Heart1.
(រាជវង្ស) ព្រះហឬទ័យ
noun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ថតបេះដូង
2.
(The muscular organ in the chest that pumps blood through the body, any place or pray centrally located, the central, vital, or main part, essence, center, core, seat of one's deepest feelings and ideals, true nature, sympathy, tenderness, courage, design shaped somewhat like a human heart, any one of a suit of playing cards marked with red) weak heart បេះដូង
Example: Heart disease, Speak from my heart, Win, move, touch her heart, Have a soft (hard), Lose heart, Puts his heart into the work, Set one's heart into the work, Set one's heart on winning, The heart of the forest, The heart of the matter.win her heart ចិត្ដ, heart of the matter ចំណុចសំខាន់ with all one's heart អស់ពីដួងចិត្ដ after one's own heart តាមដែលបានគិតទុក
3.
(បច្ចេកទេស) មជ្ឍមណ្ឌលផ្នែកសំខាន់បំផុត
 • abnormal position of heart
  - បេះដូងនៅខុសកន្លែង , បេះដូងនៅខាងស្ដាំ
 • aortic ventricle of heart
  - ថង់ឆ្វេង (បេះដូង), ថតក្រោមឆ្វេងបេះដូង
 • at heart
  - ក្នុងចិត្ដគំនិត
 • big heart
  - ចិត្ដសប្បុរស
 • by heart
  - ចាំមាត់, រត់មាត់
 • collapse from heart ailment
  - ភាពអស់កម្លាំងដោយបេះដូងខ្សោយ
 • congenital heart disease
  - ជំងឺបេះដូងដែលបណ្ដាលមកពីមានការខូចទ្រង់ទ្រាយក្នុងបេះដូងពីកំណើត
 • congestive heart failure
  - ជម្ងឺស្លាក់ឈាម
 • coronary heart disease
  - ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង
 • dilatation of the heart
  - ភាពរីកនៃបេះដូង, ការរីកបេះដូង
 • evolving rheumatism of the heart
  - ជំងឺប្រើសបេះដូងបន្ទាប់ពីការលូតលាស់ជំងឺសន្លាក់
 • from the heart
  - ពីដួងចិត្ដ
 • have a heart
  - មានចិត្ដករុណា
 • have no heart to
  - ធ្វើទៅមិនកើត
 • have the heart to
  - ហ៊ាន
 • heart and soul
  - អស់ពីចិត្តពីថ្លើម, យ៉ាងស្វាហាប់
 • heart attack
  - រោគគាំងបេះដូង
 • heart block
  - សកម្មភាពនៃបេះដូងថយចុះ ដោយសារសរសៃប្រសាទបញ្ជាទៅបេះដូងត្រូវកាត់ផ្ដាច់
 • heart burn
  - ឆ្អល់ក្ដៅចុងដង្ហើម, ការចុកដង្ហើមដោយទឹកក្រពះចូលក្នុងបំពង់អាហារ
 • heart disease
  - ជំងឺបេះដូង
 • heart failure
  - រោគចុះខ្សោយនៃការកន្រ្តាក់សាច់ដុំបេះដូង, ភាពបាត់បង់លទ្ធភាពនៃមុខងារបេះដូង
 • heart massage
  - ការម៉ាសសារឲ្យបេះដូងដែលឈប់ដើរឲ្យដំណើរការឡើងវិញ
 • heart rate
  - ចំនួនចង្វាក់បេះដូងក្នុងមួយនាទី
 • heart rot
  - រោគម្យ៉ាងដែលបង្កបញ្ហាដល់ឫសដំណាំនិងធ្វើឲ្យដំណាំគ្មានស្លឹក
 • heart sounds
  - សូរសំលេងបេះដូង
 • heart stoppage
  - សភាពដែលបេះដូងឈប់ដើរ
 • heart surgeon
  - គ្រូពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់បេះដូង
 • heart surgery
  - ការវះកាត់បេះដូង
 • heart transplantation
  - ការវះកាត់ដើម្បីផ្សំបេះដូងឲ្យអ្នកជំងឺ, ការដូរបេះដូង
 • inversion of the heart
  - ការត្រឡប់បេះដូង
 • ischaemic heart disease
  - ជំងឺបេះដូងស្លោកដែលបណ្តាលពីកង្វះឈាមទៅចិញ្ចឹមបេះដូង
 • learn off (by heart rote)
  - ចាំយ៉ាងស្ទាត់
 • lose one's heart
  - បាត់បង់សេចក្តីកា្លហាន, ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្នេហា
 • pedicle of the heart
  - ទងបេះដូង
 • rheumatism of the heart
  - ជំងឺខូចសន្លាក់និងបេះដូង
 • rupture of the heart
  - ការរហែកបេះដូង
 • stroke heart
  - ឈឺបេះដូង
 • take heart
  - ឡើងទឹកចិត្ដ
 • take to heart
  - យកទៅពិចារណាអោយបានហ្មត់ចត់
 • wear one's heart on one's sleeve
  - បង្ហាញអារម្មណ៍ជាចំហ
ENGLISH MEANING
noun
1.
A hollow, muscular organ, which, by contracting rhythmically, keeps up the circulation of the blood.
2.
The seat of the affections or sensibilities, collectively or separately, as love, hate, joy, grief, courage, and the like; rarely, the seat of the understanding or will; -- usually in a good sense, when no epithet is expressed; the better or lovelier part of our nature; the spring of all our actions and purposes; the seat of moral life and character; the moral affections and character itself; the individual disposition and character; as, a good, tender, loving, bad, hard, or selfish heart.
3.
The nearest the middle or center; the part most hidden and within; the inmost or most essential part of any body or system; the source of life and motion in any organization; the chief or vital portion; the center of activity, or of energetic or efficient action; as, the heart of a country, of a tree, etc.
4.
Courage; courageous purpose; spirit.
5.
Vigorous and efficient activity; power of fertile production; condition of the soil, whether good or bad.
6.
That which resembles a heart in shape; especially, a roundish or oval figure or object having an obtuse point at one end, and at the other a corresponding indentation, -- used as a symbol or representative of the heart.
7.
One of a series of playing cards, distinguished by the figure or figures of a heart; as, hearts are trumps.
8.
Vital part; secret meaning; real intention.
9.
A term of affectionate or kindly and familiar address.
verb
1.
(TRANSITIVE) To give heart to; to hearten; to encourage; to inspirit.
2.
(INTRANSITIVE) To form a compact center or heart; as, a hearting cabbage.