Check1.
(ច្បាប់) មូលប្បទានបត្រ័
Example: A document in which a person tells his or her bank to pay a certain amount of money to another person or entity, such as a corporation.
ឧទាហរណ៍៖ ឯកសារដែលនៅក្នុងនោះជនម្នាក់ប្រាប់ទៅធនាគាររបស់គេអោយចំណាយទឹកប្រាក់មួយចំនួនទៅអោយជនណាមួយផ្សេងទៀត​ឬអង្គភាពណាមួយដូចជាសាជីវកម្ម​ជាដើម ។
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ការពិនិត្យឆែកឆេរ, ការស៊ើបអង្គេត, ការបញ្ឈប់, មូលប្បទានប័ត្រ, វិក័យប័ត្រ
2.
(ticket or metal disk to reclaim something that has been checked, pattern of squares of different colors, written order on a bank to pay money from the account of the signer of the order. -Check in to register or sign in at a hotel, on the job, etc) ការមិនបានសម្រេច, បរាជ័យ, អភិបាលដ្ឋាន, កន្លែងត្រួតពិនិត្យ, ការត្រួតត្រា a check on progress ឧបសគ្គ, cash a check សែក, ឆែក, put a check beside គំនូស, run a check on him ការស៊ើបអង្កេត, pay the check សំបុត្រថ្លៃម្ហូប, cloth has a check ក្រឡាចតុរង្គ
verbpast tense: checked ; past participle: checked ; present participle: checking ;
1.
ពិនិត្យឆែកឆេរ, បញ្ឈប់
2.
~ up on somebody ស៊ើប, តាមដានសាវតាររបស់នរណាម្នាក់
3.
(INTRANSITIVE) Two stories check ស៊ីគ្នា, check in (at a hote) ចុះឈ្មោះ, check out (of a hotel) ចេញ, (His story) checks out ពិនិត្យឃើញថាពិតមែន, check up (on him) ឆែកមើល
4.
(TRANSITIVE) (top stop or slow the motion of suddenly; to restrain; to make a sudden stop; to correspond when compared to restrain, to repulse or rebuke; to test, measure, verify, by investigation or comparison; to place (an opponent's king) in item for item) ពិនិត្យបញ្ជាក់, មើលបញ្ជាក់, ត្រួតពិនិត្យ, មើលបញ្ជាក់ប្រថាប់ត្រា, ចុះបញ្ជីកត់ត្រាទុក, កត់ចំនួន, ថតបញ្ចូល check his room ទៅមើល check progress បង្អង់ check the oil មើល, ពិនិត្យមើល, check your hat ទុកឱ្យគេមើលឱ្យ, យកទុកឱ្យ, check cloth ធ្វើឱ្យមានក្រឡាចតុរង្គ, check the right answer គូស
 • blank check
  - ឆែកមិនទាន់ដាក់ចំនួនប្រាក់
 • certified check
  - មូលប្បទានប័ត្រដែលមានការបញ្ជាក់
 • check account
  - គណនីចរន្ត
 • check baggage in
  - អោយអីវ៉ាន់ដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដើម្បីយកទៅដាក់លើយន្តហោះ
 • check in
  - ចុះឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជី (សណ្ឋាគារ, អាកាសយានដ្ឋាន)
 • check in into
  - ចុះឈ្មោះចុលបញ្ជី, ចុះហត្ថលេខាចូល
 • check into
  - ចុះឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជី (សណ្ឋាគារ, អាកាសយានដ្ឋាន)
 • check list
  - បញ្ជី ឬ តារាង (បញ្ជាក់របស់)
 • check off
  - កាត់ប្រាក់ដាក់សហជីប
  - ដាក់សញ្ញា (ដើម្បីបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវ..)
 • check on
  - ផ្ទៀងផ្ទាត់, បញ្ជាក់មើល
 • check on (his background)
  - ស៊ើបអង្កេត
 • check out
  - បង់ប្រាក់ចេញ, (សណ្ឋាគារ)
  - បង់ប្រាក់ចេញ
  - ស៊ើបរក, តាមដាន
 • check out (a book)
  - ចេញក្រៅ
 • check out (a plane)
  - ពិនិត្យមើល
 • check point
  - ចំណុចឆែកឆេរ, ស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យ
 • check room
  - បន្ទប់ទុកឥវ៉ាន
 • check sample
  - ប៉ាន់សម្រាប់ពិនិត្យ
 • check stubs
  - គល់មូលប្បទានប័ត្រ, គល់សែក
 • check the accounts
  - ពិនិត្យមើលគណនី
 • Hotel check in
  - ការចុះឈ្មោះចូលសណ្ឋាគារ
 • Hotel check out
  - ការចុះឈ្មោះចេញពីសណ្ឋាគារ
 • pay check
  - មូលប្បទានប័ណ្ណប្រាក់បៀវត្សរ៍
 • rain check
  - ប័ណ្ណសម្រាប់ប្រើថ្ងៃក្រោយ
 • random check
  - ការត្រួតពិនិត្យចៃដន្យ
 • rubber check
  - មូលប្បទានប័ណ្ណពុំអាចបើកប្រាក់បាន (ព្រោះគ្មានប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនីគ្រប់គ្រាន់)
  - សែកបញ្ជូនត្រឡប់ (មិនអាចដូរបានព្រោះគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងកុងរបស់ខ្លួន)
 • sales check
  - បង្កាន់ដៃ
 • stop a check
  - បដិសេធមូលប្បទានប័ត្រ
ENGLISH MEANING
noun
1.
A word of warning denoting that the king is in danger; such a menace of a player's king by an adversary's move as would, if it were any other piece, expose it to immediate capture. A king so menaced is said to be in check, and must be made safe at the next move.
2.
A condition of interrupted or impeded progress; arrest; stop; delay; as, to hold an enemy in check.
3.
Whatever arrests progress, or limits action; an obstacle, guard, restraint, or rebuff.
4.
A mark, certificate, or token, by which, errors may be prevented, or a thing or person may be identified; as, checks placed against items in an account; a check given for baggage; a return check on a railroad.
5.
A written order directing a bank or banker to pay money as therein stated.
6.
A woven or painted design in squares resembling the patten of a checkerboard; one of the squares of such a design; also, cloth having such a figure.
7.
The forsaking by a hawk of its proper game to follow other birds.
8.
Small chick or crack.
adjective
1.
Checkered; designed in checks.
verbpast tense: checked ; past participle: checked ; present participle: checking ;
1.
(TRANSITIVE) To make a move which puts an adversary's piece, esp. his king, in check; to put in check.
2.
(TRANSITIVE) To put a sudden restraint upon; to stop temporarily; to hinder; to repress; to curb.
3.
(TRANSITIVE) To verify, to guard, to make secure, by means of a mark, token, or other check; to distinguish by a check; to put a mark against (an item) after comparing with an original or a counterpart in order to secure accuracy; as, to check an account; to check baggage.
4.
(TRANSITIVE) To chide, rebuke, or reprove.
5.
(TRANSITIVE) To slack or ease off, as a brace which is too stiffly extended.
6.
(TRANSITIVE) To make checks or chinks in; to cause to crack; as, the sun checks timber.
7.
(INTRANSITIVE) To make a stop; to pause; -- with at.
8.
(INTRANSITIVE) To clash or interfere.
9.
(INTRANSITIVE) To act as a curb or restraint.
10.
(INTRANSITIVE) To crack or gape open, as wood in drying; or to crack in small checks, as varnish, paint, etc.
11.
(INTRANSITIVE) To turn, when in pursuit of proper game, and fly after other birds.