Life1.
Life (of a battery) ជីវិត
2.
(shelf) life (a product) ពេលដែលផលិតផលនៅប្រើប្រាស់បាន
3.
Life (on the moon) អ្វីៗដែលមានជីវិត
4.
(full of) life ដំណើររស់រវើក
5.
Life (insura) ការធានាជីវិត
6.
Life (long) រហូតអស់ជីវិត
7.
Life (preserver) ខ្សែក្រវាត់ជួយជីវិត
8.
(annuity for) life ជីវលាភ
9.
Life (expectancy) អាយុរស់នៅមធ្យម
10.
(hard) life ការរស់នៅ, ពេលមានជីវិត
noun — Plural: lives
1.
(Being alive, the ability to function and grow that distinguishes animals and plants, living things, a life sentence, a pressures or people's activates or for times or manner of existence, the business and pleasures and social activities of the world, a biography, a period during which something exists or continues to function, the state of possessing this property, a human being, the time a person or thing is have, the people and activities of a given time, setting, or class, human existence, an individual's lifetime experiences, the existence of the soul, the source of liveliness, vigor, liveliness. -as large as life, life size, in actual fact. -for dear life with a desperate intensity or speed. -not on your life certainly not. -life annuity annuity for life time. -life belt belt filled with cork or light material or inflated to keep a person afloat in the water. -lifeblood blood that maintains life; vital factor or influence. -life buoy a buoyant device usually a ring filled with light material or air, for deeping a person afloat in the water, life preserver. -life cycle series of changes in the life of an organism, including reproduction. -life expectancy probable life span of an individual or organism. -life-giving that give life, refreshing. -Life Guards regiment of the royal household cavalry. -life history series of living phenomena. -life insurance insurance providing for payment after a set period or on the death of the insured person if earlier. -life jacket, life vest, air jacket life preserver in the form of a sleeveless jacket. -life kiss a first aid of mouth to mouth breathing) lose one's life ជីវិត
Example: The earth and the rocks do not have life, all his life, The guard saved many lives, Life in Japan, a life of Captain Cook, Udom's frill of life, a life of luxury, the life of the party.
2.
(បច្ចេកទេស) ជីវិត, ពេលមានជីវិត, អាយុកាលដំណើរការ, សកម្មភាព, កម្លាំងចិត្ត, ចំណូលចិត្ត
3.
(LITERARY) ជន្ម, ជន្មា, ជីពជន្ម
 • active life
  - យ៉ាងសកម្ម
 • annuity for life
  - ជីវលាភ
 • as large as life
  - ជាក់សែ្តង
 • choke the life out of
  - ច្របាច់កសម្លាប់, បង្ខំអោយបញ្ឈប់
 • come to life
  - មានជីវិតឡើងវិញ
 • dead to the vanities of life
  - លាលោកទៅហើយ
 • difficult life
  - ជីវិតដែលលំបាក
 • expectation of life
  - ចំនួនឆ្នាំដែលមនុស្សអាចរស់បាន
 • fact of life
  - ការពិតនៃជីវិត, ការពិតដែលត្រូវទទួលយក
 • for dear life
  - ដើម្បីនឹងរក្សាជីវិត
 • for life
  - អស់មួយជីវិត
 • have the time of one's life
  - រីករាយ ឬរំភើប
 • lead a life
  - មានជីវិត២, បំភ័ន្ដឲ្យគេយល់ច្រឡំ
 • lead happy life
  - រស់នៅយ៉ាងសប្បាយ
 • life annuity
  - ជីវធនលាភ
 • life assurance
  - ការធានារ៉ាប់រងលើជីវិត
  - ការធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិត
 • life assured
  - ជីវិតដែលមានការធានា
 • life ban
  - ដកបម្រាម
 • life belt
  - ខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់ជួយជីវិត
 • Life estate
  - កម្មសិទ្ធិមួយអាយុកាល
  - កម្មសិទិ្ធមួយជីវិត, កម្មសិទិ្ទមួយអាយុកាល
 • life expectancy
  - ចំនួនឆ្នាំដែលមនុស្សអាចរស់បាន
  - អាយុកាលមធ្យម
