Break
SEE: Commutator
1.
(FIGURATIVE) ស្រាយ (អាថ៌កំបាំង) a break in the line កន្លែងដាច់ a break in the dam កន្លែងបាក a break in the defense ការធ្លាយ, a break in the action ការផ្អាក, take a break ពេលចេញលេង, (វិស្សមកាល) / a break in communication ការលែងមាន, make a break for it រត់ដោះខ្លួន
2.
(COLLOQUIAL) A bad b break សំណាងអាក្រក់
3.
(COLLOQUIAL) Give me a break អត់ឱនឱ្យខ្ញុំម្ដងទៅ
4.
រកឃើញ
noun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការបាក់បែក, ការសំរាក
2.
~ (in something) (interruption a gap rift, opening, to change tone, the beginning) ការដាច់, ការបែកបាក់, ការធ្លុះធ្លាយ, ការចាក់, ការរហែក
3.
(បច្ចេកទេស) ពេលឈប់សម្រាក, ការបង្អាក់, ឬបញ្ឈប់
verbpast tense: Broke ; past participle: Broken ; present participle: Breaking ; 3rd person singular present Breaks
1.
បំបែក, កាច់បំបាក់, បំពាន, ផ្អាក, បង្អាក់
Example: make a break
ឧទាហរណ៍៖ រត់គេចចេញពីពន្ធនាគារ
2.
(TRANSITIVE) ~ (in into something) (to fail into pieces, to cause to do this, to damage, to made or become unusable, to make a way suddenly or violently, to emerge or appear suddenly, to reveal (news, etc), to become known, to cut open the surface of (soil, the skin, etc) ) បែក, ធ្លុះ, បាក់, ទម្លុះ, ទម្លាយ, ចោះ, ចាក់ (ធ្វើឲ្យរបួស, សម្លាប់) / ដាច់, ហែក, break a glass បំបែក, ធ្វើឱ្យបែក, break a stick ធ្វើឱ្យបាក់, កាច់ break a string ធ្វើឱ្យដាច់ break someone's will បំបាក់ break one's leg បាក់ជើង, break the law ប្រព្រឹត្ដបទល្មើស, ល្មើសច្បាប់ break silence លែងនៅស្ងៀម, បំផ្លាញសេចក្ដីស្ងាត់ break jail លួចរត់ចេញ break a record លើស, break the news ប្រាប់ឱ្យដឹងជាលើកដំបូង, break a business ធ្វើឱ្យខាត, break someone's heart ធ្វើឱ្យខូចចិត្ដ, break off (relations) កាត់, ផ្ដាច់
 • bottom break
  - មែកដុះបែកចេញពីគល់ (រុក្ខជាតិ)
 • break a blockage
  - ទំលុះការរាំងខ្ទប់
 • break a deadlock
  - បំបែកភាពទាល់ច្រកទំលុះភាពទាល់ច្រក
 • break an engagement
  - ក្បត់ពាក្យសន្យា
 • break away
  - ដែលបំបែកខ្លួនចេញ
  - ការបំបែកខ្លួនចេញ, អបគមន៍, ការគេចខ្លួន
 • break away in
  - បុកចូល, សម្រុកចូល
 • break away into
  - បុកចូល, ចាប់ផ្តើម, ផ្លាស់ប្តូរភ្លាម
 • break away off
  - ឈប់និយាយ, បែកចេញ, ឈប់ជាបន្ទាន់, ផ្ដាច់
 • break away out
  - ផ្ទុះឡើង, រត់គេចចេញពី
 • break away out in
  - ការផ្តើមបង្ហាញទឹកមុខ
 • break away way republic
  - សាធារណៈរដ្ឋបំបែកខ្លួន
 • break away-in
  - ការបុកទំលុះចូល
 • break away-into
  - ការបុកទំលុះចូល
 • break contact
  - កុងតាក់សម្រាប់បិទបើកភ្លើងអគ្គិសនី
 • break down
  - ឈប់ធ្វើការ, បង្ហាញមុខទំនិញក្នុងបញ្ជីចំណាយ
  - ការរលំ, ការបរាជ័យ, ការខូចម៉ាស៊ីន
 • break even
  - រួចខ្លួន, រួមដើម, ស្មើដើម, ចំណេញតិចតួច
 • break new grounds
  - រកឃើញរៀបថ្មី
 • break off
  - បញ្ឈប់
 • break off negotiation
  - បដិសេធពុំព្រមបន្តការចរចា
 • break one's back
  - ខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសម្រេច
 • break one's word
  - ក្បត់ ឬបំពានលើពាក្យសន្យា
 • break promise
  - ក្បត់ ឬរំលោភលើសន្យា
 • break the back of something
  - សម្រេចបានច្រើនជាង
 • break the contract
  - ពុំធ្វើតាមកិច្ចសន្យា
 • break the ice
  - បំបាត់នូវការរារង់ញញើតញញើម
 • break the law
  - បំពានច្បាប់, រំលោភច្បាប់
 • break the siege
  - បំបែកការឡោមព័ទ្ធ
 • make a clean break
  - ប្តូរចរិត
 • to break an engagement to do something
  - មិនគោរពធ្វើតាមអ្វីដែលបានយល់ព្រម
 • to break out in a rash
  - ចេញកន្ទួលភ្លាមៗ
 • to break the peace
  - ធ្វើអោយខូចរបៀបរៀបរយ, ធ្វើអោយចលាចល
ENGLISH MEANING
noun
1.
