Charge1.
(FIGURATIVE) អវសាន្ដ, ផុត, អន្ដរធាន, ឡើងស្រអាប់, ហើរពណ៌, យកមកលេង, យកមកបញ្ចាំង
2.
(FIGURATIVE) ឲ្យរងបន្ទុក, ច្រកគ្រាប់, ចោទប្រកាន់ charge him to do it ឱ្យទទួលខុសត្រូវ charge a battery បញ្ចូលភ្លើង
3.
(COLLOQUIAL) ហ្សារហ្សេរ, charge him with theft ចោទប្រកាន់ charge the enemy lines វាយសម្រុក, charge $5 for it យក (ថ្លៃ) / គិតថ្លៃ
noun
1.
ការគិតថ្លៃ, ការវាយលុក, ការបញ្ចូល
2.
(The price asked for goods or services, accusation, indictment, instruction or command, care or trust the amount of powder, etc., that a gun is fitted to hold, an impetuous onset is fitted to hold, an impetuous onset or attack) បន្ទុក, ការប្រើប្រាស់, ការដោះបន្ទុក, ការផ្ទេរបន្ទុក charge of gunpowder រំសេវដាក់បាញ់ម្ដងទទួលខុសត្រូវ, have charge of ភារៈ, difficult charge បន្ទុក, admission charge ថ្លៃ, criminal charge ការចោទ, false charge ពាក្យចោទមិនពិត, battle charge ការវាយសម្រុក, on charge ការទិញជឿ, in charge ទទួលភារៈ (ខាង) / battery charge ការបញ្ចូលភ្លើង, give in charge ប្រគល់ឱ្យថែទាំ
3.
(ច្បាប់) បទចោទប្រកាន់
Example: A formal accusation of a crime.
ឧទាហរណ៍៖ បទចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការអំពីបទល្មើសរបស់ជននោះ ។
4.
(ច្បាប់) សេចក្តីពន្យល់អង្គច្បាប់
Example: The judge's final summary of a case and instructions to the jury, telling them the principles of law they are to apply in reaching a decision.
ឧទាហរណ៍៖ សេចក្តីសងេ្ខបចុងក្រោយបង្អស់របស់ចៅក្រមអំពីរឿងក្តីមួយ​ហើយនិងសេចក្តីណែនាំរបស់ចៅក្រម​ទៅកាន់គណៈវិនិច្ឆយ​ដោយប្រាប់អ្នកទាំងនោះ​អំពីគោលការណ៍ច្បាប់​ដែលត្រូវអនុវត្ត​ដើម្បីឈានដល់សេចក្តីសម្រេចមួយ ។
5.
(ច្បាប់) បន្ទុក, ភារៈ
verbpast tense: charged ; past participle: charged ; present participle: charging ;
1.
ចោទប្រកាន់, ប្តឹង, ស្តីបន្ទោស, គិតតម្លៃ, អោយទទួលភារៈ
2.
(INTRANSITIVE) To make an on set. ឆ្លង, ទៅ, ចូល, ទៅកាន់
Example: Charge the liquid wind gas Charge an electric batter, Charged with the responsibility of, Charged with a crime, The Company should be charged only your actual traveling expenses.
3.
(To lay a task, command, trust upon, to ask as payment, to load, assign) បំបែក ឬច្រៀកឈើ, កាត់ (ជាដុំ) / បញ្ចេញ
 • accrued charge
  - ថ្លៃកើនថែម
 • answer charge
  - ឡើង (តុលាការ) ឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់
 • bank charge
  - ប្រាក់កម្រៃដែលធនាគារយកពីសេវាអ្វីមួយ
 • carrying charge
  - ការប្រាក់បន្ថែម
 • charge a commission
  - យកកម្រៃជើងសារ
 • charge a purchase
  - ទិញជឿ
 • charge account
  - គណនីទិញជឿ
 • charge at
  - វាយសម្រុកដាក់
 • charge card
  - ប្រភេទប័ណ្ណទានដែលមិនអាចបង់បានតែមិនអាចដកយកប្រាក់បំណុលបានទេ
 • charge hand
  - ប្រធានក្រុមកម្មករ
 • charge nurse
  - គិលានុបដ្ឋាយិការីដែលទទួលបន្ទុកលើបន្ទប់ ឬផ្នែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
 • cover charge
  - ថ្លៃបន្ថែមលើអាហារ
 • entry charge
  - ថ្លៃចូល
 • establishment charge
  - តម្លៃមនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងគណនីក្រុមហ៊ុន
 • free of charge
  - មិនយកថ្លៃឈ្នួល
 • freight charge
  - ថ្លៃដឹកទំនិញ
 • handling charge
  - ថ្លៃចំណាយផ្សេងៗ
 • have charge of something
  - មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះ
 • inland freight charge
  - ថ្លៃដឹកជញ្ចូនក្នុងស្រុក
 • interest charge
  - តម្លៃប្រាក់ការ
 • level an accusation a charge a criticism against at
  - ចោទប្រកាន់
 • overhead charge
  - ថ្លៃឬការចំណាយសរុប ចំណាយទូទៅ
 • scale of charge
  - តារាងថ្លៃទំនិញ
 • service charge
  - តម្លៃសេវាបន្ថែម ថ្លៃបន្ថែមលើសេវារបស់អ្នកបម្រើតាមភោជនីយដ្ឋាន
  - ថ្លៃសេវាបន្ថែម
 • shipping charge
  - ឈ្នួលផ្ទុកទំនិញ
 • take charge (of something)
  - ទទួលបន្ទុក, ទទួលភារកិច្ច
 • to answer charge
  - ឆ្លើយតបទៅនិងបណ្តឹង
 • token charge
  - ការជាវទាបជាងថ្លៃលក់ធម្មតា, ការគិតថ្លៃទាប, ការគិតថ្លៃតិចតួច
 • transferred charge call
  - ការហៅទូរសព្ទផ្ទេរថ្លៃឈ្នួល (អ្នកទទួលខុសត្រូវចេញថ្លៃឈ្នួលជំនួញអ្នកហៅ)
 • user charge
  - ថ្លៃដែលបង់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់, ការឆាជ (គិតថ្លៃ) អ្នកប្រើប្រាស់
ENGLISH MEANING
noun
1.
