Way1.
(FIGURATIVE) មធ្យោយបាយ
Example: Which way do you usually go to town?
noun
1.
(A line of communication between places, such as a path or road; the best route the route taken or intended; a method or style a person's chosen or desired course of action; a course from one place to another; distance course or habits of life; respect point; particular; a road; street, path, etc., a locality) ថ្នល់, គន្លង (នៃតារា, នៃទឹក) / ការធ្វើដំណើរ, បថ, មាគ៊ា new way of doing it របៀប, I don't know the way ផ្លូវ, come this way ខាង, have one's own way ចំណង់ចិត្ដ, a long way off ចម្ងាយ, by the way និយាយអញ្ចឹង, by way of (Rome) តាម, by way of (explanation) ជា, under way ដែលកពុងតែធ្វើ, get out of the way ជៀសចេញ, way in ផ្លូវចូល, ការចូល, way out ផ្លូវចេញ, ការចេញ, this way តាមនេះ, មើលនេះ
2.
ផ្លូវ, ទិសដៅ, មធ្យោបាយ, វិធីឬរបៀបធ្វើ, ចំណង់ចិត្ត, ចម្ងាយផ្លូវ, តំបន់ជិតខាង, ផ្នែក ឬខាងអ្វីមួយ
adjective
1.
(FIGURATIVE) ដែលទៅឆ្ងាយទៅយូរ, ដែលឃើញឆ្ងាយ, ដែលពីចម្ងាយ, ដែលឯទីឆ្ងាយ, ដែលឆ្ងាយពីគ្នា
adverb
1.
(Far [way benign]. -by the way by the route of. -come one's way to come to one, befall one. -give way to withdraw or retreat. -give way to to yield, surrender. -go out of one's way to make an usual effort, to do deliberately. -lead the way to act as guide. -make one's way to continue. -out of the way improper, abnormal. -under way in process, in motion) ដែលឆ្ងាយ, ដែលឆ្ងាយទៀត (យូរ)
Example: A narrow way between two houses, Just over the way, Are you coming my way? It's your way, Please tell me the way to....., Find my way, The river isn't this way; it's that way, It got in my way; won't stand in your way, Well on my way, get out of my way; an out of the way place, Give way; make way; make one's way; force one's can help you, In some way or other, Go the wrong way to work; hold it the wrong way around, Gave it your own way; get your own way, It's a good thing, in one way, in some ways.
 • all the way
  - ពេញមួយចម្ងាយផ្លូវ
 • break away way republic
  - សាធារណៈរដ្ឋបំបែកខ្លួន
 • by the way
  - តាមផ្លូវ, និយាយអញ្ចឹង
 • by way of
  - តាម, ឆ្លងតាម, ក្នុងបំណង
 • do the hard way
  - ចេះដោយបទពិសោធន៍
 • elbow one's way
  - វែកផ្លូវ
 • find one's way
  - រកផ្លូវត្រូវឃើញ (ឆ្ពោះទៅ)
 • get one's own way
  - ធ្វើទៅតាមចំណង់ចិត្តរបស់ខ្លួន
 • get out of the way
  - បាក់ ឬរលំ
 • give way
  - អនុញ្ញាតឲ្យមានមតិ
 • go one's own way
  - ធ្វើ​ទៅ​តាម​ចិត្ត​នឹក​ឃើញ​របស់​ខ្លួន
 • go out of one's way (to do something)
  - ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងលំបាកលំបិន
 • go somebody's way
  - ធ្វើដំណើរតាមទិសដៅដូចអ្នកផ្សេង, ឬគាំទ្រចំពោះនរណាម្នាក់
 • have one's own way
  - ធ្វើទៅតាមចំណង់ចិត្តរបស់ខ្លួន
 • in a big way
  - ជាទ្រង់ទ្រាយធំ
 • in a small way
  - ជាទ្រង់ទ្រាយតូច
 • lead the way
  - នាំផ្លូវ
 • make one's way in the world
  - ទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិត
 • make way
  - ចៀសចេញ!
 • on the way out
  - ដែលហួសសម័យ, ដែលគេលែងប្រើ
 • on way and another
  - ដោយមធ្យោបាយណាមួយ
 • out of the way
  - ដាច់ស្រយាល
 • pave the way for
  - ត្រាយផ្លូវ, ក្រាលផ្លូវសម្រាប់
 • pave the way for something
  - ត្រាយផ្លូវសម្រាប់
 • point the way
  - បង្ហាញលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍន៍នៅពេលខាងមុខ
 • right of way
  - សិទ្ធិទៅកាត់ឬប្រើប្រាស់
  - សិទ្ធិដើរកាត់ដីអ្នកដទៃ
 • show the way
  - បង្ហាញផ្លូវដល់
 • stand in somebody's way
  - រារាំង​មិន​អោយ​នរណា​ម្នាក់​ធ្វើ
 • the other way round
  - ផ្ទុយទៅវិញ, បញ្ច្រាស
 • under way
  - ដោយចាប់ដើម
  - កំពុងដំណើរការ
 • wait for the cat to jump wait to see which way the cat jumps
  - ពន្យារ (ការសម្រេចចិត្ត ឬចំណាត់ការ) ឬរង់ចាំរហូតដល់បញ្ហាច្បាស់ឡើង
 • waste way
  - ចុះខ្សោយទៅ
 • water way
  - ផ្លូវទឹក
 • way and means
  - វិធីសាស្រ្តនិងមធ្យោបាយសម្រេចអ្វីមួយ, មធ្យោបាយប្រមូលចំណូលរដ្ឋ
 • way back
  - យូរលង់មកហើយ
 • way of life
  - របៀបរស់នៅ
ENGLISH MEANING
noun
1.
That by, upon, or along, which one passes or processes; opportunity or room to pass; place of passing; passage; road, street, track, or path of any kind; as, they built a way to the mine.
2.
Length of space; distance; interval; as, a great way; a long way.
3.
A moving; passage; procession; journey.
4.
Course or direction of motion or process; tendency of action; advance.
5.
The means by which anything is reached, or anything is accomplished; scheme; device; plan.
6.
Manner; method; mode; fashion; style; as, the way of expressing one's ideas.
7.
Regular course; habitual method of life or action; plan of conduct; mode of dealing.
8.
Sphere or scope of observation.
9.
Determined course; resolved mode of action or conduct; as, to have one's way.
10.
The timbers on which a ship is launched.
11.
The longitudinal guides, or guiding surfaces, on the bed of a planer, lathe, or the like, along which a table or carriage moves.
12.
Right of way.
13.
Progress; as, a ship has way.
verb
1.
(TRANSITIVE) To go or travel to; to go in, as a way or path.
1.
avenue, channel, course, passage, path, road, route, street, thoroughfare, track, trail, walk, fashion, form, habit, manner, method, mode, plan, practice, procedure, process, style, system
1.
To move, to progress, to go
2.
Away