FallRelated forms — noun: Fall — verb: Fell
noun
1.
ការរលំ, មិនបានសម្រេច, ការខូចឈ្មោះ, ការស្រក, ចុះថ្លៃ, ជម្រាល, ជើរទេរ, វត្ថុដែលគេរំលំ, ដែលគេសម្លាប់, បរិមាណ painful fall ការដួល​ឬការធ្លាក់, fall of a ball ទម្លាក់ (ការធ្លាក់) / fall of a leader ការធ្លាក់ពីតំណែង, large fall of rain ចំនួនធ្លាក់ (ទឹកភ្លៀង) fall of the year រដូវឈើជ្រុះស្លឹក, fall of one kilometer កម្ពស់ធ្លាក់ចុះ
Example: The leaves tail in autumn.
2.
(PLURAL) Over the fall ទឹកធ្លាក់
3.
ការធ្លាក់, ការដួលរលំ
verbpast tense: Fell ; past participle: Fallen ; present participle: Falling ; 3rd person singular present Falls
1.
លំពុះ
2.
(INTRANSITIVE) (To come or go down freely, to come as if by falling, to lose one's position or office, to hang down, to slope downward, to happen to come, to pass into a specified state, to become, to collapse, to strike) ចុង, រលំ, មិនបានសម្រេច, ខូចឈ្មោះ, ស្រក, ចុះថ្លៃ, ជម្រាល, ជើរទេរ, រំលំ, សម្លាប់ Don't fall ដួល, (rain) falls ធ្លាក់ (city) fell (to the enemy) ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃ, (hair) falls (to her shoulders) ធ្លាក់ចុះ, (land) falls (away) ជ្រាល (ចុះ)
3.
(បច្ចេកទេស) ធ្លាក់, ចូលដល់មក (ពេលវេលា), ធ្លាក់មកដល់ស្លាប់, ជួប
 • case to fall drop by drop
  - សម្រក់មួយដំណក់ៗ
 • fall asleep
  - ដេកលក់
 • fall away
  - ថយចុះ, រត់ចោលជួរ
 • fall back
  - ដកថយ
  - ថយក្រោយ
 • fall back on
  - ត្រឡប់ទៅពឹង
  - បែរទៅពឹង
 • fall behind
  - តាមមិនទាន់, ហួសថ្ងៃកំណត់សង
 • fall down
  - បរាជ័យ, ខកខាន
 • fall for
  - ជាប់ចិត្ត
 • fall foul of
  - ឈ្លោះជាមួយ
 • fall guy
  - អ្នករកកំហុសអ្នកឯទៀត
 • fall ill
  - ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ
 • fall in
  - ឈរក្នុងជួរ, ដូលរលំ
 • fall in love
  - កើតសេចក្ដីស្នេហា
 • fall in love with
  - លង់ស្នេហ៍ជាមួយ
 • fall in price
  - ការធ្លាក់ថ្លៃ
 • fall in prices
  - ការធ្លាក់ថ្លៃ
 • fall into desuetude
  - ឈប់ប្រើប្រាស់
 • fall into ruin
  - បាក់បែក, ទ្រុឌទ្រោម
 • fall off
  - កាន់តែដាច់ឆ្ងាយ, ចុះអន់ថយទៅ
 • fall out
  - ទាស់អធ្យាស្រ័យ
  - ឈ្លោះឬផ្ដាច់ចេញ
 • fall sharply
  - ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងរហ័ស
 • fall short
  - ខ្វះខាត
 • fall short of
  - ទៅមិនដល់
 • fall though
  - ខកខានមិនសម្រេច
 • fall to
  - ចាប់ផ្តើម
 • fall victim (to something)
  - បង្អោនទៅតាម, ព្រមចុះចាញ់នឹង
 • fall wide of the mark
  - ខុសឆ្ងាយពីចំណុចដៅឬកំណត់
 • leaves fall
  - ជ្រុះ
 • let fall
  - បញ្ចេញសំដីនិយាយមក
 • ride for a fall
  - ប្រព្រឹត្ដបែបកំព្រើលដែលអាចនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់
 • speculation for the fall
  - ការឆក់ឪកាសពេលទំនិញចុះថ្លៃ
 • unexpected fall
  - ការធ្លាក់ថ្លៃដោយចៃដន្យ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The act of falling; a dropping or descending be the force of gravity; descent; as, a fall from a horse, or from the yard of ship.