A projection or recess from the face of a building.
2.
An opening made by fracture or disruption.
3.
An interruption of continuity; change of direction; as, a break in a wall; a break in the deck of a ship.
4.
An opening or displacement in the circuit, interrupting the electrical current.
5.
An interruption; a pause; as, a break in friendship; a break in the conversation.
6.
An interruption in continuity in writing or printing, as where there is an omission, an unfilled line, etc.
7.
The first appearing, as of light in the morning; the dawn; as, the break of day; the break of dawn.
8.
A large four-wheeled carriage, having a straight body and calash top, with the driver's seat in front and the footman's behind.
9.
A device for checking motion, or for measuring friction.
verbpast tense: Broke ; past participle: Broken ; present participle: Breaking ; 3rd person singular present Breaks
1.
(TRANSITIVE) To strain apart; to sever by fracture; to divide with violence; as, to break a rope or chain; to break a seal; to break an axle; to break rocks or coal; to break a lock.
2.
(TRANSITIVE) To lay open as by breaking; to divide; as, to break a package of goods.
3.
(TRANSITIVE) To lay open, as a purpose; to disclose, divulge, or communicate.
4.
(TRANSITIVE) To infringe or violate, as an obligation, law, or promise.
5.
(TRANSITIVE) To interrupt; to destroy the continuity of; to dissolve or terminate; as, to break silence; to break one's sleep; to break one's journey.
6.
(TRANSITIVE) To destroy the completeness of; to remove a part from; as, to break a set.
7.
(TRANSITIVE) To destroy the arrangement of; to throw into disorder; to pierce; as, the cavalry were not able to break the British squares.
8.
(TRANSITIVE) To shatter to pieces; to reduce to fragments.
9.
(TRANSITIVE) To exchange for other money or currency of smaller denomination; as, to break a five dollar bill.
10.
(TRANSITIVE) To destroy the strength, firmness, or consistency of; as, to break flax.
11.
(TRANSITIVE) To weaken or impair, as health, spirit, or mind.
12.
(TRANSITIVE) To diminish the force of; to lessen the shock of, as a fall or blow.
13.
(TRANSITIVE) To impart, as news or information; to broach; -- with to, and often with a modified word implying some reserve; as, to break the news gently to the widow; to break a purpose cautiously to a friend.
14.
(TRANSITIVE) To tame; to reduce to subjection; to make tractable; to discipline; as, to break a horse to the harness or saddle.
15.
(TRANSITIVE) To destroy the financial credit of; to make bankrupt; to ruin.
16.
(TRANSITIVE) To destroy the official character and standing of; to cashier; to dismiss.
17.
(INTRANSITIVE) To come apart or divide into two or more pieces, usually with suddenness and violence; to part; to burst asunder.
18.
(INTRANSITIVE) To open spontaneously, or by pressure from within, as a bubble, a tumor, a seed vessel, a bag.
19.
(INTRANSITIVE) To burst forth; to make its way; to come to view; to appear; to dawn.
20.
(INTRANSITIVE) To burst forth violently, as a storm.
21.
(INTRANSITIVE) To open up; to be scattered; to be dissipated; as, the clouds are breaking.
22.
(INTRANSITIVE) To become weakened in constitution or faculties; to lose health or strength.
23.
(INTRANSITIVE) To be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief; as, my heart is breaking.
24.
(INTRANSITIVE) To fall in business; to become bankrupt.
25.
(INTRANSITIVE) To make an abrupt or sudden change; to change the gait; as, to break into a run or gallop.
26.
(INTRANSITIVE) To fail in musical quality; as, a singer's voice breaks when it is strained beyond its compass and a tone or note is not completed, but degenerates into an unmusical sound instead. Also, to change in tone, as a boy's voice at puberty.
27.
(INTRANSITIVE) To fall out; to terminate friendship.