StrikeSame as: ten-strike
noun
1.
(កីឡា) ការបោះប៊ូលមួយរលំកូនទាំងអស់
2.
(កីឡា) ការវាយខុស
3.
(union) strike កូដកម្ម
4.
A strike (at the enemy) ការប្រហារ
5.
ការប៉ះទង្គិច, ការវាយ
6.
(បច្ចេកទេស) កូដកម្ម ឬការវាយ​ការវាយប្រហារពីអាកាស ឬការរកបានភ្លាមៗ
verbpast tense: Struck ; past participle: Struck/Stricken ; present participle: Striking ; 3rd person singular present Strikes
1.
វាយទម្លាក់ (ទង់ ឬតង់) តម្រង់ទៅរក
2.
(TRANSITIVE) (Struck, struck or stricken, striking, to bring or come into sudden hard contact with, to inflict, to attack suddenly, to come or cause to come into forceful contact, to produce (a tone or chord) on a musical instrument, to announce (time), to afflict, to come upon, to discover, to affect as if by contact, to make a bargain, to take down, to assume [a pose, etc]) ប៉ះ, ទង្គិច, គោះ
3.
(INTRANSITIVE) (To hit, to attack, to afflict or affect by disease, to come to mind, to proceed, to make burn by friction to sound; to discover lucidity or in a sudden manner, to reach; to cross, to stop work in order to gain more pay, better working conditions, etc. -strike up to start performance, begin, commence, begin to play or sing. -having two strikes against one to be in an unfavorable or critical situation) clocks strike វាយម៉ោង
Example: Dara struck the man with as tick, Struck him down, struck him dead, struck at him with a sword, The men at the factory struck.
4.
Strike (workers) បះ, ធ្វើកូដកម្ម
5.
(lightning) strikes បាញ់
6.
(troubles) strike ពាធា, យាយី
7.
(snakes) strike ចឹក (ពស់ ។ល។)
8.
(ships) strike (rocks) ទៅប៉ះ
9.
Strike (a match) គូស
10.
Strike (a child) វាយ (ក្មេង)
 • air strike
  - ការវាយប្រហារតាមអាកាស
 • all-out strike
  - កូដកម្មពេញធឹង
 • artillery strike
  - ការកម្ទេចដោយកាំភ្លើងធំ
 • call a strike
  - កោះអោយមានកូដកម្មឡើង
 • general strike
  - កូដកម្មទូទៅ
 • go strike
  - ឈប់ធ្វើការដើម្បីចូលរួមធ្វើកូដកម្ម
 • hunger strike
  - កូដកម្មអត់អាហារ
 • jurisdictional strike
  - កូដកម្មតាមអំណាចច្បាប់
 • national strike
  - កូដកម្មទូទាំងប្រទេស
 • no strike agreement
  - កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការមិនធ្វើកូដកម្ម (រវាងកម្មករ និងនិយោជក)
 • no strike clause
  - ខស្តីពីការមិនធ្វើកូដកម្ម (រវាងកម្មករ និងនិយោជក)
 • official strike
  - កូដកម្មផ្លូវការ
 • on strike
  - កំពុងធ្វើកូដកម្ម
 • protest strike
  - កូដកម្មតវ៉ា (ប្រឆាំង)
 • sit down strike
  - កូដកម្មមិនព្រមចេញពីកន្លែងធ្វើការ
 • strike a bargain
  - ឈានដល់ការព្រមព្រៀង
 • strike a bell
  - វាយជួង
 • strike a hard bargain
  - យល់ព្រមពេលអ្នកពេញចិត្តនឹងលក្ខខណ្ឌ
 • strike against
  - ធ្វើកូដកម្មប្រឆាំងនឹង, ឈប់ធ្វើការដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ា
 • strike agreement
  - សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀង
 • strike an ageement
  - សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀង
 • strike as
  - មានឥទ្ធិពលលើ, ប៉ះពាល់ដល់
 • strike at
  - វាយទៅលើ, មានបំណងធ្វើអោយខូចខាតឬប៉ះពាល់ដល់
 • strike ballot
  - ការបោះឆ្នោតធ្វើកូដកម្ម
 • strike call
  - ការកោះអោយធ្វើកូដកម្ម
 • strike deal
  - សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀង
 • strike down
  - វាយទម្លាក់, លុបចោល
 • strike fund
  - មូលនិធិ (ប្រាក់) សម្រាប់កូដកម្ម
 • strike hands
  - សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀង
 • strike home
  - មានឥទ្ធិពល
 • strike off
  - ដកឈ្មោះចេញ វាយកម្ចាត់ចោល
 • strike out
  - ឆូតចោល, ចាប់ផ្តើមចេញដំណើរ
 • strike pay
  - ប្រាក់សម្រាប់ពេលធ្វើកូដកម្ម
 • strike twelve
  - វាយម៉ោងដប់ពីរ
 • strike up
  - ចាប់ផ្តើម
 • strike vote
  - ការបោះឆ្នោតធ្វើកូដកម្ម
 • sympathy strike
  - កូដកម្មធ្វើឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រុមមួយផ្សេង
  - កូដកម្មតាមសំណើក្រុមផ្សេងទៀត
 • take strike action
  - បន្តកូដកម្ម
 • talent strike
  - កូដកម្មលើបណ្តឹងលក្ខខណ្ឌការងារ (កម្មករ)
 • the strike is gaining momentum
  - កូដកម្មកាន់តែមានមនុស្សចូលរួមច្រើនឡើង
 • token strike
  - កូដកម្មសម្ដែងការមិនយល់ព្រម, កូដកម្មខ្លី
 • unofficial strike
  - កូដកម្មក្រៅផ្លូវការ
  - កូដកម្មក្រៅផ្លូវការ (គ្មានការអនុញ្ញាតពីសហជីព)
 • wildcat strike
  - កូដកម្មក្រៅផ្លូវការភ្លាមៗ
 • worker strike
  - កូដកម្មការងារ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The act of striking.
