Body1.
(រាជវង្ស) ព្រះកាយ
noun — Plural: Bodies
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ដងខ្លួន, រាងកាយ
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សព
3.
(The whole physical substance of a person or animal, living or dead, the main portion of a person or legs, a person, a solid substance, consistency of a liquid) ខ្លួន, រាងកាយ, តួអក្សរពុម្ភ, កាយ, សរីរៈ
Example: My body. Distress of the body, Body and soul, Bury the bodies.short body, but long legs ដងខ្លូន, dead body សព, heavenly bodies ពួកផ្កាយក្នុងផ្ទៃមេឃ, car body តួ, body of water បឹងឬសមុទ្រ, body and soul ទាំងកាយនឹងចិត្ដ, governing body គណៈ, body servant អ្នកបម្រើប្រចាំខ្លួន
Example: The body of the deal man was taken to the morgue.
4.
(បច្ចេកទេស) អង្គការ, អង្គ, ក្រុម, សាកសព
 • A lawmaking body
  - គណៈធើ្វច្បាប់ (អង្គការធ្វើច្បាប់)
 • adrenal body
  - ក្រពេញស្ថិតក្បែរតំរងនោម
 • attitude of the body
  - ឥរិយាបថ
 • bloated body
  - ការហើមខ្លួន
 • body and soul
  - ទាំងកាយទាំងចិត្ត
 • body bag
  - ថង់សព
 • body corporate
  - សាជីវកម្ម
 • body count
  - ចំនួនសព
 • body fat
  - ជាលិកាដែលកោសិការបស់វាមានជាតិខ្លាញ់
  - ជាលិកាខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួន
 • body fluid
  - ទឹកក្នុងប្រាណ, ធាតុរាវក្នុងខ្លួន
 • body fluids
  - វត្ថុដែលមាននៅក្នុងខ្លួន
 • body language
  - កាយវិការ
 • body louse
  - បរាសិតចែ, អ្នកមានទុក្ខវេទនា
 • body odor (to have)
  - ធុំញើស, ធុំខ្លួន
 • body odour
  - ក្លិនខ្លួន, ក្លិនខ្លួនស្អុយ
 • body of mandible
  - តួរឆ្អឹងថ្គាមក្រោម
 • body of sternum
  - ផ្នែកកណ្ដាលសំខាន់នៃឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង
 • body of the breast
  - គល់ដោះ
 • body of the stomach
  - តួក្រពះ
 • body of vertebrn
  - ផ្នែកសំខាន់នៃឆ្អឹងកងខ្នងដែលទ្រទំងន់នៃដងខ្លួន
 • body politic
  - គណៈនយោបាយ
 • body scan
  - ការស្ពែនពិនិត្យដងខ្លួនមូល
 • body shirt
  - អាវស្រីរឹបរាង
 • body shop
  - កន្លែងជួសជុលតួរឡាន
 • body snatcher
  - អ្នកលួចសពពីផ្នូរ
 • body stocking
  - សំលៀកបំពាក់រឹបដងខ្លួន
 • body suit
  - សំលៀកបំពាក់ (ខោជាប់អាវ)
 • body temperature
  - សីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនមនុស្ស
 • body wall
  - ជញ្ជាំងកាយ
 • body work
  - ការជួសជុលតួរឡាន
 • care for one’s body
  - ថ្នមខ្លួន, សំអាតខ្លួនផ្ទាល់
 • ciliary body
  - ផ្នែកនៃភ្នែកដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រាប់ភ្នែក
  - រោមភ្នែក
 • foreign body
  - វត្ថុចំឡែកមួយនៅក្នុងខ្លួន, របស់ក្រៅខ្លួនចូលទៅនៅក្នុងសពា៍ង្គកាយ
 • Hears of the body
  - ទាយោទតពូជ
 • heir of the body
  - ទាយាទតពូជ
 • homologous body
  - អង្គធាតុដូចគ្នា
 • human body
  - ខ្លួនប្រាណ, ដងខ្លួន
 • legislative body
  - អង្គនីតិបញ្ញតិ្ត
 • oxygenophilic body
  - អង្គធាតុចំណូលអុកស៊ីសែន
 • quasi official body
  - អង្គការជិតផ្លូវការ
 • stretch the body at full length
  - ធ្វើអោយខ្លួនត្រង់ពេញតួ
 • the body politic
  - ប្រជានជននៃរដ្ឋមួយ
 • watchdog body
  - អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស (អង្គការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​បទបញ្ញាតិ្ត ឬ​ស្ថាប័ន​ជំនួញ)
 • without body
  - គ្មានរូប
 • world body
  - អង្គការពិភពលោក
  - អង្គការពិភពលោក, អង្គការសហប្រជាជាតិ
ENGLISH MEANING
noun — Plural: Bodies
1.
The shank of a type, or the depth of the shank (by which the size is indicated); as, a nonpareil face on an agate body.
2.
The material organized substance of an animal, whether living or dead, as distinguished from the spirit, or vital principle; the physical person.
3.
The trunk, or main part, of a person or animal, as distinguished from the limbs and head; the main, central, or principal part, as of a tree, army, country, etc.
4.
The real, as opposed to the symbolical; the substance, as opposed to the shadow.
5.
A person; a human being; -- frequently in composition; as, anybody, nobody.
6.
A number of individuals spoken of collectively, usually as united by some common tie, or as organized for some purpose; a collective whole or totality; a corporation; as, a legislative body; a clerical body.
7.
A number of things or particulars embodied in a system; a general collection; as, a great body of facts; a body of laws or of divinity.
8.
Any mass or portion of matter; any substance distinct from others; as, a metallic body; a moving body; an aeriform body.
9.
Amount; quantity; extent.
10.
That part of a garment covering the body, as distinguished from the parts covering the limbs.
11.
The bed or box of a vehicle, on or in which the load is placed; as, a wagon body; a cart body.
12.
A figure that has length, breadth, and thickness; any solid figure.
13.
Consistency; thickness; substance; strength; as, this color has body; wine of a good body.
14.
The central, longitudinal framework of a flying machine, to which are attached the planes or aerocurves, passenger accommodations, controlling and propelling apparatus, fuel tanks, etc.
verb
1.
(TRANSITIVE) To furnish with, or as with, a body; to produce in definite shape; to embody.
1.
carcass, corpse, remains
2.
form, frame, physique, torso
3.
bulk, corpus, mass
4.
aggregate, association, company, society
1.
intellect, mind, soul, spirit