Rule1.
(ច្បាប់) សម្រេចសេចក្តី
Example: To settle a legal issue or decide a motion, objection, etc., raised by one side in a legal dispute. This ruling is made by the person in charge (judge, hearing officer, chairperson, etc)
ឧទាហរណ៍៖ ដោះស្រាយបញ្ហាខាងច្បាប់ឬសម្រេចលើពាក្យសុំ, ការជំទាស់ណាមួយ ។ល។ ដែលភាគីម្ខាងលើកឡើងក្នុងជំលោះតាមផ្លូវច្បាប់ ។ ការសម្រេចសេចក្តីនេះត្រូវឡើងដោយមនុស្សមានភារៈទទួលបន្ទុកកិច្ចការនោះ (ដូចជាចៅក្រមមន្រ្តីអធិបតីជាដើម) ។ល។
2.
(ច្បាប់) វិធាន, ទ្រឹស្តី
Example: An established standard, principle or guide.
ឧទាហរណ៍៖ បទដ្ឋាន, គោលការណ៍​ឬមាគ៌ាណែនាំដែលបានកំណត់រួច ។
noun
1.
(ច្បាប់) ​បទបញ្ជា, បទបញ្ញាតិ្ត
Example: A regulation, usually made by group or by an administrative agency, often to govern its internal working.
ឧទាហរណ៍៖ បទបញ្ជាមួយ​ដែលជាទូទៅបង្កើតឡើងដោយក្រុមណាមួយ​ឬដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលជារឿយៗ​ដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន ។
2.
(បច្ចេកទេស) វិធាន, ទ្រឹស្តី, ក្បួន, និយាម, ទម្លាប់, ការគ្រប់គ្រង, បទបញ្ញតិ, បន្ទាត់, ការសម្រេច
3.
(An authoritative regulation for conduct; procedure; government reign; a standard regulation usual course; regular action; reign; governing power act power or mode of directing authority; established principle or mode of action. -rule of three method of finding the fourth term in a proportion when three terms are given. -rule of thumb a rule, method, etc, based on experience or practice rather) បន្ទាត់, ច្បាប់, វិធាន, សេចក្ដីរៀបរយ, វិន័យ, ក្បួនខ្នាត, គំរូ, បទបញ្ជា, បញ្ញត្តិ
Example: The rules of the game, planting gardens in the spring is the rule, The king rules over his country, The children ruled that the rules of the game should be followed carefully.break a rule វិន័យ, rule of grammar វិធាន, ក្បួន, during his rule ការគ្រប់គ្រង as a rule ធម្មតា, ជាទម្លាប់ wooden rule បន្ទាត់
verbpast tense: ruled ; past participle: ruled ; present participle: ruling ;
1.
(TRANSITIVE) ~ (over somebody / something) (to mark with straight lines, to have command. -as a rule, usually, more often than not. -rule Out, to exclude as irrelevant or ineligible) ដឹកបន្ទាត់, អោយប្រព្រឹត្ដតាមច្បាប់រឺវិធានខ្លះ, រៀបចំ, ចាត់ចែង, ធ្វើអោយដើរត្រូវ, ថ្លឹង (ម៉ាស៊ីន), ត្រួតត្រា rule the country គ្រប់គ្រង, rule him out of order សម្រេចថា, rule his passions ទប់ rule lines on a paper ដឹក (បន្ទាត់)
Example: She once ruled over a vast empire.
2.
គ្រប់គ្រង, សម្រេចសេចក្តី, គ្រប់សង្កត់លើ (ឥទិ្ធពល, អំណាច), គូរបន្ទាត់, កំពុងមានតម្លៃ, កំពុងអនុវត្ត
 • best evidence rule
  - វិធាននៃភស្តុតាងប្រសើរបំផុត
 • brain death rule
  - វិធានអំពីការផុតវិញ្ញាណ
  - វិធានអំពីការផុតវិញ្ញាណសម័យ
 • Business judgment rule
  - វិធាននៃការវិនិច្ឆយខាងអាជីវកម្ម
 • civil rule
  - មេដឹកនាំស៊ីវិល
  - ការគ្រប់គ្រងបែបស៊ីវិល
 • closed rule
  - ការសម្រេចកំណត់ពេល
 • company rule
  - បទបញ្ញតិក្រុមហ៊ុន
 • Concert of action rule
  - វិធានស្តីអំពីអំពើព្រមព្រៀងគ្នា
 • democratic rule
  - ការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
 • Durham rule
  - ពិសោធនកម្ម​អំពីបញ្ហា​សតិ
  - ពិសោធន៍កម្មអំពីបញ្ហាសតិ
 • eighty / twenty rule
  - វិធាន ៨០/២០ (គឺជាវិធានដែលភាគរយអតិថិជនតិចតែអាចយកមកគិតជាភាគរយនៃការលក់ដ៏ច្រើន)
 • Exclusionary rule
  - វិធាន​បដិសេធន៍ភស្តុតាង
 • grounds rule
  - គាលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន
 • Hearsay rule
  - វិធានអំពីពាក្យចចាមអារ៉ាម
  - ច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធ
 • home rule
  - អំណាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
  - ការគ្រប់គ្រងតាមតំបន់
 • Mailbox rule
  - វិធាននៃសំណើតាមប្រៃណីយ៍
 • majority rule
  - ភាកច្រើនជាដាច់ខាត
 • military rule
  - ការគ្រប់គ្រងបែបយោធា
  - មេដឹកនាំយោធា
  - ការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធា
 • Mirror image rule
  - វិធានរូបក្នុងកញ្ចក់
 • one-party rule
  - អ្នកគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សតែមួយ
 • parol evidence rule
  - វិធាននៃភស្តុតាងផ្ទាល់មាត់
 • Plain error rule
  - វិធានអំពីការភាន់ច្រឡំច្បាស់ក្រឡែត
 • poain error rule
  - វិធានអំពីការភាន់ច្រឡំច្បាស់ក្រឡែត
