Post1.
(បច្ចេកទេស) ក្រោយ បន្ទាប់ពី
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ប្រៃសណីយ៍
verbpast tense: posted ; past participle: posted ; present participle: posting ;
1.
ផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍, ដាក់ប៉ុស្តឹតែងតាំងតំណែង
 • acute post infectious encephalitis
  - ជំងឺរលាកខួរក្បាលក្រោយក្លាយរោគ
 • autopsy or post mortem
  - ការវះកាត់ពិនិត្យសាកសព
 • cabinet post
  - ប៉ុស្តិ៏ (តំណែង) ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • chain him to a post
  - ដាក់ឬចងនឹងច្រវាក់
 • command post
  - កន្លែងឬបន្ទាយបញ្ជាការ
 • Ex post facto
  - ជាប្រតិកម្ម, ក្រោយប្រតិកម្ម
 • fill a post
  - បំពេញកន្លែង (មុខតំណែង)
 • first-aid post
  - កន្លែងពិសេសដែលអ្នករបួសអាចត្រូវគេយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗ
 • hitching post
  - ស្នឹង
 • key post
  - មុខតំណែងសំខាន់
 • knight of the post
  - អ្នកជាសាក្សីកុហកក្នុងតុលាការ
 • letter parcel post
  - សេវាបញ្ជូនសំបុត្រ ឬកញ្ចប់ឥវាន់
 • ministerial post
  - តំណែងរដ្ឋមន្រ្តី
 • parcel post
  - កញ្ចប់ប្រៃសណីយ
 • post (dental)
  - ធ្មេញបង្គោល
 • post a notice
  - បិទប្រកាស
 • post an entry
  - ចុះទិន្ធន័យចូលក្នុងគណនី
 • post an increase
  - ផ្សព្វផ្សាយកំណើន
 • post an invoice to an account
  - ចុះវិក័យប័ត្រទៅក្នុងគណនីមួយ
 • post an item
  - ចុះលេខនា
 • post angkor
  - (សម័យ) ក្រោយអង្គរ
 • post code
  - លេខប្រៃសណីយ៍
 • Post facto
  - ក្រោយហេតុការណ៍
 • post industrial
  - ដែលលែងអាស្រ័យលើឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់
 • post menstrual
  - ក្រោយឈាមរដូវ, ក្រោយពេលមករដូវ
 • post meridiem
  - ក្រោយពេលថ្ងៃរសៀល
  - ក្រោយពេលថ្ងៃត្រង់
  - ល្ងាច (ពីម៉ោង១២ព្រឹកទៅម៉ោង១២យប់)
  - ក្រោយពេលថ្ងៃត្រង់ ឬមុនម៉ោង១២យប់
 • post modern
  - ប្រឆាំងនឹងទំនើបកម្ម
 • post modernism
  - គំនិតប្រឆាំងនឹងទំនើបនិយម
 • post mortem
  - ការធើ្វកោសល្យវិនិច្ឆយ, ការពិនិត្យឡើងវិញនូវមួយដែលបានកើតឡើង
 • post office
  - ប៉ុស្ដិ៍ (ប្រៃសណីយដ្ឋាន)
  - ប៉ុស្តិ៍ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍, ប្រៃសណីយ៍ស្ថាន
 • post office box
  - ប្រអប់ប្រៃសណីយស្ថាន
 • post room
  - បន្ទប់ប្រៃសណីយ៍
 • post tree
  - បង់ថ្លៃតែមហើយ, ដែលផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • post trial discovery
  - ការសុំព័ត៌មានក្រោយការជម្រះក្តី
 • post up a notice
  - បិទកំណត់ហតុនៅលើជញ្ជាំង ឬ​លើក្តារខៀន
 • post war
  - ក្រោយសង្គ្រាម
 • readertise a post
  - ដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីនៅកន្លែងដដែល
 • registered post
  - ប្រៃសណីយ៍អនុសិទ្ធិ
 • staging post
  - ដំណាក់, កន្លែងឈប់សម្រាក់
 • trading post
  - កន្លែងលក់ដូរ
 • whipping post
  - បង្គោល​សម្រាប់ចងមនុស្សទោស​វាយ
ENGLISH MEANING
noun
1.
A piece of timber, metal, or other solid substance, fixed, or to be fixed, firmly in an upright position, especially when intended as a stay or support to something else; a pillar; as, a hitching post; a fence post; the posts of a house.
2.
The doorpost of a victualer's shop or inn, on which were chalked the scores of customers; hence, a score; a debt.
3.
The place at which anything is stopped, placed, or fixed; a station.
4.
A station, or one of a series of stations, established for the refreshment and accommodation of travelers on some recognized route; as, a stage or railway post.
5.
A military station; the place at which a soldier or a body of troops is stationed; also, the troops at such a station.
6.
The piece of ground to which a sentinel's walk is limited.
7.
A messenger who goes from station; an express; especially, one who is employed by the government to carry letters and parcels regularly from one place to another; a letter carrier; a postman.
8.
An established conveyance for letters from one place or station to another; especially, the governmental system in any country for carrying and distributing letters and parcels; the post office; the mail; hence, the carriage by which the mail is transported.
9.
Haste or speed, like that of a messenger or mail carrier.
10.
One who has charge of a station, especially of a postal station.
11.
A station, office, or position of service, trust, or emolument; as, the post of duty; the post of danger.
12.
A size of printing and writing paper.
adjective
1.
Hired to do what is wrong; suborned.
verbpast tense: posted ; past participle: posted ; present participle: posting ;
1.
(INTRANSITIVE) To rise and sink in the saddle, in accordance with the motion of the horse, esp. in trotting.
2.
(TRANSITIVE) To attach to a post, a wall, or other usual place of affixing public notices; to placard; as, to post a notice; to post playbills.
3.
(TRANSITIVE) To hold up to public blame or reproach; to advertise opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to post one for cowardice.
4.
(TRANSITIVE) To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or the like.
5.
(TRANSITIVE) To assign to a station; to set; to place; as, to post a sentinel.
6.
(TRANSITIVE) To carry, as an account, from the journal to the ledger; as, to post an account; to transfer, as accounts, to the ledger.
7.
(TRANSITIVE) To place in the care of the post; to mail; as, to post a letter.
8.
(TRANSITIVE) To inform; to give the news to; to make (one) acquainted with the details of a subject; -- often with up.
9.
(INTRANSITIVE) To travel with post horses; figuratively, to travel in haste.
adverb
1.
With post horses; hence, in haste; as, to travel post.
1.
A pole or pillar, carved and painted with a series of totemic symbols, set up before the house of certain Indian tribes of the northwest coast of North America, esp. Indians of the Koluschan stock.