Under1.
(FIGURATIVE) Under the table ក្រោម, under water ក្នុង, under a doctor's care នៅក្រោម, ក្នុង, be under consideration កំពុងយកពិនិត្យ, under age មិនគ្រប់ under the circumstances នៅក្នុងកាលៈទេសៈយ៉ាងដូច្នេះ, under a new name ដោយប្រើឈ្មោះថ្មី
Example: The cat was under the table.
noun
1.
Production ផលិតកម្ម
adjective
1.
Coated ដែលលាប undercoated ដែលលាបពីក្រោម
2.
(go under to surrender, yield, succumb) under side ក្រោម, under officials ដែលទាប
adverb
1.
(in or to a lower position or condition) go under (while swimming) មុជ, (businesses) go under រលំ (ជំនួញ)
preposition
1.
(beneath and covered by, below lie, surface of on the inside of. Inferior to. Less than, subject to, undergoing, at the foot of) ដោយមិនគ្រប់គ្រាន់, ដោយមិនដិតដល់, ក្រោម
2.
ខាងក្រោម
prefix
1.
ក្រោម, អនុ, រង, មិនទាន់ពេញលេញ
2.
មិនល្មម, ស្ទើរ, មិនដូចបានកំណត់មក
ឧទាហរណ៍៖ feed = អោយស៊ី => underfeed = អោយស៊ីមិនគ្រប់គ្រាន់ done ឆ្អិន underdone មិនសូវឆ្អិន
3.
(A prefix meaning, beneath or below in an inferior position "beneath", "below", "inadequately " "inadequately" "not sufficiently) បុព្វបទសម្រាប់ប្រើនៅមុខន័យថាៈ នៅខាងក្រោម
ឧទាហរណ៍៖ line ដឹកបន្ទាត់ underline ដឹកបន្ទាត់ពីក្រោម
4.
ក្រោម, នៅខាងក្រោម, តិចជាង, ក្នុង, កំពុង.....ដោយប្រើ
5.
ទ្រនាប់
ឧទាហរណ៍៖ shirt = អាវ => undershirt = អាវទ្រនាប់
 • Artificial person under public law
  - នីតិបុគ្គលនៃច្បាប់សាធារណៈ
 • be under an embargo
  - ស្ថិតក្រោមបម្រាម (ទណ្ឌកម្ម)
 • be under obligated to do something
  - មានកាតព្វកិច្ច​ធ្វើអ្វី​មួយ
 • be under the oath
  - និយាយស្បថថាអ្វីដែលនិយាយសុទ្ធតែជាកាពិត (នៅក្នុងតុលាការ)
 • buried under
  - នៅកប់ក្រោម, ត្រូវសន្ធប់ដោយ
 • come under
  - ស្ថិតនៅក្រោម
 • contract under negotiation
  - កិច្ចសន្យាកំពុងពិភាក្សា
 • contract under seal
  - កិច្ចសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខានឹងត្រា
 • drink under the table
  - ផឹកច្រើនជាងអ្នកដទៃ (ដោយពុំស្រវឹង)
 • FOB under tackle
  - មិនគិតឈ្នូលនៅក្រោមដងយោង
 • go under
  - លិច, ពើបប្រទះបញ្ហាលំបាក, បរាជ័យ, ក្ស័យធន
 • go under the hammer
  - លក់ឡាយឡុង (ការដេញថ្លៃ)
  - ត្រូវលក់ដោយការឡាយឡុង (ការដេញថ្លៃ)
 • he is no under contractual obligation to buy
  - គាត់ពុំបានចុះកិច្ចសន្យាទិញ
 • here under
  - នៅខាងក្រោមនេះ
 • keep under
  - គាបសង្កត់ដាក់អោយនៅក្រោមការត្រួតត្រា
 • knock under
  - ព្រមទាំងអស់, ស្របទាំងស្រុង
 • knuckle under
  - បន្ទន់ទៅតាម, ចុះញ៉ម
  - បន្ទន់ទៅតាម
 • labour under
  - ជឿខុស, ធ្វើអោយងងឹតងងុលដោយ
  - ទទួលរង
 • Legal person under private law
  - នីតិបុគ្គលនៃច្បាប់ឯកជន
 • lie douw under
  - ស៊ូទ្រាំទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់
 • life under the sea
  - ជីវិតក្រោមសមុទ្រ
 • plow under
  - សន្ធប់យក, បាត់ (ភ្លាម)
 • sell under the hammer
  - លក់ដេញថ្លៃ
 • serve under
  - បម្រើការក្រោមឬក្នុង
 • ship sailing under a flag of convenience
  - នាវាដែលចុះឈ្មោះនិងមានទង់ជាតិប្រទេសផ្សេង
 • ship sailing under a flage of convenience
  - នាវាកប៉ាល់ដែលដាក់ទង់ជាតិប្រទេសផ្សេង (ដោយចុះឈ្មោះនៅប្រទេសនោះ)
 • sit down under
  - ស៊ូទ្រាំដោយគ្មានត្អូញត្អែរ
 • snowed under (with)
  - ដែលមានច្រើនលើសលប់
 • suck down under
  - ទាញចុះ, ទាញទៅក្រោម, គួចទៅក្រោម