 • rule against
  - សម្រេចជំទាស់នឹង
 • rule doesn't apply
  - ប្រើបាន
 • Rule of law
  - ​នីតិរដ្ឋ, ធម្មាធិបតេយ្យ
  - វិធាននៃច្បាប់
  - គោលការណ៍ច្បាប់, វិធាននៃច្បាប់
  - វិធាននៃច្បាប់ (ធម្មាធិបតេយ្យ)
 • rule of reason
  - វិធាននៃហេតុផល
 • rule of thumb
  - វិធីធ្វើអ្វីមួយតាមទម្លាប់រឺការពិសោធន៍
 • rule off
  - គូសបែងចែក, បំបែក
  - បំបែក, គូសផ្ដាច់
 • rule out
  - ច្រានចោល, ចោល, បដិសេធ
 • rule the roost
  - ជាអ្នកមានឥទិ្ធពលនៅក្នុងក្រុម
 • rule with a rod of iron
  - គ្រប់គ្រងដោយតឹងរ៉ឹងឬឃោរឃៅ
 • rule with rod of iron
  - គ្រប់គ្រងយ៉ាតឃោរឃៅ
 • single-party rule
  - ការកាន់កាប់ដោយគណៈបក្សតែមួយ
 • Ten Minute Rule
  - បទបញ្ជាក្នុងសភាដែលសមាជិកសាមញ្ញអាចបង្ហាញសំណើច្បាប់ដោយថ្លែងខ្លីៗ ហើយប្រសិនបើសំនើរនោះត្រូវបានអនុម័តវាអាចឈានទៅរកដំណាក់កាលអានជាលើកទីពីទៀត
 • utility-maximizing rule
  - វិធានផលប្រយោជន៍អតិបរមា
ENGLISH MEANING
noun
1.
The act of ruling; administration of law; government; empire; authority; control.
2.
An order regulating the practice of the courts, or an order made between parties to an action or a suit.
3.
A determinate method prescribed for performing any operation and producing a certain result; as, a rule for extracting the cube root.
4.
A general principle concerning the formation or use of words, or a concise statement thereof; thus, it is a rule in England, that s or es, added to a noun in the singular number, forms the plural of that noun; but "man" forms its plural "men", and is an exception to the rule.
5.
A measuring instrument consisting of a graduated bar of wood, ivory, metal, or the like, which is usually marked so as to show inches and fractions of an inch, and jointed so that it may be folded compactly.
6.
A thin plate of metal (usually brass) of the same height as the type, and used for printing lines, as between columns on the same page, or in tabular work.
7.
A composing rule.
8.
A straight strip of wood, metal, or the like, which serves as a guide in drawing a straight line; a ruler.
adjective
1.
That which is prescribed or laid down as a guide for conduct or action; a governing direction for a specific purpose; an authoritative enactment; a regulation; a prescription; a precept; as, the rules of various societies; the rules governing a school; a rule of etiquette or propriety; the rules of cricket.
2.
Uniform or established course of things.
3.
Systematic method or practice; as, my ule is to rise at six o'clock.
4.
Ordibary course of procedure; usual way; comon state or condition of things; as, it is a rule to which there are many exeptions.
5.
Conduct in general; behavior.
verbpast tense: ruled ; past participle: ruled ; present participle: ruling ;
1.
To control the will and actions of; to exercise authority or dominion over; to govern; to manage.
2.
To control or direct by influence, counsel, or persuasion; to guide; -- used chiefly in the passive.
3.
To establish or settle by, or as by, a rule; to fix by universal or general consent, or by common practice.
4.
To require or command by rule; to give as a direction or order of court.
5.
To mark with lines made with a pen, pencil, etc., guided by a rule or ruler; to print or mark with lines by means of a rule or other contrivance effecting a similar result; as, to rule a sheet of paper of a blank book.
6.
(INTRANSITIVE) To have power or command; to exercise supreme authority; -- often followed by over.
7.
(INTRANSITIVE) To lay down and settle a rule or order of court; to decide an incidental point; to enter a rule.
8.
(INTRANSITIVE) To keep within a (certain) range for a time; to be in general, or as a rule; as, prices ruled lower yesterday than the day before.
1.
command, control, direct, dominate, govern, manage, regulate, superintend
2.
axiom, canon, maxim, method, order, precept, principle, propriety, regulation, standard, statute, system, authority, control, direction, government, jurisdiction, mastery, reign, sovereignty, sway
1.
abandon, follow, forsake, ignore, submit