Slipnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ការរអិល, បន្ទះប័ណ្ណ
verbpast tense: slipped ; past participle: slipped ; present participle: slipping ;
1.
រអិល ភ្លេច complement slip បន្ទះប័ណ្ណភ្ជាប់បន្ថែម deposity slip ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ pay slip លិខិតប្រាក់បៀវត្យរ៍ sales slip លិខិតលក់ទំនិញ
2.
(TRANSITIVE) (to put or move smoothly, to escape, to get loose from, to transfer, to put out of joint) slip the bolt ទាញចេញរឺរុញចូល, slip on (a robe) ពាក slip money into his hand អោយដោយលួចលាក់, slip letters through a slot ញាត slip one's memory ភ្លេច, let slip (a remark) ជ្រលួសមាត់, របួតមាត់
3.
(INTRANSITIVE) (~ over on something) (to slide accidentally, to lose one's balance in this way, to make one's way quietly or unobserved, to go quietly or secretly, to pass gradually into, to escape from ones mind power, etc., to slide, to make a mistake, to become worse) រអិល, និយាយសើៗ slip on a banana peel រអិល, (fish) slip away របូត ទៅ, រួច, (opportunities) slip away ផុតពីដៃ, ផុតរបូត, (minutes) slip away រសាត់ទៅ កន្លងទៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស, bolt won't slip រអិល, slip into (a hole) រអិលចូលប្លុក, slip into (a dress) ពាក់ (bolts) slip out ចេញ, slip out (of the house) វេះចេញ (ពី)
 • complements slip
  - នាមប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនភ្ជាប់អម
 • credit slip
  - ប័ណ្ណសំណៅឥណទាន, មូលប័ត្រឥណទាន
 • deposit slip
  - ប័ណ្ណសរសេរផ្ញើប្រាក់
 • distribution slip
  - ប័ណ្ណឃោសនាភ្ជាប់នៅនឹងទស្សនាវដ្តី ឬឯកសារផ្សេងៗ
 • orde slip
  - ប័ណ្ណបញ្ជាទិញ
 • order slip
  - ប័ណ្ណបញ្ជាទំទិញ
 • pay slip
  - លិខិតប្រាក់បៀវត្សរ៍
 • paying in slip
  - ក្រដាសបំពេញពេលផ្ញើប្រាក់នៅធនាគារ
 • rejection slip
  - ក្រដាសសម្រាប់បំពេញឬសរសេរបដិសេធ
 • remittance slip
  - បង្កាន់ដែទទួលប្រាក់
 • slip across
  - រអិលទៅ, រសាត់ទៅ, លឿន
 • slip along
  - រអិលទៅ, រសាត់ទៅ, លឿន
 • slip away
  - ដើរឬចេញទៅយ៉ាងលឿន, កន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿន
  - រអិលទៅ, រសាត់ទៅ, លឿន
 • slip down
  - លេបចូលយ៉ាងស្រួល
 • slip law
  - ច្បាប់ទើបអនុម័តថ្មី
 • slip up
  - ផុងស្នៀត, ធ្លោយ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The act of slipping; as, a slip on the ice.
2.
An unintentional error or fault; a false step.
3.
A twig separated from the main stock; a cutting; a scion; hence, a descendant; as, a slip from a vine.
4.
A slender piece; a strip; as, a slip of paper.
5.
A leash or string by which a dog is held; -- so called from its being made in such a manner as to slip, or become loose, by relaxation of the hand.
6.
An escape; a secret or unexpected desertion; as, to give one the slip.
7.
Any covering easily slipped on.
8.
A loose garment worn by a woman.
9.
A child's pinafore.
10.
An outside covering or case; as, a pillow slip.
11.
The slip or sheath of a sword, and the like.
12.
A counterfeit piece of money, being brass covered with silver.
13.
Matter found in troughs of grindstones after the grinding of edge tools.
14.
Potter's clay in a very liquid state, used for the decoration of ceramic ware, and also as a cement for handles and other applied parts.
15.
A particular quantity of yarn.
16.
An inclined plane on which a vessel is built, or upon which it is hauled for repair.
17.
An opening or space for vessels to lie in, between wharves or in a dock; as, Peck slip.
18.
A narrow passage between buildings.
19.
A long seat or narrow pew in churches, often without a door.
20.
A dislocation of a lead, destroying continuity.
21.
The motion of the center of resistance of the float of a paddle wheel, or the blade of an oar, through the water horozontally, or the difference between a vessel's actual speed and the speed which she would have if the propelling instrument acted upon a solid; also, the velocity, relatively to still water, of the backward current of water produced by the propeller.
22.
A fish, the sole.
23.
A fielder stationed on the off side and to the rear of the batsman. There are usually two of them, called respectively short slip, and long slip.
24.
The retrograde movement on a pulley of a belt as it slips.
25.
The difference between the actual and synchronous speed of an induction motor.
26.
A memorandum of the particulars of a risk for which a policy is to be executed. It usually bears the broker's name and is initiated by the underwrites.
27.
In a link motion, the undesirable sliding movement of the link relatively to the link block, due to swinging of the link.
28.
A portion of the columns of a newspaper or other work struck off by itself; a proof from a column of type when set up and in the galley.
verbpast tense: slipped ; past participle: slipped ; present participle: slipping ;
1.
To move along the surface of a thing without bounding, rolling, or stepping; to slide; to glide.
2.
To slide; to lose one's footing or one's hold; not to tread firmly; as, it is necessary to walk carefully lest the foot should slip.
3.
To move or fly (out of place); to shoot; -- often with out, off, etc.; as, a bone may slip out of its place.
4.
To depart, withdraw, enter, appear, intrude, or escape as if by sliding; to go or come in a quiet, furtive manner; as, some errors slipped into the work.
5.
To err; to fall into error or fault.
6.
(TRANSITIVE) To cause to move smoothly and quickly; to slide; to convey gently or secretly.
7.
(TRANSITIVE) To omit; to loose by negligence.
8.
(TRANSITIVE) To cut slips from; to cut; to take off; to make a slip or slips of; as, to slip a piece of cloth or paper.
9.
(TRANSITIVE) To let loose in pursuit of game, as a greyhound.
10.
(TRANSITIVE) To cause to slip or slide off, or out of place; as, a horse slips his bridle; a dog slips his collar.
11.
(TRANSITIVE) To bring forth (young) prematurely; to slink.
1.
blunder, error, fallacy, fault, inaccuracy, indiscretion, lapse, mistake, misstatement
1.
accuracy, precision, truth