 • life fund
  - មូលនិធិធានារ៉ាប់រង
 • life guard
  - អ្នកជួយជីវិតមនុស្សលង់ទឹក
 • Life imprisonment with hard labor
  - ដាក់គុកបង្ខំអោយធ្វើការជាទម្ងន់អស់មួយជីវិត
 • life inssurance
  - ការធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិត
 • life inssured
  - ជីវិតដែលមានការធានា
 • life insurance
  - ការធានាជីវិត
  - ការធានារ៉ាប់រងលើជីវិត
 • life line
  - វេលារស់នៅ
 • life of the party
  - អ្នកដែលនាំមកនូវសេចក្ដីរីករាយ
 • life off
  - ចាកចេញ
 • life preserver
  - ខ្សែក្រវ៉ាត់ជួយជីវិត
 • life saving
  - ប្រាក់សន្សំបាន
 • life sentence
  - ការដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
 • life span
  - អាយុ (ពីពេលកើតដល់ស្លាប់)
 • life tenant
  - ភតិកៈមួយជីវិត
 • life under the sea
  - ជីវិតក្រោមសមុទ្រ
 • lose one's life
  - ស្លាប់, បាត់បង់ជីវិត
 • matter of life and death
  - ជារឿងសំខាន់ស្លាប់រស់
 • political life
  - ជីវិតនយោបាយ
 • slice of life
  - ល្បោយជីវិត, បទពិសោធន៍នៃជីវិត
 • sping to life
  - ស្ទុះឡើង
 • still life
  - ដែលគំនូរវត្ថុគ្មានជីវិត
 • take one's (own) life
  - សម្លាប់ខ្លួនឯង, ធើ្វអត្តឃាត
 • the necessities of life
  - វត្ថុចាំបាច់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិត
 • Transportation for life
  - បញ្វាជនីយកម្ម
 • walk of life
  - វិជ្ជាជីវៈ
ENGLISH MEANING
noun — Plural: lives
1.
The potential principle, or force, by which the organs of animals and plants are started and continued in the performance of their several and cooperative functions; the vital force, whether regarded as physical or spiritual.
2.
The state of being which begins with generation, birth, or germination, and ends with death; also, the time during which this state continues; that state of an animal or plant in which all or any of its organs are capable of performing all or any of their functions; -- used of all animal and vegetable organisms.
3.
(FIGURATIVE) The potential or animating principle, also, the period of duration, of anything that is conceived of as resembling a natural organism in structure or functions; as, the life of a state, a machine, or a book; authority is the life of government.
4.
A certain way or manner of living with respect to conditions, circumstances, character, conduct, occupation, etc.; hence, human affairs; also, lives, considered collectively, as a distinct class or type; as, low life; a good or evil life; the life of Indians, or of miners.
5.
Animation; spirit; vivacity; vigor; energy.
6.
That which imparts or excites spirit or vigor; that upon which enjoyment or success depends; as, he was the life of the company, or of the enterprise.
7.
The living or actual form, person, thing, or state; as, a picture or a description from the life.
8.
A person; a living being, usually a human being; as, many lives were sacrificed.
9.
The system of animal nature; animals in general, or considered collectively.
10.
An essential constituent of life, esp. the blood.
11.
A history of the acts and events of a life; a biography; as, Johnson wrote the life of Milton.
12.
Enjoyment in the right use of the powers; especially, a spiritual existence; happiness in the favor of God; heavenly felicity.
13.
Something dear to one as one's existence; a darling; -- used as a term of endearment.
14.
Of human beings: The union of the soul and body; also, the duration of their union; sometimes, the deathless quality or existence of the soul; as, man is a creature having an immortal life.