Offadverb
1.
(Away, away from; in traffic directions) take off (one's hat) យកចេញ, ដោះចេញ, be off with you ចូរប្រញាប់ទៅចុះ, (planes) take off ហោះឡើង, run off រត់ទៅបាត់ off by heart ចាំបាច់យ៉ាងស្ទាត់ far off នៅឆ្ងាយ, off street ថ្នល់ច្រក, still a week off នៅមួយអាទិត្យទៀត, break off (a piece) កាច់យក (ចេញ), break off (negotiations) ឈប់ off he went ទៅចុះ, right off ភ្លាមនោះ, (points) wear off សឹកអស់ (effects) wear off អស់ឥទ្ធិពល, see someone off ជូនឡើង (កប៉ាល់ហោះរថភ្លើង ។ល។)
 • angle off
  - ឆៀងចេញ
 • back off
  - បញ្ឈប់ការទាមទារ
 • beat off
  - វាយបក, វាយរុញច្រាន
 • beetle off
  - គេចចេញទៅ
 • better off
  - គ្រាន់បើជាង
 • bite a person's head off
  - តបតដោយក្រេវក្រោធ
 • bite off more than one can chew
  - ខំហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន
 • blow off steam
  - បញ្ចេញកំហឹង
 • branch off
  - បត់ទៅផ្លូវផ្សេង
 • break away off
  - ឈប់និយាយ, បែកចេញ, ឈប់ជាបន្ទាន់, ផ្ដាច់
 • break off
  - បញ្ឈប់
 • break off negotiation
  - បដិសេធពុំព្រមបន្តការចរចា
 • brush off
  - ផាត់ចោល
 • bump off
  - សម្លាប់, បាញ់សម្លាប់
 • buy off
  - ទិញ​ទឹកចិត្ដ, ទាក់​ទាញ​កុំ​ឲ្យ​ប្រឆាំង​នឹង​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​ខ្លួន (តាមរយៈ​ការ​ផ្ដល់​លុយ​កាក់)
 • call off a deal
  - បញ្ឃប់កិច្ចសន្យា
 • cast off
  - បោះបង់, បដិសេធ
  - ស្រាយខ្សែ
  - ចោលទៅ
 • cast off (stitches)
  - ដកថ្នេរចេញ
 • check off
  - កាត់ប្រាក់ដាក់សហជីប
  - ដាក់សញ្ញា (ដើម្បីបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវ..)
 • cheese off
  - រំខាន, ធ្វើឲ្យធុញទ្រាន់ឬរសាយចិត្ដ
 • chip off the old block
  - កូនប្រុសមានអាកប្បកិរិយាមាយាទដូចឪពុក
 • choke off
  - ស្ដីបន្ទោស
  - បញ្ឈប់
 • chop off
  - កាប់ចេញ
 • clear off a debt
  - សងបំណុលផ្ដាច់, ជម្រះបំណុល
 • clock off
  - កំណត់ពេលចេញពីធ្វើការ
 • close off
  - ដាក់របាំងផ្លូវបញ្ឈប់
 • come off
  - របើក, កើតចេញ, របូតចេញ, ធ្លាក់ចេញពី
 • cone off
  - បិទច្រក
 • cool off
  - អន់ខឹង, ធើ្វអោយអារម្មណ៍បានស្ងប់ជាងមុន
  - អន់ (កក់ក្ដៅ, រំភើប, ចាប់ចិត្ដ..)
 • cooling off period
  - (ក្នុងជំលោះរវាងកម្មករអ្នកគ្រប់គ្រង) រយៈពេលដែលការចរចានៅតែបន្តហើយគ្មានភាគីទាំងសងខាងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីឡើយ
  - ពេលសម្រាប់ធ្វើការគិតពិចារណា
 • cordon off
  - ឃាំងមិនឲ្យ
 • cream off
  - រើសយកជ្រើសយក
 • cream off the best
  - រើសយកតែខ្លឹមៗ
 • cross off
  - ដកអ្វីមួយចេញពីបញ្ជី
  - ឆូតចោល, ឆូកចេញ
 • cry off
  - ដកដៃ, ដកសម្ដី, ដកខ្លួនចេញពីការទទួលខុសត្រូវ
 • curtain off
  - ខណ្ឌវាំងនន, បាំងនឹងវាំងនន
 • cut off (a hand)
  - កាត់, កាត់ចោល, កាច់ផ្ដាច់
 • cut off (a motor)
  - ពន្លត់
 • cut off (the water)
  - បិទ
 • dab off
  - ជួតចេញ
 • damp off
  - ជាំទឹកខូច ឬងាប់ (រុក្ខជាតិ)
 • dash off
  - សរសេរឬគួសវាសយ៉ាងលឿន
 • day off
  - ថ្ងៃឈប់សម្រាក
ENGLISH MEANING
noun
1.
The side of the field that is on the right of the wicket keeper.
adjective
1.
On the farther side; most distant; on the side of an animal or a team farthest from the driver when he is on foot; in the United States, the right side; as, the off horse or ox in a team, in distinction from the nigh or near horse or ox; the off leg.
2.
Designating a time when one is not strictly attentive to business or affairs, or is absent from his post, and, hence, a time when affairs are not urgent; as, he took an off day for fishing: an off year in politics.
adverb
1.
In a general sense, denoting from or away from.
2.
Denoting distance or separation; as, the house is a mile off.
3.
Denoting the action of removing or separating; separation; as, to take off the hat or cloak; to cut off, to pare off, to clip off, to peel off, to tear off, to march off, to fly off, and the like.
4.
Denoting a leaving, abandonment, departure, abatement, interruption, or remission; as, the fever goes off; the pain goes off; the game is off; all bets are off.
5.
Denoting a different direction; not on or towards: away; as, to look off.
6.
Denoting opposition or negation.
Interjection
1.
Away; begone; -- a command to depart.
Preposition
1.
Not on; away from; as, to be off one's legs or off the bed; two miles off the shore.