2.
An instrument with a straight edge for leveling a measure of grain, salt, and the like, scraping off what is above the level of the top; a strickle.
3.
A bushel; four pecks.
4.
An old measure of four bushels.
5.
Fullness of measure; hence, excellence of quality.
6.
An iron pale or standard in a gate or fence.
7.
The act of quitting work; specifically, such an act by a body of workmen, done as a means of enforcing compliance with demands made on their employer.
8.
A puddler's stirrer.
9.
The horizontal direction of the outcropping edges of tilted rocks; or, the direction of a horizontal line supposed to be drawn on the surface of a tilted stratum. It is at right angles to the dip.
10.
The extortion of money, or the attempt to extort money, by threat of injury; blackmailing.
11.
A sudden finding of rich ore in mining; hence, any sudden success or good fortune, esp. financial.
12.
Act of leveling all the pins with the first bowl; also, the score thus made. Sometimes called double spare.
13.
Any actual or constructive striking at the pitched ball, three of which, if the ball is not hit fairly, cause the batter to be put out; hence, any of various acts or events which are ruled as equivalent to such a striking, as failing to strike at a ball so pitched that the batter should have struck at it.
verbpast tense: Struck ; past participle: Struck/Stricken ; present participle: Striking ; 3rd person singular present Strikes
1.
(TRANSITIVE) To touch or hit with some force, either with the hand or with an instrument; to smite; to give a blow to, either with the hand or with any instrument or missile.
2.
(TRANSITIVE) To come in collision with; to strike against; as, a bullet struck him; the wave struck the boat amidships; the ship struck a reef.
3.
(TRANSITIVE) To give, as a blow; to impel, as with a blow; to give a force to; to dash; to cast.
4.
(TRANSITIVE) To stamp or impress with a stroke; to coin; as, to strike coin from metal: to strike dollars at the mint.
5.
(TRANSITIVE) To thrust in; to cause to enter or penetrate; to set in the earth; as, a tree strikes its roots deep.
6.
(TRANSITIVE) To punish; to afflict; to smite.
7.
(TRANSITIVE) To cause to sound by one or more beats; to indicate or notify by audible strokes; as, the clock strikes twelve; the drums strike up a march.
8.
(TRANSITIVE) To lower; to let or take down; to remove; as, to strike sail; to strike a flag or an ensign, as in token of surrender; to strike a yard or a topmast in a gale; to strike a tent; to strike the centering of an arch.
9.
(TRANSITIVE) To make a sudden impression upon, as by a blow; to affect sensibly with some strong emotion; as, to strike the mind, with surprise; to strike one with wonder, alarm, dread, or horror.
10.
(TRANSITIVE) To affect in some particular manner by a sudden impression or impulse; as, the plan proposed strikes me favorably; to strike one dead or blind.
11.
(TRANSITIVE) To cause or produce by a stroke, or suddenly, as by a stroke; as, to strike a light.
12.
(TRANSITIVE) To cause to ignite; as, to strike a match.
13.
(TRANSITIVE) To make and ratify; as, to strike a bargain.
14.
(TRANSITIVE) To take forcibly or fraudulently; as, to strike money.
15.
(TRANSITIVE) To level, as a measure of grain, salt, or the like, by scraping off with a straight instrument what is above the level of the top.
16.
(TRANSITIVE) To cut off, as a mortar joint, even with the face of the wall, or inward at a slight angle.
17.
(TRANSITIVE) To hit upon, or light upon, suddenly; as, my eye struck a strange word; they soon struck the trail.
18.
(TRANSITIVE) To borrow money of; to make a demand upon; as, he struck a friend for five dollars.
19.
(TRANSITIVE) To lade into a cooler, as a liquor.
20.
(TRANSITIVE) To stroke or pass lightly; to wave.
21.
(TRANSITIVE) To advance; to cause to go forward; -- used only in past participle.
22.
(INTRANSITIVE) To move; to advance; to proceed; to take a course; as, to strike into the fields.
23.
(INTRANSITIVE) To deliver a quick blow or thrust; to give blows.
24.
(INTRANSITIVE) To hit; to collide; to dush; to clash; as, a hammer strikes against the bell of a clock.
25.
(INTRANSITIVE) To sound by percussion, with blows, or as with blows; to be struck; as, the clock strikes.
26.
(INTRANSITIVE) To make an attack; to aim a blow.
27.
(INTRANSITIVE) To run upon a rock or bank; to be stranded; as, the ship struck in the night.
28.
(INTRANSITIVE) To pass with a quick or strong effect; to dart; to penetrate.
29.
(INTRANSITIVE) To break forth; to commence suddenly; -- with into; as, to strike into reputation; to strike into a run.
30.
(INTRANSITIVE) To lower a flag, or colors, in token of respect, or to signify a surrender of a ship to an enemy.
31.
(INTRANSITIVE) To quit work in order to compel an increase, or prevent a reduction, of wages.
32.
(INTRANSITIVE) To become attached to something; -- said of the spat of oysters.
33.
(INTRANSITIVE) To steal money.
1.
To touch, to act by appulse