SetPast or Past Participle form of: Set
1.
(to put or place, to cause to stand in position, to put in contact with, to fix in position, to cause to be in some condition or relation, to arrange, to fix, to adjust. to make fixed, to make (a color) fact in dyeing, collection of elements or objects that satisfy a given condition, to cause to sit; to seat; to place; to plant, to make ready; to adjust; to crouch or point as dog; to game) រៀបចំ, បញ្ចូល, លាយ, ដាក់ទុក (ដើម្បីយកកម្រៃ​ឬអោយសភាព​យ៉ាងណាមួយ, ចាយ, ត្រូវការពេល), ដាក់លេខ set a vase on the table ដាក់ set a date កំណត់ (ពេល ។ល។), set a price ដាក់តម្លៃ, set an example ធ្វើជាគំរូ, set the table រៀនតុបាយ (មានដាក់សម ស្លាបព្រាជាដើម), set a clock មូលដាក់អោយត្រូវម៉ោង, set an alarm ដាក់អោយដើរ, set a scene (in the 18th century) រៀបចំឆាកល្ខោន ។ល។ នឹងរឿង, set (something) on fire ដុតធ្វើអោយឆេះ, set great store by ទុកជាសំខាន់ set one's hopes on រំពឹង, set a hen ដាក់អោយក្រាប, set the dogs on បង្អៅ
noun
1.
~ (of something) (a setting or being, the way in which a thing is set, direction, something which is set, the act or a style of arranging hair a group of persons or things classed or belonging together, a collection of elements or objects that satisfy a given condition. -set about to start, begin on. -set aside, to reserve, put to one side, prevail over, discard annul. -set forth narrate, tell, explain fully, give details of. -set going to start set in to begin, start. -set off to to explode, start, begin, intensity, begin, depart. -set on to attack, cause to attack. -set one's face against to disagree, contradict. -set one's heart on to aim. -set one's teeth to deter mine. -set out to begin, start, expose, demonstrate. -set sail to begin sailing. -set someone free to release or liberate someone. -set someone to his feet to help someone. -set something on fire to cause something ignited and burning. -set the Thames on fire to make a miracle. -set to to start, begin, make vigorous. -set up to erect, build, put aright, begin to fight, assemble, inaugurate, establish. -set upon to attack violently, assault) set of dishes ឈុត, សម្រាប់
Example: the smart set, Set of China, off teeth, Set a crown on his head, his feet on the hand to the work, Set as path, his idle money; set aside a lock; set the clock to wake judgment.
2.
(បច្ចេកទេស) ឈុត, សម្រាប់, ឆាក, ក្រុម, ថេរ, កំណត់
verbpast tense: Set ; past participle: Set ; present participle: Setting ; 3rd person singular present Sets
1.
ដាក់, នាំអោយ, កំណត់, លៃតម្រូវ, បង្កអោយ
 • be set in one's ways
  - ដែល​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ (ចរិតនិងឥរិយាបថ)
 • bill in a set
  - រូបិយាណត្តិបរទេសបីផ្នែក
 • chromosome set
  - ឈុតនៃក្រូម៉ូសូម
 • infusion set
  - ដៃកែវព្យួរសេរ៉ូម, សំភារៈមួយប្រដាប់សំរាប់ព្យួរសេរ៉ូម
 • jet set
  - អ្នកមានដែលជិះយន្តហោះដើរលេងជារឿយៗ
 • set a precedent
  - វិនិច្ឆយជាគំរូ
 • set about
  - វាយប្រហារ, រិះគន់, ចាប់ផ្តើមធ្វើ
 • set against
  - ធ្វើអោយឈ្មោះគ្នា
 • set apart
  - ធ្វើអោយដាច់ប្លែកពីគេ, ទុក (ប្រាក់), ទុកមួយផ្នែក, តុកចោលមូយផ្នែក
 • Set aside
  - ធ្វើទៅជាឥតការ, ធ្វើអោយទៅជាមោឃៈ
 • set at naught
  - ភាពមិនរវល់នឹង
 • set back
  - ការរាំងស្ទះ, ដំណើរមិនទៅមុខ
  - រារាំង, ពន្យឺត, ឧបសគ្គ
 • set date
  - កំណត់ពេល
 • Set down
  - ចុះក្នុងបញ្ជីរឿងក្តី
  - ចុះក្នុងបញ្ជីរឿងក្តី, ចុះបណ្តឹង (ដាក់រឿងក្តី) ក្នុងបញ្ជីរឿងក្តី (ឬនៅក្នុងបញ្ជីជំនុំជម្រះរបស់តុលាការ) សម្រាប់អោយដឹង
 • set eye on
  - សំឡឹងមើល
 • set fire to
  - ដុត, ធ្វើអោយឆេះ
 • set foot
  - ឈានជើងជាន់
 • set foot in
  - ឈានជើងចូល
 • set foot on
  - មកដល់​ទៅដល់
 • set forth
