Holdnoun
1.
(a grip, a way of gripping, a thing to hold on by, a controlling force. -hold by (to) to agree with, to seize; -hold back to return, to withdraw. space for cargo in a ship) ការដណ្ដើមយក, ការវាយយក, កំណល់, ចន្ទល់, ប្រដាប់ទល់ទ្រ, ពំនឹង, ពំនាក់
Example: Hold her hand; hold the baby; hold this while I hit it, Hold tight, hold it tight, Hold her head proudly, The bottle holds on pint, Hold an opinion, Hold to a purpose, Hold one's breath My promise still holds, hold a meeting, Hold back hold the horse back; hold back some of the money.get a good hold ចំណាប់, ការកាន់ get hold of (a rope) ចាប់បាន, get hold of (some money) រកបាន, get hold of (oneself) ទប់ have a hold over អំណាច
2.
(បច្ចេកទេស) ការកាន់ កន្លែងផ្ទុកទំនិញលើនាវា
verbpast tense: Held ; past participle: Held ; present participle: Holding ; 3rd person singular present Holds
1.
ចាប់មាន (ជំនឿទស្សនៈ) យល់ឃើញសម្រាប់
2.
(INTRANSITIVE) (To cling, not to give way, to abide (by), to keep (to), to proceed, to be in force) rope won't hold ទ្ររួច, rule doesn't hold ប្រើបាន, hold the line please សូមរង់ចាំ, hold out for រង់ចាំស្នើ, (Those cars don't) hold up ជាប់បានយូរ
3.
(TRANSITIVE) (To take and keep with the hands, or other means, to restrain or control, to get and keep, to keep against an enemy, to grasp, to grip, to clasp, to keep in a certain pose or manner, to contain, to keep by force, to control, to believe, to accept, to carry on, to observe, to celebrate, to occupy, to stay the same) hold in the hand កាន hold a suitcase យួរ, hold three gallons ដាក់បាន, hold a position កាន់, កាន់កាប់ hold a meeting ប្រជុំ, hold stock មាន, hold a belief ជឿ, កាត hold someone responsible អោយទទួលខុសត្រូវ, hold a fort ការពារកុំអោយធ្លាក់ hold in (one's stomach) បំផុត, hold in (one's emotions) មិនបញ្ចេញអោយឃើញ, hold off ទប់ជា, hold on to កាន់ឬ តោងយ៉ាងជាប់ hold out ហុចអោយ, hold up (one's hand) លើក
 • catch hold of
  - ចាប់
 • hold a meeting
  - រៀបចំធ្វើការប្រជុំ
 • hold against
  - មានឥទ្ធិពលមិបល្អដល់
 • hold all
  - ស្បោងធំៗសម្រាប់អីវ៉ាន់ពេលធ្វើដំណើរឆ្ងាយ
 • hold back
  - ស្ទាក់ស្ទើរ អត់ធ្មត់
 • hold campaign meeting
  - ប្រជុំធ្វើការឃោសនា
 • hold conference
  - ធ្វើសន្និសីទ
 • hold disussion
  - ធ្វើការពិភាក្សា, បើកកិច្ចពិភាក្សា
 • hold down
  - រក្សាអោយនៅកម្រិតទាប
 • hold fast
  - យ៉ាងជាប់
 • hold forth
  - និយាយអូសបន្លាយវែងគួរអោយធុញទ្រាន់
 • hold hearing
  - បើកសវនាការ
 • hold in
  - អត់ធ្មត់
 • hold meeting
  - បើកកិច្ចប្រជុំ
 • hold of a ship
  - កន្លែងផ្ទុកទំនិញក្នុងនាវា
 • hold off
  - ពន្យាពេល ទប់ទល់
  - ផ្អាក
 • hold on
  - រង់ចាំ
  - រក្សានៅកន្លែងដើម រង់ចាំ
 • hold one's ground
  - មិនរាថយ រក្សាជំហរ
 • hold one's own
  - រក្សាបានតំណែងខ្លួនឯង
 • hold one's tongue
  - ខំនៅស្ងៀមមិនចេញស្តី
  - មិបចេញស្តី ទប់មិននិយាយ
 • hold out
  - នៅ បដិសេធមិនព្រមផ្តល់ព័ត៌មាន
  - ទប់ទល់
 • hold over
  - ពន្យាពេល, ផ្អាក
  - កាន់កាប់បន្ត
  - ពន្យារពេល, ក្រាញកាន់កាប់
 • hold over tenant
  - ភតិកៈក្រាញ់នៅ ភតិកៈនៅបន្តខុសច្បាប់ (ជនដែលបន្ទាប់ពីកាន់កាប់ដោយពេញសិទ្ធិនៅទីស្ថានដែលខ្លួនជួលនៅបន្តនៅតទៅទៀត)
 • hold parley with somebody
  - រៀបចំធ្វើការចរចារជាមួយនរណាម្នាក់
 • hold referendum
  - ធ្វើប្រជាមតិ
 • hold seat
  - កាន់កាប់កៅអី
 • hold still
  - នៅស្ងៀម
 • hold talks
  - ធ្វើការពិភាក្សា, បើកកិច្ចពិភាក្សា
 • hold the election
  - ធ្វើការបោះឆ្នោត
 • hold the fort
  - ជំនួស, តំណាងអោយលៃលកដោះស្រាយជាបន្ទាន់
 • hold the purse stings
  - អាចគ្រប់គ្រងការចាយវាយបាន
 • hold to
  - មិនអោយផ្លាស់ប្តូរឬ កែប្រែ
 • hold to ranson
  - ទុករហូតដល់មានគេមកលួស
