StockSame as: stock account
1.
(ច្បាប់) សន្និធិ, ហ៊ុន
Example: Share of ownership in a corporation.
ឧទាហរណ៍៖ ហ៊ុននៃកម្មសិទិ្ធនៅក្នុងសាជីវកម្ម ។
2.
(COLLOQUIAL) Put no stock in មិនទុកចិត្ដ
Example: Our new stock of winter clothes will arrive soon.
noun
1.
(Continually kept in stock, common that deals with stock) stock articles ដែលមានស្ដុកទុក
Example: The grocer's shop stocks butter, sugar and eggs, stock of a rifle, common stock, The family come from Burmese stock, Stock size, mixture, preparation, Does this shop men's socks?stock argument ដែលជាទូទៅ, ដែលធម្មតា, stock market នៃផ្សារហ៊ុន
2.
(an amount of something available, the total of goods kept by a trader or shopkeeper, livestock, raw material, reputation, estimation, the trunk of a tree, a plant stem into which a graft is inserted, ancestry, shares in a business, trust, belief, the shoulder piece of a firearm or crossbow, theatrical company in which the same actors give a series of plays. -Stocks a frame for holding a seated prisoners ankles while he was held up to public scorn) វត្ថុបម្រុងទុក, របស់ទិញទុក stock of merchandise ស្ដុក, សន្និធិ, in stock មានស្ដុកទុក, stocks (and bonds) ហ៊ុន, of hardy stock ពូជ, raise stock បសុសត្វ, stock of languages ត្រកូល (នៃភាសា), gun stock ស្វាយកាំភ្លើង, (prisoner) stocks គ្រឿងបង្ខាំងម៉្យាង, ជើងអ្នកទោស, soup stock ទឹកសាច់ស្ងោរ, theatrical stock បញ្ជីរាយនាមរឿងនឹងយកមកសម្ដែង, take stock of (the situation) ស្ទង
3.
(ច្បាប់) ទំនិញស្តុក
Example: The goods held for sale by a merchant.
ឧទាហរណ៍៖ របស់របរដែលពាណិជ្ជករទុកសម្រាប់លក់ ។
4.
(បច្ចេកទេស) សន្និធិ, ស្រឡាយគ្រួសារ
adjective
1.
ដែលមានស្តុកទុកធម្មតា
verbpast tense: stocked ; past participle: stocked ; present participle: stocking ;
1.
(TRANSITIVE) (to put in a stock. to furnish with stock, to supply with, to keep a supply of) stock merchandise ស្ដុក, stock a farm យកសត្វមកដាក់ចិញ្ចឹម, stock a camp ផ្គត់ផ្គង់នូវគ្រឿងត្រូវការផ្សេងៗ
Example: Do you stock rain coats?
2.
ស្តុកទុក សន្និធិ
 • buffer stock facillity
  - ឧបករណ៍សម្រួលសម្រាប់ទប់សន្និធិ
 • capital stock
  - មូលធនសង្គម
  - ដើមទន់ភាគហ៊ុន
  - ចំនួនទំនិញត្រូវលក់
 • closing stock
  - របាយការណ៍ស្តុកនៅចុងគណនីកាល
 • common stock
  - សន្និធិរួម
  - ហ៊ុនធម្មតា
 • convertible loan stock
  - សន្និធិដែលអាចដូរជាភាគហ៊ុន
  - ទុនកម្ចីដែលប្តូរទៅជាសន្លឹកហ៊ុន
 • debenture stock
  - មូលធនដែលត្រូវខ្ចី
  - ទុកកម្ចីដែលសញ្ញាប័ណ្ណ
 • deferred stock
  - ភាគហ៊ុនដែលទទួលបានភាគលាភបន្ទាប់ពីភាគលាភដទៃទៀតបានទូទាត់
 • dollar stock
  - ហ៊ុនតាមក្រុមហ៊ុនអាមេរិក
 • employee stock ownership plan
  - គម្រោងការដែលអនុញាតិអោយនិយោជិកទទួលបានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេធ្វើការ
 • gamble on the stock exchang
  - លេងល្បែងទិញដូរសន្លឹកហ៊ុន
 • government stock
  - សញ្ញាប័ណ្ណរដា្ឋភិបាល
 • he deal on the stock exchange
  - គាត់រកស៊ីទិញ និងលក់សន្លឹកហ៊ុន
 • in of stock
  - នៅមានក្នុងឃ្លាំង
 • International Stock Exchange
  - ផ្សារហ៊ុនអន្តរជាតិ
 • joint stock bank
  - ធនាគាររួមភាគហ៊ុន
 • Joint stock company
  - ក្រុមហ៊ុនដើមទុន
  - ក្រុមហ៊ុនរួមភាគហ៊ុន
 • liquidate stock
  - លក់សិទិ្ធយកប្រាក់
 • loan stock
  - ប្រាក់ខ្វីចងការ (ចំពោះក្រុមហ៊ុន)
 • national stock market
  - ផ្សារហ៊ុនជាតិ
 • New Year stock exchange
  - ផ្សារភាគហ៊ុន​ញូវយ៉ក
 • old stock
  - ទំនិញស្តុកយូរឆ្នាំ (លក់មិនដាច់​)
 • opening stock
  - សន្និធិដើមគ្រា
 • out of stock
  - អស់ពីស្តុក
  - អស់ពីស្តុក (ឃ្លាំង)
  - អស់ពីឃ្លាំង
 • paid-up stock
  - ហ៊ុនដែលបង់បង្រ្គប់
 • Par value stock
  - សន្និធិដែលមានតម្លៃលើប័ត្រ
  - សន្និធិដែលមានតម្លៃលើប័ណ្ណ
 • preference stock
  - ហ៊ុនដែលមានសិទ្ធិទទួលភាគលាភមុនគេ
 • redeemable stock
  - សញ្ញាប័ត្រ ស្តុកដែលអាចលក់យកប្រាក់បាន
 • rolling stock
  - ទូររថភ្លើង
 • speculat on the stock exchange
  - ទិញហ៊ុនដើម្បីលក់យកចំណេញ
 • stock account
  - គណនីទុន, គណនីស្តុក
 • stock broker
  - ឈ្មួញទិញ ឬលក់ភាគហ៊ុនអោយភ្ញៀវ
 • stock broking
  - ការលក់ ឬទិញភាគហ៊ុនអោយភ្ញៀវ
 • Stock certificate
  - វិញ្ញាបនបត្រហ៊ុន
  - ប័ណ្ណសន្លឹកហ៊ុន
 • stock certification
  - វិញ្ញាប័ត្រសន្និធិ (លិខិតជាលាយលក្សអក្សរដែលបង្ហាញពីហ៊ុននៅក្នុងកម្មសិទ្ធិនៃសាជីវកម្ម)
 • stock code
  - លេខកូដស្តុក
 • stock control
  - ការត្រួតពីនិត្យស្តុក
  - ពិនិត្យស្តុក (សន្និធិ)
 • stock controler
  - អ្នកត្រួតពិនិត្យស្តុក
 • stock depreciation
  - រំលោះស្តុក
 • Stock dividend
  - ភាគលាភជាហ៊ុន
ENGLISH MEANING
noun
1.