  - សរសេរចូល, ចាប់ផ្តើមចេញដំណើរ, ប្រកាសអោយដឹង
 • set in motion
  - ដាក់អោយដំណើរការ
 • set menu
  - បញ្ជីមុខម្ហូបដែលមានតម្លៃថោក
 • set off
  - ការទាមទារទូទាត់, ការទាមទារដាក់, (ការទាមទារ​ដែលចុងចោទមានទល់នឹងដើមចោទ ហើយដែលត្រូវដកពីចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលចុងចោទត្រូវសងដើមចោទ​នៅក្នុងការដោះស្រាយការទាមទារ)
 • set on
  - វាយប្រហារ
 • set on foot
  - ធ្វើអោយឯករាជ្យ
 • set one is sights (on)
  - តម្រូវផ្តោតកិច្ចខិតខំទៅរក
 • set one's teeth one edge
  - ធ្វើឲ្យស្រៀវធ្មេញ
 • set one's tooth on edge
  - រំខាន ឬធ្វើអោយនរណាម្នាក់មិនសប្បាយចិត្ត
 • set out
  - សរសេរចូល, ព្យាយាមធ្វើ, ប្រកាស, ចាប់ផ្តើម
 • set pressure
  - គាបសង្កត់, ធ្វើការគាបសង្កត់
 • set price
  - ថ្លៃថេរ
 • set some money apart
  - លៃទុកប្រាក់ខ្លះដោយឡែក
 • set somebody work
  - ធ្វើអោយនរណាម្នាក់ចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីមួយ
 • set somebody's at ease
  - ធ្វើអោយមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល
 • set targets
  - កំណត់ចំនួន ឬគោលដៅ
 • set the scene
  - ជួយធ្វើអោយត្រៀម
 • set to
  - ចាប់ផ្តើមធ្វើ, ចាប់ផ្តើមវាយគ្នា, ការឈ្លោះប្រកែកគ្នា
 • set up
  - រៀបចំឡើង
  - ការរៀបចំឡើងវិញទាំងស្រុង
  - ជួយផ្គត់ផ្គង់អោយរកស៊ី, ដាក់, ដំឡើង, បង្កើត, ចាប់ផ្តើម
 • set up a business
  - ផ្តើមបង្កើតអាជីវកម្ម
 • set up an enquiry
  - ធ្វើអង្កេត
 • to set measure to
  - កំណត់ព្រំដែន
 • to set up a company
  - ចាប់បើកក្រុមហ៊ុន
ENGLISH MEANING
noun
1.
The act of setting, as of the sun or other heavenly body; descent; hence, the close; termination.
2.
That which is set, placed, or fixed.
3.
A young plant for growth; as, a set of white thorn.
4.
That which is staked; a wager; a venture; a stake; hence, a game at venture.
5.
Permanent change of figure in consequence of excessive strain, as from compression, tension, bending, twisting, etc.; as, the set of a spring.
6.
A kind of punch used for bending, indenting, or giving shape to, metal; as, a saw set.
7.
A piece placed temporarily upon the head of a pile when the latter cannot be reached by the weight, or hammer, except by means of such an intervening piece.
8.
A short steel spike used for driving the head of a nail below the surface.
9.
A number of things of the same kind, ordinarily used or classed together; a collection of articles which naturally complement each other, and usually go together; an assortment; a suit; as, a set of chairs, of china, of surgical or mathematical instruments, of books, etc.
10.
A number of persons associated by custom, office, common opinion, quality, or the like; a division; a group; a clique.
11.
Direction or course; as, the set of the wind, or of a current.
12.
In dancing, the number of persons necessary to execute a quadrille; also, the series of figures or movements executed.
13.
The deflection of a tooth, or of the teeth, of a saw, which causes the the saw to cut a kerf, or make an opening, wider than the blade.
14.
A young oyster when first attached.
15.
Collectively, the crop of young oysters in any locality.
16.
A series of as many games as may be necessary to enable one side to win six. If at the end of the tenth game the score is a tie, the set is usually called a deuce set, and decided by an application of the rules for playing off deuce in a game.
17.
That dimension of the body of a type called by printers the width.
18.
A stone, commonly of granite, shaped like a short brick and usually somewhat larger than one, used for street paving. Commonly written sett.
19.
Camber of a curved roofing tile.
20.
The manner, state, or quality of setting or fitting; fit; as, the set of a coat.
21.
