកពាក្យ
3.
(FIGURATIVE) ដុនដាប, មិនសូវស្រួល, រោគី (អ្នកជម្ងឺ)
noun
1.
(FIGURATIVE) ការចម្រើន, លូតលាស់, គ្របដណ្ដប់
2.
(FIGURATIVE) ការលាក់បំបាំង, លេស, ការបាក់ឬបែក, របស់បាក់ឬបែកប្រធប់មានខណ្ឌសម្រាប់ដាក់អក្សពុម្ព, ឆ្នាំងខ្ទះស្ពាន
3.
មនុស្សឈ្លើយ (ខុសគ្នា)
4.
ករណី, រឿងក្ដី, បណ្ដឹង
5.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) អ្នកជំងឺ
6.
(jewel) case ប្រអប់
7.
Case (of beer) កិស, ឡាំង
8.
(door) case ក្រប
9.
(an instance or example of the occurrence of something, an actual state of affairs, some thing being investigated by police, etc., a lawsuit, a legal action or investigation, a person being helped by a doctor or social worker, convincing arguments) បេឡា, ហិប, ហិបប្រាក់, ប្រអប់, កញ្ចប់ទំនិញ, ស្រោម, សំបក, បាច់, ប្រអប់ឬប្លោកប្រដាប់ប្រដាចំណុះប្រអប់, ប្រធប់ដែក, ប្រអប់នាឡិកា, ទូកញ្ចក់, ក្រប, a case of misunderstanding រឿង
10.
(a container or protective covering, this with its contents, the amount it contains, a suitcase, a protective cover, a full box or its contents) ប្រអប់, កិស, ឡាំង, ករណី, មូលហេតុ, បុព្វហេតុ, រឿងក្ដី, ភារកិច្ច, ការទាមទារតវ៉ាឬជំទាស់
Example: The detectives were investigating case of murder.
11.
(ច្បាប់) រឿងក្តី, បណ្តឹង, ករណី
Example: Lawsuit ; a dispute that goes to court.
ឧទាហរណ៍៖ បណ្តឹង ។ ជម្លោះដែលយកឡើងទៅតុលាការ ។
verbpast tense: cased ; past participle: cased ; present participle: casing ;
1.
(INTRANSITIVE) ដើរ, ជឿន, បានសម្រេច, ចូលចិត្ដសត្រូវ
2.
(TRANSITIVE) (To look over carefully, esp. for an intended robbery. -in case of if there is in any case regardless of what happens., anyhow. -in case in no case never, under no circumstances) ដាក់ហិប, ទទួលប្រាក់ទុក, ទទួល
Example: If that is the case you will have to pay.
3.
(TRANSITIVE) (To put a container, to enclose, to bind) case dishes ដាក់ឡាំង
4.
(SLANG) (TRANSITIVE) មើលដំណើរទំនង
Example: case a store
5.
(FAMILIAR) (TRANSITIVE) ត្រូវ, រងគ្រោះ, ពាសការតុង, ពាសក្រដាសរឹង
 • A case in court
  - រឿងក្តីនៅតុលាការ
 • a hard case
  - ដោយរឿងដែលលំបាកនឹងទាក់ទងជាមួយ
 • background of the case
  - ព្រឹត្ដិការណ៍ជុំវិញ
 • case history
  - ការសង្កេតមើល, ប្រវត្តិអ្នកជំងឺ
 • case in point
  - ករណីឧទាហរណ៍
  - ករណីជាឧទាហរណ៍
 • case knife
  - ប្រអប់ដាក់កាំបិត
 • case law
  - ច្បាប់យុត្តិសាស្រ្ត, ច្បាប់ដែលយោងតាមការបកស្រាយពីមុនៗ
  - ច្បាប់យុត្តិសាស្រ្ត
  - ការវិនិច្ឆ័យតាមច្បាប់
 • case load
  - ចំនួនបណ្តឹងក្តី
 • case shot
  - ហិប ឬ ឡតគ្រាប់កាំភ្លើង
 • case study
  - វិភាគរឿងក្តីមួយ
 • case system
  - ប្រពន្ធសិក្សារឿងក្តីមួយ
 • case to fall drop by drop
  - សម្រក់មួយដំណក់ៗ
 • case work
  - ការធ្វើសំណុំរឿងសង្គម
 • decide a case
  - កាត់ក្តីវិនិច្ឆយ
 • dismiss a case
  - បញ្ចប់ (រឿងក្ដី) ហើយឱ្យចុងចោទរួចខ្លួន
 • glass case for medicines
  - ទូថ្នាំ
 • in case of emergency
  - ក្នុងករណីបន្ទាន់
 • law of the case
  - គោលការណ៍សំខាន់រឿងក្តីមួយ
  - គោលការណ៍សម្រាប់រឿងក្តីមួយ
 • lower case
  - អក្សរតូច
 • maternity case
  - ស្រ្តីសំរាលកូន
 • pillow case
  - ស្រោមខ្នើយ
 • prove the case
  - បង្ហាញថាសំដីឬការអះអាងរបស់ខ្លួនពិតជាត្រឹមត្រូវ
 • rest one's case
  - បញ្ឈប់ការឈ្មោះប្រកែក
 • terminal case
  - ករណីឈឺធ្ងន់ជិតស្លាប់
 • test case
  - ក្តីគំរូ
 • testbook case
  - បញ្ហាឬករណីដូចគ្នានឹងករណីដែលដាក់ជូនហើយ
 • to poke one's case into other's affairs
  - ជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការរបស់អ្នកលូកដៃចូលក្នុងរឿងគេ
 • upper case
  - អក្សរធំ
ENGLISH MEANING
noun
1.
A box, sheath, or covering; as, a case for holding goods; a case for spectacles; the case of a watch; the case (capsule) of a cartridge; a case (cover) for a book.
2.
A box and its contents; the quantity contained in a box; as, a case of goods; a case of instruments.
3.
A shallow tray divided into compartments or "boxes" for holding type.
4.
An inclosing frame; a casing; as, a door case; a window case.
5.
A small fissure which admits water to the workings.
6.
Chance; accident; hap; opportunity.
7.
That which befalls, comes, or happens; an event; an instance; a circumstance, or all the circumstances; condition; state of things; affair; as, a strange case; a case of injustice; the case of the Indian tribes.
8.
A patient under treatment; an instance of sickness or injury; as, ten cases of fever; also, the history of a disease or injury.
9.
The matters of fact or conditions involved in a suit, as distinguished from the questions of law; a suit or action at law; a cause.
10.
One of the forms, or the inflections or changes of form, of a noun, pronoun, or adjective, which indicate its relation to other words, and in the aggregate constitute its declension; the relation which a noun or pronoun sustains to some other word.
verbpast tense: cased ; past participle: cased ; present participle: casing ;
1.
(INTRANSITIVE) To propose hypothetical cases.
2.
(TRANSITIVE) To cover or protect with, or as with, a case; to inclose.
3.
(TRANSITIVE) To strip the skin from; as, to case a box.
1.
bag, box, carton, container, crate, grip, holder, sheath