A kind of stiff, wide band or cravat for the neck; as, a silk stock.
2.
The wood to which the barrel, lock, etc., of a musket or like firearm are secured; also, a long, rectangular piece of wood, which is an important part of several forms of gun carriage.
3.
The handle or contrivance by which bits are held in boring; a bitstock; a brace.
4.
The block of wood or metal frame which constitutes the body of a plane, and in which the plane iron is fitted; a plane stock.
5.
The wooden or iron crosspiece to which the shank of an anchor is attached.
6.
The support of the block in which an anvil is fixed, or of the anvil itself.
7.
A handle or wrench forming a holder for the dies for cutting screws; a diestock.
8.
The part of a tally formerly struck in the exchequer, which was delivered to the person who had lent the king money on account, as the evidence of indebtedness.
9.
The original progenitor; also, the race or line of a family; the progenitor of a family and his direct descendants; lineage; family.
10.
Money or capital which an individual or a firm employs in business; fund; in the United States, the capital of a bank or other company, in the form of transferable shares, each of a certain amount; money funded in government securities, called also the public funds; in the plural, property consisting of shares in joint-stock companies, or in the obligations of a government for its funded debt; -- so in the United States, but in England the latter only are called stocks, and the former shares.
11.
Supply provided; store; accumulation; especially, a merchant's or manufacturer's store of goods; as, to lay in a stock of provisions.
12.
Domestic animals or beasts collectively, used or raised on a farm; as, a stock of cattle or of sheep, etc.; -- called also live stock.
13.
That portion of a pack of cards not distributed to the players at the beginning of certain games, as gleek, etc., but which might be drawn from afterward as occasion required; a bank.
14.
A thrust with a rapier; a stoccado.
15.
A covering for the leg, or leg and foot; as, upper stocks (breeches); nether stocks (stockings).
16.
A frame of timber, with holes in which the feet, or the feet and hands, of criminals were formerly confined by way of punishment.
17.
The frame or timbers on which a ship rests while building.
18.
Red and gray bricks, used for the exterior of walls and the front of buildings.
19.
Any cruciferous plant of the genus Matthiola; as, common stock (Matthiola incana) (see Gilly-flower); ten-weeks stock (M. annua).
20.
An irregular metalliferous mass filling a large cavity in a rock formation, as a stock of lead ore deposited in limestone.
21.
A race or variety in a species.
22.
In tectology, an aggregate or colony of persons (see Person), as trees, chains of salpae, etc.
23.
The beater of a fulling mill.
24.
A liquid or jelly containing the juices and soluble parts of meat, and certain vegetables, etc., extracted by cooking; -- used in making soup, gravy, etc.
25.
The stem, or main body, of a tree or plant; the fixed, strong, firm part; the trunk.
26.
The stem or branch in which a graft is inserted.
27.
A block of wood; something fixed and solid; a pillar; a firm support; a post.
28.
Hence, a person who is as dull and lifeless as a stock or post; one who has little sense.
29.
The principal supporting part; the part in which others are inserted, or to which they are attached.
30.
Raw material; that out of which something is manufactured; as, paper stock.
31.
A plain soap which is made into toilet soap by adding perfumery, coloring matter, etc.
adjective
1.
Used or employed for constant service or application, as if constituting a portion of a stock or supply; standard; permanent; standing; as, a stock actor; a stock play; a stock sermon.
verbpast tense: stocked ; past participle: stocked ; present participle: stocking ;
1.
(TRANSITIVE) To lay up; to put aside for future use; to store, as merchandise, and the like.
2.
(TRANSITIVE) To provide with material requisites; to store; to fill; to supply; as, to stock a warehouse, that is, to fill it with goods; to stock a farm, that is, to supply it with cattle and tools; to stock land, that is, to occupy it with a permanent growth, especially of grass.
3.
(TRANSITIVE) To suffer to retain milk for twenty-four hours or more previous to sale, as cows.
4.
(TRANSITIVE) To put in the stocks.
1.
equip, fill, furnish, have, replenish, retain, save, store, supply
2.
accumulation, fund, goods, hoard, inventory, merchandise, provision, reserve, store, supplies, supply
1.
deplete, drain, empty, exhaust