Powered by click here - or here
Open (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Opennoun
1.
(Clear unobstructed space. -open up to go into action, to become familiar. -the open the outdoors, the unenclosed countries) out in the open កណ្ដាលវាល
Example: The door, box, cupboard, parcel, letter is open, Open country; open space; an open port, city, In the open, School open to all; open scholarship, Three courses are open to us, Lay open.
adjective
1.
(not shut or blocked up; undisguised; not enclosed or covered or limited or exclusive available; exposed; frank and sincere) open door ដែលចំហរ, open an account ដែលបើកបញ្ជី, open spaces ដែលគ្មានអ្វីបិទបាំង, have an open mind ដែលមិនសុញ, position is open ដែលនៅចំហ, ដែលមិនទាន់មានអ្នកណាយក, open to question ដែលគួរអោយសង្ស័យ, open session ដែលចំហ, open hour ដែលទំនេរ open defiance ដែលចេញមុខ, open house នៃពេលបើកទ្វារអោយ ចេញចូលជាសាធារណៈ
Example: The door burst open and the children rushed in.
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) បើក
verbpast tense: opened ; past participle: opened ; present participle: opening ;
1.
(TRANSITIVE) (to set open; to uncover; to give access to; to cut of break into) បើក
2.
(INTRANSITIVE) (To become open; to begin) (door) opened បើក, ចំហ open the door to នាំទៅកាន់ blossoms open រីក, open onto បែរទៅ, open to the public បើកអោយប្រជាជនចូលមើល, schools pen បើកទ្វារ
3.
(បច្ចេកទេស) បើកទូលាយ, ចាប់ផ្តើម, បើក​សម្ពោធ, ចាប់ធ្វើការ, ចំហរ, នៅកណា្តលវាល
 • be an open secret
  - រឿងសម្ងាត់ដែលគេដឹងឮទូទៅ
 • keep one's eyes open
  - ប្រុងប្រៀបស្មារតី
 • lay open
  - លាតត្រដាង, ដាក់អោយស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារ​ឬរិះគន់
 • leave the door open
  - បើកទ្វារចំហទុក (សម្រាប់កាពិភាក្សា)
 • open a discussion
  - បើកការពិភាក្សា
 • open a meeting
  - ចាប់បើកអង្គប្រជុំ
 • open account
  - គណនីចំហ, ឥណទានគ្មាន​ការធានា
 • open admission
  - ការបើកចុះឈ្មោះរៀន
 • open air
  - កណ្តាលវាល
 • open attack
  - បើកធ្វើការវាយប្រហារ
 • open cheque
  - មូលប្បទានប័ត្រចំហរ
  - មូលប្បទានបត្រ័ចំហ
 • Open court
  - ការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ
 • open credit
  - ឥណទានគ្មានការធានា
 • open door policy
  - គោលនយោបាយបើកចំហ (គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេស​មួយអនុវត្តន៍លក្ខខណ្ឌស្មើភាពនឹងប្រទេសផ្សេងទៀត​)
 • open fire
  - ផ្សងព្រេងខ្លាំង
  - ចាប់ផ្តើមធើ្វការវាយប្រហារ
 • open fire (on)
  - ចាប់ផ្ដើមបាញ់ដាក់, ធ្វើការបាញ់ដាក់
 • open fracture
  - ការបាក់ឆ្អឹងចំហ (គឺឆ្អឹងបាក់ចេញមកក្រៅស្បែក)
 • open government
  - រាជរដ្ឋាភិបាលបើកចំហ
 • open gunfire
  - ធ្វើការវាយប្រហារ (ដោយប្រើកាំភ្លើង​)
 • open hearing
  - សវនាការចំហ
 • open house
  - ការឡើងផ្ទះ
 • open letter
  - លិខិតចំហ
 • open market
  - ទីផ្សារជំហរ
  - ទីផ្សារ​បើក​ទូ​លាយ, ផ្សារបើកចំហ
 • open market operation
  - ប្រតិបត្តិការលើទីផ្សារ​សេរី
 • open negotiation
  - បើកការចរចា
 • open off
  - នាំទៅរក, នាំមកកាន់
 • open out
  - កាន់តែរីកធំ, លាតត្រដាង, រីក, រីកចម្រើន
  - រីក, រីកចម្រើន, មានសិទិ្ធនិយាយស្តីច្រើនឡើង
 • open parliament
  - ចាប់ផ្តើមប្រជុំសភា
 • open policy
  - គោលនយោ​បាយបើកទូលាយ
 • open position
  - ស្ថានការបើកចំហ
 • Open public meetings laws
  - ច្បាប់បើកសិទ្ធិអង្គប្រជុំជាសាធារណៈ
 • open question
  - បញ្ហាពុំទាន់ដោះស្រាយ
 • open season
  - រដូវ ឬ ពេលបើកបរបាញ់
 • open secret
  - រឿងសម្ងាត់ដែលគេដឹងទូទៅ
 • open talk
  - បើកកិច្ចពិភាក្សា
 • open the door a crack
  - ចំហរទ្វារបន្ដិច
 • open ticket
  - សំបុត្រគ្មានកាលបរិចេ្ច​ទ
 • open to offer
  - ត្រៀមទទួលរាល់សំណើសមស្រប
 • open up
  - ចំហរទ្ធារ, ចំហឥតបង់ឬចាក់សោ, ចាប់បើកហាង, ចាប់រកស៊ី, បើកផ្លូវឬច្រក, កាត់សាច់ចេញ, បង្ហាញឲ្យស្គាល់ទឹកដីថ្មី, ផ្ដល់ឱកាសឬ បើកឱកាស
  - បើកទូលាយ
 • open verdict
  - សាលក្រមចំហរ
 • Open visible
  - ដែលចំហ
 • open visiting
  - ការរៀបចំដែលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវអាចចូលបន្ទប់អ្នកជំងឺគ្រប់ពេល
 • open with
  - ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង
 • The job is open to all applicants
  - ការងារ​បើកចំហរ​ចំពោះបេក្ខជន​ទាំងអស់
 • The shares on the open market
  - ហ៊ុនមានដាក់លក់នៅទីផ្សារបើកចំហ
ENGLISH MEANING
noun
1.