 • sweep under the carpet
  - លាក់រឿងកំបាំង (រឿងអាស្រូវ)
 • The house in under offer
  - ផ្ទះត្រូវ​កំពុង​គេដេញថ្លៃ
 • there under
  - ក្រោមផ្នែកនោះ
 • therin under
  - នៅក្រោមចំណងជើងនោះ
 • to do something under protest
  - ធ្វើអ្វីមួយប្រឆាំង
 • To hide one's light under a bushel
  - លាក់លៀមប្រឹតរឹត
 • to send something under separate cover
  - ផ្ញើអ្វីមួយដោយដាក់ក្នុងស្រោមសំបុត្រផ្សេងដាច់ពីគ្នា
 • UN Under Secretary-General
  - អគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
 • under a cloud
  - ក្រោមការមន្ទិលសង្ស័យ
 • under a misapprehension
  - កំពុងតែយល់មិនច្បាស់
 • under arm
  - បំពាក់សម្ភារសឹកសម្រាប់ធ្វើសង្រ្គាម
 • under arms
  - បំពាក់សម្រាប់ធ្វើសង្រ្គាម
 • under bidder
  - អ្នកអោយថ្លៃទាបជាងគេ
 • under consideration
  - កំពុងពិនិត្យពិចារណា
 • under contract
  - ជាប់កិច្ចសន្យា, ក្រោមកិច្ចសន្យា
 • under control
  - ស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រា ឬត្រួតពិនិត្យ
 • under cover of friendship
  - ដោយមិត្ដជួយលាក់មុខ
 • under coveraage
  - ការធានារ៉ាប់រងមិនសព្វមុខ
ENGLISH MEANING
adjective
1.
Lower in position, intensity, rank, or degree; subject; subordinate; -- generally in composition with a noun, and written with or without the hyphen; as, an undercurrent; undertone; underdose; under-garment; underofficer; undersheriff.
adverb
1.
In a lower, subject, or subordinate condition; in subjection; -- used chiefly in a few idiomatic phrases; as, to bring under, to reduce to subjection; to subdue; to keep under, to keep in subjection; to control; to go under, to be unsuccessful; to fail.
Preposition
1.
Below or lower, in place or position, with the idea of being covered; lower than; beneath; -- opposed to over; as, he stood under a tree; the carriage is under cover; a cellar extends under the whole house.
2.
Denoting relation to some thing or person that is superior, weighs upon, oppresses, bows down, governs, directs, influences powerfully, or the like, in a relation of subjection, subordination, obligation, liability, or the like; as, to travel under a heavy load; to live under extreme oppression; to have fortitude under the evils of life; to have patience under pain, or under misfortunes; to behave like a Christian under reproaches and injuries; under the pains and penalties of the law; the condition under which one enters upon an office; under the necessity of obeying the laws; under vows of chastity.
3.
Denoting relation to something that exceeds in rank or degree, in number, size, weight, age, or the like; in a relation of the less to the greater, of inferiority, or of falling short.
4.
Denoting relation to something that comprehends or includes, that represents or designates, that furnishes a cover, pretext, pretense, or the like; as, he betrayed him under the guise of friendship; Morpheus is represented under the figure of a boy asleep.
5.
Less specifically, denoting the relation of being subject, of undergoing regard, treatment, or the like; as, a bill under discussion.
1.
below, beneath, under, underneath
1.
above