Trust1.
(ច្បាប់) ត្រឹស្ត
Example: A group of companies having the intention and power, or the tendency, to create a monopoly.
ឧទាហរណ៍៖ ក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងនិងអំណាច ឬមាននិន្នាការ ដើម្បីបង្កើតឯកាធិភាព ។
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ទំនុកចិត្ត, ការមានជំនឿលើ, ការទទួលខុសត្រូវ, ភារៈគ្រប់គ្រង, គ្រឹស្ថ (សមាគម​របស់​អង្គភាព​ជំនួញ សម្រាប់​កាត់បន្ថយ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង ឬ​ការត្រួតត្រា​តម្លៃ) ទ្រព្យក្នុងអាណត្តិព្យាបាលភាព
2.
(1. Firm reliance on the integrity, ability, or character of a person or thing. 2. Custody; care. 3. Something committed into the care of another; charge. 4. a. The condition and resulting obligation of having confidence placed in one: violated a public trust. b. One in which confidence is placed. 5. Reliance on something in the future; hope. 6. Reliance on the intention and ability of a purchaser to pay in the future; credit. 7. Law. a. A legal title to property held by one party for the benefit of another. b. The confidence reposed in a trustee when giving the trustee legal title to property to administer for another, together with the trustee's obligation regarding that property and the beneficiary. c. The property so held. 8. A combination of firms or corporations for the purpose of reducing competition and controlling prices throughout a business or an industry) បន្ទុក, ការជឿ, ការសង្ឍឹម, វត្ថុដែលសង្ឍឹម, សេចក្ដីសង្ឍឹម, ការទទូលខុសត្រូវ, worthy of trust សេចក្ដីទុកចិត្ដ, money is in a trust ការផ្ញើទុក, business trust ឯកាធិកម្ម
Example: A good marriage is based on trust.
verbpast tense: trusted ; past participle: trusted ; present participle: trusting ;
1.
(ច្បាប់) ភារៈគ្រប់គ្រង, អាណតិ្តព្យាបាលភាព (ព.ស)
Example: Any transfer to, or holding of money or property, by one person for the benefit of another. For example, a mother signs over stocks to a bank to manage for her daughter (to hold in trust) with instructions to give daughter the interest income each year until she turns thirty and then to give it all to her. In this example, the mother is settler or granter of the trust, the bank is the trustee and the daughter is the beneficiary.
ឧទាហរណ៍៖ ​ការ​ផ្ទេរ​កម្មសិទិ្ធ ឬ​ការ​រក្សាទុក​លុយកាក់ ឬ​ទ្រព្យសម្បត្តិ្ត​ដោយ​មនុស្ស​ម្នាក់​សម្រាប់​ជា​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់ទៀត ។ ឧទាហរណ៍៖ ម្តាយ​ម្នាក់​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ប័ណ្ណ​ហ៊ុន​អោយ​ទៅ​ធនាគារ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការចាត់ចែង​សម្រាប់​កូន​ស្រី​របស់​គាត់ (អោយស្ថិតក្នុងអាណាតិ្តព្យាបាលភាព) ដោយ​មាន​អនុទេសន៍ថា​អោយ​ប្រគល់​ប្រាក់ចំណូល​ជា​ការប្រាក់​ប្រចាំឆ្នាំ​ទៅអោយ​កូនស្រី​នោះផង រហូតដល់នាងមានអាយុ៣០ឆ្នាំទើបអាចប្រគល់ហ៊ុនទាំងអស់នោះអោយទៅកូននោះ ។ នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះម្តាយគឺជាទាយី (ទាយក) ឬអនុប្បទាយីនៃអាណតិ្តព្យាបាលភាព, ធនាគារគឺជាអ្នកទទួលភារៈគ្រប់គ្រង​រីឯកូនស្រីជាអត្ថគាហក ។
2.
មានជំនឿលើ, ដាក់ការទុកចិត្ត, ផ្ញើទុក, សង្ឃឹម
3.