Open or unobstructed space; clear land, without trees or obstructions; open ocean; open water.
adjective
1.
Free of access; not shut up; not closed; affording unobstructed ingress or egress; not impeding or preventing passage; not locked up or covered over; -- applied to passageways; as, an open door, window, road, etc.; also, to inclosed structures or objects; as, open houses, boxes, baskets, bottles, etc.; also, to means of communication or approach by water or land; as, an open harbor or roadstead.
2.
Free to be used, enjoyed, visited, or the like; not private; public; unrestricted in use; as, an open library, museum, court, or other assembly; liable to the approach, trespass, or attack of any one; unprotected; exposed.
3.
Free or cleared of obstruction to progress or to view; accessible; as, an open tract; the open sea.
4.
Not drawn together, closed, or contracted; extended; expanded; as, an open hand; open arms; an open flower; an open prospect.
5.
Without reserve or false pretense; sincere; characterized by sincerity; unfeigned; frank; also, generous; liberal; bounteous; -- applied to personal appearance, or character, and to the expression of thought and feeling, etc.
6.
Not concealed or secret; not hidden or disguised; exposed to view or to knowledge; revealed; apparent; as, open schemes or plans; open shame or guilt.
7.
Not of a quality to prevent communication, as by closing water ways, blocking roads, etc.; hence, not frosty or inclement; mild; -- used of the weather or the climate; as, an open season; an open winter.
8.
Not settled or adjusted; not decided or determined; not closed or withdrawn from consideration; as, an open account; an open question; to keep an offer or opportunity open.
9.
Free; disengaged; unappropriated; as, to keep a day open for any purpose; to be open for an engagement.
10.
Uttered with a relatively wide opening of the articulating organs; -- said of vowels; as, the an far is open as compared with the a in say.
11.
Uttered, as a consonant, with the oral passage simply narrowed without closure, as in uttering s.
12.
Not closed or stopped with the finger; -- said of the string of an instrument, as of a violin, when it is allowed to vibrate throughout its whole length.
13.
Produced by an open string; as, an open tone.
verbpast tense: opened ; past participle: opened ; present participle: opening ;
1.
(TRANSITIVE) To make or set open; to render free of access; to unclose; to unbar; to unlock; to remove any fastening or covering from; as, to open a door; to open a box; to open a room; to open a letter.
2.
(TRANSITIVE) To spread; to expand; as, to open the hand.
3.
(TRANSITIVE) To disclose; to reveal; to interpret; to explain.
4.
(TRANSITIVE) To make known; to discover; also, to render available or accessible for settlements, trade, etc.
5.
(TRANSITIVE) To enter upon; to begin; as, to open a discussion; to open fire upon an enemy; to open trade, or correspondence; to open a case in court, or a meeting.
6.
(TRANSITIVE) To loosen or make less compact; as, to open matted cotton by separating the fibers.
7.
(INTRANSITIVE) To unclose; to form a hole, breach, or gap; to be unclosed; to be parted.
8.
(INTRANSITIVE) To expand; to spread out; to be disclosed; as, the harbor opened to our view.
9.
(INTRANSITIVE) To begin; to commence; as, the stock opened at par; the battery opened upon the enemy.
10.
(INTRANSITIVE) To bark on scent or view of the game.
1.
accessible, agape, ajar, available candid, clear, disengaged, exposed, frank, free, overt, passable, plain, public, unclosed, uncovered, unlocked, unobstructed, unoccupied, unrestricted