 • hold up
  - គាំទ្រ, ការពន្យាពេល
  - នៅក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់, ពន្យារពេល
  - ការផ្អាក, ការពន្យារពេល
 • hold water
  - នៅមានតម្លៃ
 • hold with
  - ផ្តល់ព្រមជាមួយ
 • lease hold enfranchisement
  - ការផ្តល់សិទ្ធិភតិសន្យា
 • strong hold
  - បន្ទាយ, មូលដ្ឋាន
 • to hold one's hand
  - ដែលមិនធ្វើ, ដែលមិនរវល់ជាមួយ
 • to hold one's peace
  - នៅស្ងៀមមិននិយាយ
 • to hold your breath
  - ឈប់ដកដង្ហើមក្រោយពីការដកដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅ, អត់ដង្ហើម
ENGLISH MEANING
noun
1.
The whole interior portion of a vessel below the lower deck, in which the cargo is stowed.
2.
The act of holding, as in or with the hands or arms; the manner of holding, whether firm or loose; seizure; grasp; clasp; gripe; possession; -- often used with the verbs take and lay.
3.
The authority or ground to take or keep; claim.
4.
Binding power and influence.
5.
Something that may be grasped; means of support.
6.
A place of confinement; a prison; confinement; custody; guard.
7.
A place of security; a fortified place; a fort; a castle; -- often called a stronghold.
8.
A character placed over or under a note or rest, and indicating that it is to be prolonged; -- called also pause, and corona.
verbpast tense: Held ; past participle: Held ; present participle: Holding ; 3rd person singular present Holds
1.
(TRANSITIVE) To cause to remain in a given situation, position, or relation, within certain limits, or the like; to prevent from falling or escaping; to sustain; to restrain; to keep in the grasp; to retain.
2.
(TRANSITIVE) To retain in one's keeping; to maintain possession of, or authority over; not to give up or relinquish; to keep; to defend.
3.
(TRANSITIVE) To have; to possess; to be in possession of; to occupy; to derive title to; as, to hold office.
4.
(TRANSITIVE) To impose restraint upon; to limit in motion or action; to bind legally or morally; to confine; to restrain.
5.
(TRANSITIVE) To maintain in being or action; to carry on; to prosecute, as a course of conduct or an argument; to continue; to sustain.
6.
(TRANSITIVE) To prosecute, have, take, or join in, as something which is the result of united action; as to, hold a meeting, a festival, a session, etc.; hence, to direct and bring about officially; to conduct or preside at; as, the general held a council of war; a judge holds a court; a clergyman holds a service.
7.
(TRANSITIVE) To receive and retain; to contain as a vessel; as, this pail holds milk; hence, to be able to receive and retain; to have capacity or containing power for.
8.
(TRANSITIVE) To accept, as an opinion; to be the adherent of, openly or privately; to persist in, as a purpose; to maintain; to sustain.
9.
(TRANSITIVE) To consider; to regard; to esteem; to account; to think; to judge.
10.
(TRANSITIVE) To bear, carry, or manage; as he holds himself erect; he holds his head high.
11.
In general, to keep one's self in a given position or condition; to remain fixed.
12.
Not to more; to halt; to stop;-mostly in the imperative.
13.
Not to give way; not to part or become separated; to remain unbroken or unsubdued.
14.
Not to fail or be found wanting; to continue; to last; to endure a test or trial; to abide; to persist.
15.
Not to fall away, desert, or prove recreant; to remain attached; to cleave;-often with with, to, or for.
16.
To restrain one's self; to refrain.
17.
To derive right or title; -- generally with of.