(TRANSITIVE) ~ (in somebody something) (firm belief in the honesty, reliability, etc., of another, confident expectation, reliance, something put into one's care or charge, responsibility, property held and managed by one person or concern for the benefit of another, credit given by a business firm, implicit faith moral responsibility) ប្រគល់លើ, ដាក់ផ្ញើ, ទុកចិត្ដលើ, សង្ឍឹម, ទទូលខុសត្រូវ I don't truss him ទុកចិត្ដ, trust his word ជឿ, trust my car to you ផ្ញើទុកនឹង, trust in ទីពឹង
Example: They're not to be trusted.
 • brain trust
  - ជំនឿខួរក្បាល
 • breach of trust
  - ការ​ខកខាន​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារកិច្ច​ជា​អាណត្តិ
  - ការល្មើសនឹងអាណត្តិព្យាបាលភាព
  - ការល្មើសអាណត្តិព្យាបាលភាព
 • constructive trust
  - អាណត្តិព្យាបាលភាពតាមការសន្និដ្ឋាន
  - ភារៈគ្រប់គ្រងតាមការសន្មតនៃច្បាប់
 • Deed of trust
  - លិខិតប្រគល់អាណត្តិព្យាបាលភាព (ព.ស)
  - លិខិតប្រគល់អាណត្តិព្យាបាល
 • hospital trust
  - មន្ទីរពេទ្យដែលដំណើរការដោយខ្លួនឯង
 • in trust
  - ស្ថិតក្នុងអាណតិ្តព្យាបាលភាព
 • investment trust
  - ក្រុមហ៊ុនទិញលក់ហ៊ុន
 • on trust
  - ជឿ, ដោយគ្មានពិនិត្យពិច្ច័យ
 • Personal trust
  - អាណត្តិព្យាបាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន
  - អាណត្តិព្យាបាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន អាណត្តិព្យាបាលផ្ទាល់
 • position of trust
  - តំណែងជាអាណត្តិ
 • Public trust
  - ទំនុកចិត្ចសាធារណៈ
  - អាណតិ្តព្យាបាលភាពសប្បុរសធម៌
  - ទំនុកចិត្តសាធារណៈ
 • spendthrift trust
  - អាណត្តិព្យាបាលភាពសំរាប់អ្នកចាយខ្ជះខ្ជាយ
  - អាណត្តិព្យាបាលភាពសម្រាប់អ្នកចាយខ្ជះខ្ជាយ
  - អាណត្តិព្យាបាលភាពសម្រាប់អ្នកចាយខ្ជះខ្ជាយ (អណត្តិព្យាបាលភាពមួយដែលផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់គាំពារដល់អត្ថគាហកដែលជាអ្នកខ្ជះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិ្តដោយមានការកំហិតតឹងរឹងដើម្បីធានាទប់ទល់នឹងការចាយខ្ជះខ្ជាយរបស់អត្ថតាហក)
 • trust busting
  - ការបំបាត់ភាពផ្ដាច់មុខដើម្បីជំរុញការប្រកួតប្រជែង
 • Trust company
  - ក្រុមហ៊ុនទទួលភារៈកិច្ចគ្រប់គ្រង
  - ក្រុមហ៊ុនទិញ, និងលក់ហ៊ុន, ក្រុមហ៊ុនអាណត្តិព្យាបាលភាព
 • trust deed
  - លិខិតមរតក
 • Trust fund
  - មូលនិធិក្នុងភារៈគ្រប់គ្រង
  - មូលធនអាណត្តិព្យាបាលភាព
 • trust fund facility
  - ឧបករណ៍សម្រួលសម្រាប់មូលនិធិមរតក
 • trust letter
  - លិខិតជឿទុកចិត្ត
 • Trust receipt
  - បង្កាន់ដៃទទួលភារៈកិច្ចគ្រប់គ្រង
  - បង្កាន់ដៃនៃអាណត្តិព្យាបាលភាព (ឯកសារមួយដែលតាមឯកសារនោះមនុស្សម្នាក់អោយខ្ចីប្រាក់ទិញរបស់អ្វីមួយ ហើយអ្នកខ្ចីសន្យាថានឹងដាក់ប្រាក់របស់​ដែលទិញបាននោះក្នុងអាណត្តិព្យាបាលភាព​សម្រាប់អ្នកអោយខ្ចីរហូតដល់បានសងបំណុលរួច)
 • trust status
  - ស្ថានភាពនៃមន្ទីរពេទ្យដែលដំណើរការដោយថវិកាខ្លួនឯង
 • trust unit
  - ភាគហ៊ុនត្រឹស្ត
 • Unit Trust Association
  - សមាគមន៍ក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងសន្លឹកហ៊ុន
 • voting trust
  - មធ្យោបាយផ្គុំសំឡេងឆ្នោត
  - មធ្យោបាយផ្គុំសំឡេងឆ្នោត (ព.ស)
ENGLISH MEANING
noun
1.
