Call
SEE: Assessment
1.
(to speak in a loud tone, to shout, to telephone) come to call ចូលលេង
2.
(no) call (for his services) សេចក្ដីត្រូវការ
3.
(had no) call (to) ហេតុ
4.
(port of) call ចំណតនាវាឈប់នៅពេលខ្លី
5.
The call (of the stage) សម្រែកហៅ
noun
1.
A loud utterance, a shout, an economic demand, power to attract, the cry or note of a bird or animal, a need, an occasion. -call for to go and get, fetch, to require, to demand. -call off to cancel, postpone. -callboy a bellboy, a boy or man who summons ការហៅ, ការអំពាវនាវ, ការជ្រើសរើស, ការហៅមកវិញ, ការទូងស្គរប្រជុំ, ប្រកាស, ការសួរសុខទុក្ខ, ការសួរ, ការបន្លឺសំឡេង, ការអញ្ជើញ, ការហៅឈ្មោះ, ការឲ្យឈ្មោះ, ការជ្រើសរើស
2.
ការកោះហៅ, ការទាមទារ, ការហៅតាមទូរសព្ទ, ការចុះ (មក), ធ្វើទស្សនៈកិច្ច
adjective
1.
Call girl ស្រីពេស្យាដែលអាចហៅមកបានតាមតេឡេហ្វូន
verbpast tense: called ; past participle: called ; present participle: calling ;
1.
ហៅ, ស្រែកហៅ
2.
(TRANSITIVE) ~ (out) to somebody (for something) ; ~ (something) (out), (to shout or speak loudly in order to attract attention, to command or invite, to communicate with by telephone or radio, to rule that play is ended, to summon, to convoke, to declare to be as specified, to awaken) ហៅ (ហៅតាមទូរសព្ទ) / ហៅមកវិញ, ហៅរឿយៗ, ហៅឲ្យចូល, ក្រើនរម្លឹក, កោះហៅ, ហៅឲ្យធ្វើ, ឲ្យឈ្មោះ, មានឈ្មោះថា, ឈ្មោះថា, call the waiter ហៅ, call this number ហៅ (តាមទូរសព្ទ) / call me at 6 a.m. ដាស់ call the baby John ដាក់ឈ្មោះ, ឱ្យឈ្មោះ, call the roll ហៅឈ្មោះ call a halt បញ្ឈប់
3.
ហៅធ្វើទស្សនៈកិច្ច, ប្រកាសចាត់ទុកជា
 • an internal call
  - ទូរសព្ទក្នុងក្រុមហ៊ុន
 • answer a phone call
  - ឆ្លើយទូរសព្ទ
 • at call
  - រកពេលណាក៏បាន
  - តាមតម្រូវការ, ដែលសងនៅពេលតម្រូវអោយសង
 • business call
  - ជួបនិយាយកិច្ចការជំនួញជាមួយនរណាម្នាក់
  - ការចុះទៅសាកសួរពីស្ថានភាពជំនួញ
 • Calendar call
  - ការប្រកាសប្រតិទិនបណ្តឹង
 • call a meeting
  - ហៅប្រជុំ
 • call a spade a spade
  - ហៅអ្វីហៅអោយចំឈ្មោះ
 • call a strike
  - កោះអោយមានកូដកម្មឡើង
 • call about
  - ទៅលេង (នរណាម្នាក់) នៅផ្ទះ ឬការិយាល័យ
 • call as a witness
  - ហៅអោយមកធ្វើជាសាក្សី
 • call at a port
  - ចូលដាក់ទំនិញទៅលើផែ
 • call away
  - ហៅចេញទៅ
 • call back
  - ទូរសព្ទជាថ្មី, ហៅសាថ្មី
  - ហៅត្រឡាប់, ហៅទូរសព្ទតប
 • call box
  - តូប ឬទូរទូរសព្ទនៅតាមដងផ្លូវ, បញ្ជូលទូរសព្ទ
 • call by (at)
  - ចូលឈប់សំចត, ចូលសម្រាក
 • call deposit
  - ប្រាក់បញ្ជើរគ្មានកាលកំណត់ (សងវិញពេលទារ)
 • call early election
  - កោះធ្វើការបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់ឬមុខកាលកំណត់
 • call election
  - កោះធ្វើការបោះឆ្នោត
 • call for
  - ហៅមក, អញ្ជើញមក, ប្រមូលយក
  - ទាមទារ, អំពាវនាវ
  - ត្រូវការ
 • call for help
  - ការស្រែកហៅអោយជួយ
 • call forward
  - ហៅចូលមក
 • call girl
  - ស្រីផ្កាមាស (ដែលគេទៅហៅមកពីផ្ទះ)
 • call him a name
  - ថាឱ្យ
 • call house
  - ផ្ទះស្រីផ្កាមាស
 • call in
  - ធ្វើទស្សនៈកិច្ច, ស្នើសុំអោយ, កោះអោយចូលខ្លួនមកពន្យល់
  - ហៅចូលមកឲ្យជួយ
  - ស្នើឬបញ្ជាឲ្យយកទៅវិញ
 • call into action
  - កោះអោយចូលប្រយុទ្ធ ឬធ្វើសកម្មភាព
 • call letters
  - អក្សសម្ងាត់សម្រាប់ប្រើក្នុងវិទ្យុ
 • call loan
  - ឥណទានគ្មានកំណត់ពេល (សងវិញប្រសិនបើគេទារ)
  - ប្រាក់ដែលខ្ចី ហើយត្រូវបង់នូវពេលម្ចាស់ទារយកវិញ
 • call market
  - ផ្សាលក់ដូររូបិយវត្ថុ
 • call money
  - ឥណទានគ្មានកំណត់ពេល (សងវិញប្រសិនបើគេទារ)
  - ប្រាក់ដែលធនាគារឲ្យខ្ចី ហើយត្រូវបង់នូវពេលធនាគារទារវិញ
 • call number
  - លេខដែលបង់លើសៀវភៅនូវការិយាល័យ