Any of various standards of measurement of the fineness of cloth; specif., the number of reeds in one inch and the number of threads in each reed. The exact meaning varies according to the location where it is used. Sometimes written sett.
adjective
1.
Fixed in position; immovable; rigid; as, a set line; a set countenance.
2.
Firm; unchanging; obstinate; as, set opinions or prejudices.
3.
Regular; uniform; formal; as, a set discourse; a set battle.
4.
Established; prescribed; as, set forms of prayer.
5.
Adjusted; arranged; formed; adapted.
verbpast tense: Set ; past participle: Set ; present participle: Setting ; 3rd person singular present Sets
1.
(TRANSITIVE) To extend and bring into position; to spread; as, to set the sails of a ship.
2.
(INTRANSITIVE) To begin to move; to go out or forth; to start; -- now followed by out.
3.
(TRANSITIVE) To cause to sit; to make to assume a specified position or attitude; to give site or place to; to place; to put; to fix; as, to set a house on a stone foundation; to set a book on a shelf; to set a dish on a table; to set a chest or trunk on its bottom or on end.
4.
(TRANSITIVE) Hence, to attach or affix (something) to something else, or in or upon a certain place.
5.
(TRANSITIVE) To make to assume specified place, condition, or occupation; to put in a certain condition or state (described by the accompanying words); to cause to be.
6.
(TRANSITIVE) To fix firmly; to make fast, permanent, or stable; to render motionless; to give an unchanging place, form, or condition to.
7.
(TRANSITIVE) To cause to stop or stick; to obstruct; to fasten to a spot; hence, to occasion difficulty to; to embarrass; as, to set a coach in the mud.
8.
(TRANSITIVE) To fix beforehand; to determine; hence, to make unyielding or obstinate; to render stiff, unpliant, or rigid; as, to set one's countenance.
9.
(TRANSITIVE) To fix in the ground, as a post or a tree; to plant; as, to set pear trees in an orchard.
10.
(TRANSITIVE) To fix, as a precious stone, in a border of metal; to place in a setting; hence, to place in or amid something which serves as a setting; as, to set glass in a sash.
11.
(TRANSITIVE) To render stiff or solid; especially, to convert into curd; to curdle; as, to set milk for cheese.
12.
(TRANSITIVE) To put into a desired position or condition; to adjust; to regulate; to adapt.
13.
(TRANSITIVE) To put in order in a particular manner; to prepare; as, to set (that is, to hone) a razor; to set a saw.
14.
(TRANSITIVE) To give a pitch to, as a tune; to start by fixing the keynote; as, to set a psalm.
15.
(TRANSITIVE) To reduce from a dislocated or fractured state; to replace; as, to set a broken bone.
16.
(TRANSITIVE) To make to agree with some standard; as, to set a watch or a clock.
17.
(TRANSITIVE) To lower into place and fix solidly, as the blocks of cut stone in a structure.
18.
(TRANSITIVE) To stake at play; to wager; to risk.
19.
(TRANSITIVE) To fit with music; to adapt, as words to notes; to prepare for singing.
20.
(TRANSITIVE) To determine; to appoint; to assign; to fix; as, to set a time for a meeting; to set a price on a horse.
21.
(TRANSITIVE) To adorn with something infixed or affixed; to stud; to variegate with objects placed here and there.
22.
(TRANSITIVE) To value; to rate; -- with at.
23.
(TRANSITIVE) To point out the seat or position of, as birds, or other game; -- said of hunting dogs.
24.
(TRANSITIVE) To establish as a rule; to furnish; to prescribe; to assign; as, to set an example; to set lessons to be learned.
25.
(TRANSITIVE) To suit; to become; as, it sets him ill.
26.
(TRANSITIVE) To compose; to arrange in words, lines, etc.; as, to set type; to set a page.
27.
(INTRANSITIVE) To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink out of sight; to come to an end.
28.
(INTRANSITIVE) To fit music to words.
29.
(INTRANSITIVE) To place plants or shoots in the ground; to plant.
30.
(INTRANSITIVE) To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form; as, cuttings set well; the fruit has set well (i.e., not blasted in the blossom).
31.
(INTRANSITIVE) To become fixed or rigid; to be fastened.
32.
(INTRANSITIVE) To congeal; to concrete; to solidify.
33.
(INTRANSITIVE) To have a certain direction in motion; to flow; to move on; to tend; as, the current sets to the north; the tide sets to the windward.
34.
(INTRANSITIVE) To indicate the position of game; -- said of a dog; as, the dog sets well; also, to hunt game by the aid of a setter.
35.
(INTRANSITIVE) To apply one's self; to undertake earnestly; -- now followed by out.
36.
(INTRANSITIVE) To fit or suit one; to sit; as, the coat sets well.