That upon which confidence is reposed; ground of reliance; hope.
2.
Assured resting of the mind on the integrity, veracity, justice, friendship, or other sound principle, of another person; confidence; reliance; reliance.
3.
Credit given; especially, delivery of property or merchandise in reliance upon future payment; exchange without immediate receipt of an equivalent; as, to sell or buy goods on trust.
4.
Assured anticipation; dependence upon something future or contingent, as if present or actual; hope; belief.
5.
That which is committed or intrusted to one; something received in confidence; charge; deposit.
6.
The condition or obligation of one to whom anything is confided; responsible charge or office.
7.
An estate devised or granted in confidence that the devisee or grantee shall convey it, or dispose of the profits, at the will, or for the benefit, of another; an estate held for the use of another; a confidence respecting property reposed in one person, who is termed the trustee, for the benefit of another, who is called the cestui que trust.
8.
An organization formed mainly for the purpose of regulating the supply and price of commodities, etc.; as, a sugar trust.
9.
An equitable right or interest in property distinct from the legal ownership thereof; a use (as it existed before the Statute of Uses); also, a property interest held by one person for the benefit of another. Trusts are active, or special, express, implied, constructive, etc. In a passive trust the trustee simply has title to the trust property, while its control and management are in the beneficiary.
10.
A business organization or combination consisting of a number of firms or corporations operating, and often united, under an agreement creating a trust (in sense 1), esp. one formed mainly for the purpose of regulating the supply and price of commodities, etc.; often, opprobriously, a combination formed for the purpose of controlling or monopolizing a trade, industry, or business, by doing acts in restraint or trade; as, a sugar trust. A trust may take the form of a corporation or of a body of persons or corporations acting together by mutual arrangement, as under a contract or a so-called gentlemen's agreement. When it consists of corporations it may be effected by putting a majority of their stock either in the hands of a board of trustees (whence the name trust for the combination) or by transferring a majority to a holding company. The advantages of a trust are partly due to the economies made possible in carrying on a large business, as well as the doing away with competition. In the United States severe statutes against trusts have been passed by the Federal government and in many States, with elaborate statutory definitions.
adjective
1.
Held in trust; as, trust property; trustmoney.
verbpast tense: trusted ; past participle: trusted ; present participle: trusting ;
1.
To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in; as, we can not trust those who have deceived us.
2.
To give credence to; to believe; to credit.
3.
To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object.
4.
To show confidence in a person by intrusting (him) with something.
5.
To commit, as to one's care; to intrust.
6.
To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment; as, merchants and manufacturers trust their customers annually with goods.
7.
To risk; to venture confidently.
8.
(INTRANSITIVE) To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide.
9.
(INTRANSITIVE) To be confident, as of something future; to hope.
10.
(INTRANSITIVE) To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit.
1.
confidence, constancy, faith, fidelity, loyalty, reliance
2.
believe, commit, confide, credit, depend on, entrust, esteem, hope, reckon on, rely on
1.
doubt, incredulity, infidelity, mistrust, skepticism
2.
doubt, impugn, question, suspect