Value1.
(FIGURATIVE) សារៈសំខាន់, តម្លៃ (ការខាតបង់ដើម្បីបានអ្វីមួយ), ព្រហ្មទេយ្យ, រង្វាន់
noun
1.
(Worth, utility, importance; estimated worth or valuation, precise significance, equivalent) គុណសម្បត្ដិ, ក្លាហាន, ភាពឲ្យផល value of a house តម្លៃ, value of a word ន័យ
Example: His work has a certain value, of little no special value to, Value it at B 1,000,000.
Example: A decline in the value of the dollar, pound, etc.
2.
(បច្ចេកទេស) តម្លៃ
3.
(MUSIC) Value of a note ប្រវែង
verbpast tense: valued ; past participle: valued ; present participle: valuing ;
1.
(TRANSITIVE) Value a gem ប៉ាន់តម្លៃ, value his friendship អោយតម្លៃ (ទៅ)
2.
ប៉ាន់តម្លៃ, អោយតម្លៃ asset value តម្លៃប្រាក់បញ្ញើ, តម្លៃទ្រព្យកម្ម book value តម្លៃក្នុងបញ្ជីគណនី declared value តម្លៃដែលរាយការណ៍, តម្លៃដែលបានប្រតិវេទន៍ discounted value តម្លៃអប្បហារ face value តម្លៃចុះលើប័ណ្ណ fall in value ធ្លាក់ថ្លៃ good value (for money) តម្លៃត្រឹមត្រូវ market value តម្លៃលើទីផ្សារ par value តម្លៃលើសន្លឹកភាគហ៊ុន scarcity value តម្លៃតនុភាព surrender value តម្លៃធានារ៉ាប់រងមុនកាលកំណត់
 • Actual value
  - តមៃ្លជាក់ស្តែង
  - ភោគជាក់ស្តែង
 • advertising value
  - តម្លៃសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 • assets value
  - តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន (ចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យ)
 • book value
  - តម្លៃទ្រព្យដែលចុះក្នុងបញ្ជី
  - តម្លៃសុទ្ធ
 • calorific value
  - បរិមាណជាតិកាឡូរីដែលមានក្នុងអាហារ
 • Diminution in value
  - ការថយតម្លៃ
  - សំណាងទល់នឹងការថយតម្លៃទ្រព្យ
 • discounted value
  - តម្លៃអប្បហារតម្លៃដែលបានបញ្ចុះ
 • equivalent value
  - តម្លៃប៉ុនគ្នា
 • Face value
  - តម្លៃលើប័ណ្ណ
  - តម្លៃចុះលើប័ណ្ណ (ឬលើលិខិតប្តូរប្រាក់)
  - តម្លៃដាក់លើប្រៃសណីយ ឬរូបិយវត្ថុ
 • fair value
  - តម្លៃយុតិ្តធម៌
 • future value
  - សម្បនាយិកទាន
 • holder for value
  - អ្នកកាន់រូបិយាណត្តិសម្រាប់ទំនិញផ្គត់ផ្គង់ហើយ
 • increase in value
  - លើសតម្លៃ
 • intrinsic value
  - តំលៃវត្ថុធាតុដើមនៃអ្វីមួយ, តំលៃដែលបានកំណត់ជាស្រេច
 • lose value
  - ចុះតម្លៃ
 • Market value
  - តម្លៃលើទីផ្សារ
 • net asset value
  - តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ
 • net asset value per share
  - តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយហ៊ុន
 • net book value
  - តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធដូចចុះក្នុងសៀវភៅគណនី
 • nominal value
  - តម្លៃចុះនៅលើប័ណ្ណ
 • par value
  - សន្និធិដែលមានតម្លៃលើប័ណ្ណ
 • Par value stock
  - សន្និធិដែលមានតម្លៃលើប័ត្រ
  - សន្និធិដែលមានតម្លៃលើប័ណ្ណ
 • present value
  - តម្លៃបច្ចុប្បន្ន
 • real value
  - តម្លៃពិត
 • redemption value
  - តម្លៃវត្ថុបញ្ចាំ (នៅពេលលោះ)
 • relationship increase value
  - តំម្លៃលើសសារបេក្ខ
 • relative increase value
  - តម្លៃកើនឡើងទាក់ទង តមលៃកើនសាបេក្ខ
 • reserve of value
  - ប្រាក់បម្រុងមានតម្លៃ
 • reteable value
  - តម្លៃធៀបគោល (សម្រាប់ហូតពន្ធ), តម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាគោលសម្រាប់គណនាពន្ធក្នុងស្រុក
 • scarcity value
  - តម្លៃតនុភាព, តម្លៃកំរ
 • sentimental value
  - តម្លៃខាងមនោសញ្ចេតនា
 • stated value
  - តម្លៃសន្មត (តម្លៃកំណត់, ទុកជាមុន​ដែលបំពាក់ដោយប្រឹក្សាភិបាល​នៃសាជីវកម្មមួយអោយដល់​សន្និធិមួយ​ដែលមិនមានតម្លៃបោះពុម្ព​នៅលើវិញ្ញាបនបត្រសន្និធិ)
  - តម្លៃសន្មត
 • Taking for value
  - យកផលប័ត្រប្តូរនឹងអ្វីមានតម្លៃ
 • time value
  - តម្លៃតាមពេល
 • value added
  - តម្លៃបន្ថែម
 • value added industry
  - ឧស្សាហកម្មតម្លៃបន្ថែម
 • value added tax
  - ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម, ពន្ធវ៉ាត់
 • value analysis
  - ការវិភាគតម្លៃ
 • value date
  - ថ្ងៃគិតការប្រាក់, ថ្ងៃមានតម្លៃ
 • value for money
  - តម្លៃជាលុយ
 • value for money audit
  - សាវនកម្មតម្លៃរូបិយវត្ថុ, សាវនកម្មលើអង្គការមិនរកផលចំណេញ
 • value judgement
  - តម្លៃវិនិច្ឆយ
 • value of money
  - តម្លៃរូបិយវត្ថុ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The property or aggregate properties of a thing by which it is rendered useful or desirable, or the degree of such property or sum of properties; worth; excellence; utility; importance.
2.
Worth estimated by any standard of purchasing power, especially by the market price, or the amount of money agreed upon as an equivalent to the utility and cost of anything.
3.
Precise signification; import; as, the value of a word; the value of a legal instrument
4.
The relative length or duration of a tone or note, answering to quantity in prosody.
5.
In an artistical composition, the character of any one part in its relation to other parts and to the whole; -- often used in the plural; as, the values are well given, or well maintained.
6.
That property of a color by which it is distinguished as bright or dark; luminosity.
7.
Degree of lightness as conditioned by the presence of white or pale color, or their opposites.
8.
Any particular quantitative determination; as, a function's value for some special value of its argument.
9.
The valuable ingredients to be obtained by treatment from any mass or compound; specif., the precious metals contained in rock, gravel, or the like; as, the vein carries good values; the values on the hanging walls.
verbpast tense: valued ; past participle: valued ; present participle: valuing ;
1.
(TRANSITIVE) To estimate the value, or worth, of; to rate at a certain price; to appraise; to reckon with respect to number, power, importance, etc.
2.
(TRANSITIVE) To rate highly; to have in high esteem; to hold in respect and estimation; to appreciate; to prize; as, to value one for his works or his virtues.
3.
(TRANSITIVE) To raise to estimation; to cause to have value, either real or apparent; to enhance in value.
4.
(TRANSITIVE) To be worth; to be equal to in value.
1.
excellence, merit, price, utility, worth, worthiness
1.
uselessness, valueless
1.
Esteem, regard
2.
Valor