Blocknoun
1.
(any large, solid pierce of wood, stone, metal, etc. part of a city, often square, bounded by four streets, the length of one side of such a square, a solid mass of matter, a number of buildings forming one compact mass) ដុល, ដុំ, គំនរ
2.
(នយោបាយ) ប្លុក, ក្រុម
3.
ប្លុកអគារ, ឧបសគ្គ
4.
ការបិទគមនាគមន៍ (ការបិទផ្លូវមិនឲ្យចេញចូល)
5.
គល់កន្ទុយសេះ
6.
ជ្រុញមូល (ធ្វើដោយកំណាត់ឈើមួយកង់)
7.
កំណាត់វែង
8.
អាគារ
9.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) រារាំង, ស្ទុះ
10.
(FIGURATIVE) ពួក, ក្រុម, បក្សនយោបាយ
adjective
1.
Printing. block letter នៃអក្សធំៗ (ធម្មតាបួនជ្រុង)
verbpast tense: blocked ; past participle: blocked ; present participle: blocking ;
1.
(TRANSITIVE) ~ something (up) (to enclose, to shape (a hat) ) ខ្ទប់, បិទ, បំបិទ, ខ្ទាស់, ទប់ឲ្យជាប់, ដាក់ណែងណង, ធ្វើឲ្យទទើសទទែង, បង្កើតឧបសគ្គ, ស្ទះ, សន្ធប់ (ដោយបៀកបាយអ) / ហ៊ុំជញ្ជាំង, បង្ខាំងក្នុងជញ្ជាំង, ធ្វើច្បោលៗ
Example: A block of stone, wood, etc, A block of houses, flaw, Stumbling block, The road is block, The stalled car blocked traffic, The police set up a road block. block up (a statue) block up (an opening) តម្កល់លើ, block out (sound) ភ្ជិតនិង
2.
រារាំង, ជាប់គាំង
 • a block to progress
  - ឧបសគ្គ
 • arterial block
  - ស្ទះអាទែដោយកំណកឈាម
 • block accout
  - គណនីផ្អិប, គណនីដែលគេបិទមិនអោយបើកប្រាក់មួយរយៈ
 • block and tackle
  - រ៉ត (ខ្សែ)
 • block booking
  - ការទិញទុកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើន
  - ការកក់ទុកកៅអី, ឬបន្ទប់ចំនួនដ៏ច្រើន
 • block currency
  - រូបិយវត្ថុត្រូវផ្អិប, រូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវគេបិទមួយរយៈ
 • block grant
  - ថវិកាផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកណ្តាល​ទៅអោយអាជ្ញាធរតំបន់ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមលើពន្ធ​ដែលប្រមូលក្នុងតំបន់នោះ
 • block his view
  - បិទ, ខ្ទប់, ឃ្លាំង
 • block letter
  - អក្សរធំៗ
 • block of seats
  - មួយដុំជាប់ៗគ្នា
 • block of wood
  - ដុំខ្សែពានភ្ជាប់សន្លាក់ (ធម្មតាបួនជ្រុង)
 • block plan
  - ផ្ទៃប្លុក
 • block signal
  - សញ្ញាប្លុក
 • block system
  - ប្រព័ន្ធប្លុក
 • block vote
  - ការបោះឆ្នោតដោយតំណាងសមមាត្រ
  - ការបោះឆ្នោតម្នាក់អាចតំណាងឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតដោយតំណាងសមមាត្រ (អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់អាចតំណាងឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតមួយក្រុមណាមួយ​ទៅតាមចំនួនសមមាត្រ)
 • chip off the old block
  - កូនប្រុសមានអាកប្បកិរិយាមាយាទដូចឪពុក
 • chopping block
  - ជ្រុញ
 • city block
  - ផ្នែកនៃទីក្រុងដែលមានផ្លូវ៤ព័ទ្ធជុំវិញ
 • communist block
  - ប្លុកកុម្មុយនិស្តលោកខាងលិច
 • Eastern Block
  - ប្លុកខាងកើត (សំដៅទៅរកក្រុមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើត)
 • epidural block
  - ការបំបាត់ភាពឈឹចាប់ដោយចាក់បញ្ចូលថ្នាំស្ពឹកទៅតំបន់ជុំវិញស្រោមរឹងស្រោបឆ្អឹងខ្នង
 • heart block
  - សកម្មភាពនៃបេះដូងថយចុះ ដោយសារសរសៃប្រសាទបញ្ជាទៅបេះដូងត្រូវកាត់ផ្ដាច់
 • mental block
  - ភាពភ្លេចស្មារតី បណ្តោះអាសន្ន
 • nerve block
  - ការបញ្ឈប់សកម្មភាពសរសៃប្រសាទដោយដាក់បញ្ចូលនូវថ្នាំស្ពឹក
 • office block
  - ប្លុកការិយាល័យ
 • one block away
  - ផ្លូវ
 • road block
  - របាំងផ្លូវ
 • spinal block
  - ការបំបាត់ការឈឺចាប់ដោយចាក់តាមឆ្អឹងខ្នង
 • western block
  - ប្លុកលោកខាងលិច
ENGLISH MEANING
noun
1.
The position of a player or bat when guarding the wicket.
2.
A piece of wood more or less bulky; a solid mass of wood, stone, etc., usually with one or more plane, or approximately plane, faces; as, a block on which a butcher chops his meat; a block by which to mount a horse; children's playing blocks, etc.
3.
The solid piece of wood on which condemned persons lay their necks when they are beheaded.
4.
The wooden mold on which hats, bonnets, etc., are shaped.
5.
The pattern or shape of a hat.
6.
A large or long building divided into separate houses or shops, or a number of houses or shops built in contact with each other so as to form one building; a row of houses or shops.
7.
A square, or portion of a city inclosed by streets, whether occupied by buildings or not.
8.
A grooved pulley or sheave incased in a frame or shell which is provided with a hook, eye, or strap, by which it may be attached to an object. It is used to change the direction of motion, as in raising a heavy object that can not be conveniently reached, and also, when two or more such sheaves are compounded, to change the rate of motion, or to exert increased force; -- used especially in the rigging of ships, and in tackles.
9.
The perch on which a bird of prey is kept.
10.
A piece of box or other wood for engravers' work.
11.
A piece of hard wood (as mahogany or cherry) on which a stereotype or electrotype plate is mounted to make it type high.
12.
A blockhead; a stupid fellow; a dolt.
13.
A section of a railroad where the block system is used.
14.
In Australia, one of the large lots into which public land, when opened to settlers, is divided by the government surveyors.
15.
A block hole.
16.
The popping crease.
verbpast tense: blocked ; past participle: blocked ; present participle: blocking ;
1.
To obstruct so as to prevent passage or progress; to prevent passage from, through, or into, by obstructing the way; -- used both of persons and things; -- often followed by up; as, to block up a road or harbor.
2.
To secure or support by means of blocks; to secure, as two boards at their angles of intersection, by pieces of wood glued to each.
3.
To shape on, or stamp with, a block; as, to block a hat.
4.
(TRANSITIVE) Any obstruction, or cause of obstruction; a stop; a hindrance; an obstacle; as, a block in the way.