Sinkingជាទម្រង់ Gerund ឬ Present Participle នៃ Sink
noun
1.
ការដឹក
  • sinking fund
    - មូលនិធិសន្សំទុក មូលនិធិរក្សាទុកដោយឡែក (ប្រាក់ឬទ្រព្យទុនផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានទុកដោយឡែកសម្រាប់គោលបំណងរយៈពេលវែងពិសេសណាមួយ)
    - មូលនិធិរក្សាទុកដោយឡែក