A load or burder laid upon a person or thing.
2.
A person or thing commited or intrusted to the care, custody, or management of another; a trust.
3.
An order; a mandate or command; an injunction.
4.
An address (esp. an earnest or impressive address) containing instruction or exhortation; as, the charge of a judge to a jury; the charge of a bishop to his clergy.
5.
An accusation of a wrong of offense; allegation; indictment; specification of something alleged.
6.
The act of rushing upon, or towards, an enemy; a sudden onset or attack, as of troops, esp. cavalry; hence, the signal for attack; as, to sound the charge.
7.
A position (of a weapon) fitted for attack; as, to bring a weapon to the charge.
8.
A soft of plaster or ointment.
9.
Thirty-six pigs of lead, each pig weighing about seventy pounds; -- called also charre.
10.
Weight; import; value.
11.
The price demanded for a thing or service.
12.
An entry or a account of that which is due from one party to another; that which is debited in a business transaction; as, a charge in an account book.
verbpast tense: charged ; past participle: charged ; present participle: charging ;
1.
(TRANSITIVE) That quantity, as of ammunition, electricity, ore, fuel, etc., which any apparatus, as a gun, battery, furnace, machine, etc., is intended to receive and fitted to hold, or which is actually in it at one time
2.
(TRANSITIVE) Whatever constitutes a burden on property, as rents, taxes, lines, etc.; costs; expense incurred; -- usually in the plural.
3.
(TRANSITIVE) Custody or care of any person, thing, or place; office; responsibility; oversight; obigation; duty.
4.
(TRANSITIVE) Heed; care; anxiety; trouble.
5.
(TRANSITIVE) To lay on or impose, as a load, tax, or burden; to load; to fill.
6.
(TRANSITIVE) To lay on or impose, as a task, duty, or trust; to command, instruct, or exhort with authority; to enjoin; to urge earnestly; as, to charge a jury; to charge the clergy of a diocese; to charge an agent.
7.
(TRANSITIVE) To lay on, impose, or make subject to or liable for.
8.
(TRANSITIVE) To fix or demand as a price; as, he charges two dollars a barrel for apples.
9.
(TRANSITIVE) To place something to the account of as a debt; to debit, as, to charge one with goods. Also, to enter upon the debit side of an account; as, to charge a sum to one.
10.
(TRANSITIVE) To impute or ascribe; to lay to one's charge.
11.
(TRANSITIVE) To accuse; to make a charge or assertion against (a person or thing); to lay the responsibility (for something said or done) at the door of.
12.
(TRANSITIVE) To place within or upon any firearm, piece of apparatus or machinery, the quantity it is intended and fitted to hold or bear; to load; to fill; as, to charge a gun; to charge an electrical machine, etc.
13.
(TRANSITIVE) To ornament with or cause to bear; as, to charge an architectural member with a molding.
14.
(TRANSITIVE) To assume as a bearing; as, he charges three roses or; to add to or represent on; as, he charges his shield with three roses or.
15.
(TRANSITIVE) To call to account; to challenge.
16.
(TRANSITIVE) To bear down upon; to rush upon; to attack.
17.
(INTRANSITIVE) To make an onset or rush; as, to charge with fixed bayonets.
18.
(INTRANSITIVE) To demand a price; as, to charge high for goods.
19.
(INTRANSITIVE) To debit on an account; as, to charge for purchases.
20.
(INTRANSITIVE) To squat on its belly and be still; -- a command given by a sportsman to a dog.
1.
accuse, arraign, censure, incriminate, indict
2.
accusation, arraignment, imputation, incrimination, indictment
1.
absolve, acquit, exonerate, release, vindicate
2.
exculpation, exoneration, pardon
1.
Harm
2.
A bearing