2.
The act of dropping or tumbling from an erect posture; as, he was walking on ice, and had a fall.
3.
Death; destruction; overthrow; ruin.
4.
Downfall; degradation; loss of greatness or office; termination of greatness, power, or dominion; ruin; overthrow; as, the fall of the Roman empire.
5.
The surrender of a besieged fortress or town ; as, the fall of Sebastopol.
6.
Diminution or decrease in price or value; depreciation; as, the fall of prices; the fall of rents.
7.
A sinking of tone; cadence; as, the fall of the voice at the close of a sentence.
8.
Declivity; the descent of land or a hill; a slope.
9.
Descent of water; a cascade; a cataract; a rush of water down a precipice or steep; -- usually in the plural, sometimes in the singular; as, the falls of Niagara.
10.
The discharge of a river or current of water into the ocean, or into a lake or pond; as, the fall of the Po into the Gulf of Venice.
11.
Extent of descent; the distance which anything falls; as, the water of a stream has a fall of five feet.
12.
The season when leaves fall from trees; autumn.
13.
That which falls; a falling; as, a fall of rain; a heavy fall of snow.
14.
The act of felling or cutting down.
15.
Lapse or declension from innocence or goodness. Specifically: The first apostasy; the act of our first parents in eating the forbidden fruit; also, the apostasy of the rebellious angels.
16.
Formerly, a kind of ruff or band for the neck; a falling band; a faule.
17.
That part (as one of the ropes) of a tackle to which the power is applied in hoisting.
verbpast tense: Fell ; past participle: Fallen ; present participle: Falling ; 3rd person singular present Falls
1.
(TRANSITIVE) To become prostrate and dead; to die; especially, to die by violence, as in battle.
2.
(TRANSITIVE) To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the apple falls; the tide falls; the mercury falls in the barometer.
3.
(TRANSITIVE) To cease to be erect; to take suddenly a recumbent posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees.
4.
(TRANSITIVE) To find a final outlet; to discharge its waters; to empty; -- with into; as, the river Rhone falls into the Mediterranean.
5.
(TRANSITIVE) To cease to be active or strong; to die away; to lose strength; to subside; to become less intense; as, the wind falls.
6.
(TRANSITIVE) To issue forth into life; to be brought forth; -- said of the young of certain animals.
7.
(TRANSITIVE) To decline in power, glory, wealth, or importance; to become insignificant; to lose rank or position; to decline in weight, value, price etc.; to become less; as, the falls; stocks fell two points.
8.
(TRANSITIVE) To be overthrown or captured; to be destroyed.
9.
(TRANSITIVE) To descend in character or reputation; to become degraded; to sink into vice, error, or sin; to depart from the faith; to apostatize; to sin.
10.
(TRANSITIVE) To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be worse off than before; asm to fall into error; to fall into difficulties.
11.
(TRANSITIVE) To assume a look of shame or disappointment; to become or appear dejected; -- said of the countenance.
12.
(TRANSITIVE) To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our spirits rise and fall with our fortunes.
13.
(TRANSITIVE) To pass somewhat suddenly, and passively, into a new state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to fall into a passion; to fall in love; to fall into temptation.
14.
(TRANSITIVE) To happen; to to come to pass; to light; to befall; to issue; to terminate.
15.
(TRANSITIVE) To begin with haste, ardor, or vehemence; to rush or hurry; as, they fell to blows.
16.
(TRANSITIVE) To pass or be transferred by chance, lot, distribution, inheritance, or otherwise; as, the estate fell to his brother; the kingdom fell into the hands of his rivals.
17.
(TRANSITIVE) To belong or appertain.
18.
(TRANSITIVE) To be dropped or uttered carelessly; as, an unguarded expression fell from his lips; not a murmur fell from him.
19.
(TRANSITIVE) To let fall; to drop.
20.
(TRANSITIVE) To sink; to depress; as, to fall the voice.
21.
(TRANSITIVE) To diminish; to lessen or lower.
22.
(TRANSITIVE) To bring forth; as, to fall lambs.
23.
(TRANSITIVE) To fell; to cut down; as, to fall a tree.
1.
collapse, decline, decrease
2.
descend, diminish, drop, sink, subside
3.
stumble, topple, tumble
4.
droop, extend, downward, hang
1.
arise, ascend, climb, mount, soar
2.
steady
1.
To come, to occur, to arrive