Ship sailing under a flage of convenience1.
(រដ្ឋាភិបាល) នាវាកប៉ាល់ដែលដាក់ទង់ជាតិប្រទេសផ្សេង (ដោយចុះឈ្មោះនៅប្រទេសនោះ)