 • call of
  - សុំផ្អាក់, ស្នើសុំបញ្ឈប់
 • call of a birth
  - សម្រែក (ហៅ)
 • call off a deal
  - បញ្ឃប់កិច្ចសន្យា
 • call on
  - ធ្វើទស្សនៈកិច្ច, អំពាវនាវ
 • call on someone
  - ទៅលេងអ្នកណាម្នាក់
 • call option
  - សិទ្ធិទិញ
  - សិទ្ធិទិញហ៊ុន
 • call out
  - កោះ ឬនាំកម្មករធ្វើកូដកម្ម
 • call out (for help)
  - ស្រែកហៅ
 • call rate
  - អត្រាការហៅ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The privilege to demand the delivery of stock, grain, or any commodity, at a fixed, price, at or within a certain time agreed on.
2.
The act of calling; -- usually with the voice, but often otherwise, as by signs, the sound of some instrument, or by writing; a summons; an entreaty; an invitation; as, a call for help; the bugle's call.
3.
A signal, as on a drum, bugle, trumpet, or pipe, to summon soldiers or sailors to duty.
4.
An invitation to take charge of or serve a church as its pastor.
5.
A requirement or appeal arising from the circumstances of the case; a moral requirement or appeal.
6.
A divine vocation or summons.
7.
A short visit; as, to make a call on a neighbor; also, the daily coming of a tradesman to solicit orders.
8.
A note blown on the horn to encourage the hounds.
9.
A whistle or pipe, used by the boatswain and his mate, to summon the sailors to duty.
10.
The cry of a bird; also a noise or cry in imitation of a bird; or a pipe to call birds by imitating their note or cry.
11.
A reference to, or statement of, an object, course, distance, or other matter of description in a survey or grant requiring or calling for a corresponding object, etc., on the land.
verbpast tense: called ; past participle: called ; present participle: calling ;
1.
(TRANSITIVE) To command or request to come or be present; to summon; as, to call a servant.
2.
(TRANSITIVE) To summon to the discharge of a particular duty; to designate for an office, or employment, especially of a religious character; -- often used of a divine summons; as, to be called to the ministry; sometimes, to invite; as, to call a minister to be the pastor of a church.
3.
(TRANSITIVE) To invite or command to meet; to convoke; -- often with together; as, the President called Congress together; to appoint and summon; as, to call a meeting of the Board of Aldermen.
4.
(TRANSITIVE) To give name to; to name; to address, or speak of, by a specifed name.
5.
(TRANSITIVE) To regard or characterize as of a certain kind; to denominate; to designate.
6.
(TRANSITIVE) To state, or estimate, approximately or loosely; to characterize without strict regard to fact; as, they call the distance ten miles; he called it a full day's work.
7.
(TRANSITIVE) To show or disclose the class, character, or nationality of.
8.
(TRANSITIVE) To utter in a loud or distinct voice; -- often with off; as, to call, or call off, the items of an account; to call the roll of a military company.
9.
(TRANSITIVE) To rouse from sleep; to awaken.
10.
(INTRANSITIVE) To speak in loud voice; to cry out; to address by name; -- sometimes with to.
11.
(INTRANSITIVE) To make a demand, requirement, or request.
12.
(INTRANSITIVE) To make a brief visit; also, to stop at some place designated, as for orders.
1.
Vocation, employment
2.
To invoke, to appeal to