Pack1.
កញ្ចប់ពេទ្យ ដែលមានសំពត់ និងវត្ថុចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត សំរាប់ការព្យាបាល ឬវះកាត់ម្យ៉ាង
noun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការស្អំអ្នកជំងឺដោយភួយឬកន្សែងដោយមានធាតុស្ងួត ឬសើម
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ស្បៃសំរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនសំរាប់ទប់ឈាម (ឧ. ពេលស្ដ្រីឆ្លងទន្លេជាដើម)
3.
កញ្ចប់
Example: Items sold in pack of 200
ឧទាហរណ៍៖ ការលក់ជាប្រអប់ដែលផ្ទុកទំនិញ ២០០មុខ
4.
(COUNTABLE) (a bundle; company of animals, a band [of animals]; a set of playing cards) pack of cigarettes កញ្ចប pack of cards វង់បៀរ pack of wolves ហ្វូង (ឆ្កែចចក ។ល។) back pack ថង់ស្ពាយ (ពីក្រោយខ្នង) ice pack កញ្ចប់ទឹកកកស្អំ
5.
(បច្ចេកទេស) រើសយកជាសមាជិកចំពោះអ្នកណាដែលជាបក្សពួករបស់ខ្លួន
adjective
1.
Pack animal សម្រាប់ដឹកនាំអីវ៉ាន់ ផ្ទាល់នឹងខ្នង (សេះលា ។ល។)
verbpast tense: packed ; past participle: packed ; present participle: packing ;
1.
(INTRANSITIVE) Pack fora trip រៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ហឹបឬវ៉ាលីស, snow packs ឡើងហាប pack up រៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ហឹបឬវ៉ាលីស
2.
(TRANSITIVE) ~ (something) (into something) (To arrange closely in a bundle, box or bag to fill press together; to carry; to load) pack clothes រៀប ដាក់ហឹប់ pack a trunk រៀបដាក់ (ក្នុង) pack supplies on one's back ស្ពាយពីក្រោយខ្នង pack the snow បង្ហាប់
3.
បញ្ជូលជាសមាជិកចំពោះអ្នកដែលគាំទ្រខ្លួន, ខ្ចប់, វេច
 • blister pack
  - ការវេចខ្ចប់ទំនិញដោយផ្លាស្ទិក
  - កញ្ចប់ទំនិញធ្វើពីផ្លាស់ស្ទិក
 • bubble pack
  - កញ្ចប់ទំនិញធ្វើពីផ្លាស់ស្ទិក
 • display pack
  - ប្រអប់ ឬកញ្ចប់ទំនិញដាក់តាំងបង្ហាញ
 • dummy pack
  - ប្រអប់ ឬកញ្ចប់សំណាក (សម្រាប់ដាក់តាំង)
 • economy pack
  - ទំនិញទិញដុំថោកជាងទិញរាយ
 • flat pack
  - កញ្ចប់ទំនិញដែលក្នុងនោះមានគ្រឿងដោយខ្លួនឯង
 • ice pack
  - ទឹកកករៀបចំសម្រាប់ស្អំ
 • nasal pack
  - ស្បៃដែលសំរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះ សំរាប់បញ្ឈប់ឈាម, សំឡីចុកច្រមុះ
 • pack animal
  - សត្វពាហនៈ (សម្រាប់ប្រើដឹកនាំអីវ៉ាន់)
 • pack away
  - ខ្ចប់ទុក, ឬទូទុក
 • pack ice
  - ដុំទឹកកកអណ្តែតទៅផ្តុំគ្នា
 • pack in
  - ទាក់ទាញទស្សនិកជន
  - បោះបង់ចោល, ប្រកាសបដិសេធ
  - ទាក់ទាញ
 • pack rat
  - អ្នកលួចអីវ៉ាន់កំប៉ិកកំប៉ុក, អ្នកសន្សំរបស់កំប៉ិកកំប៉ុក
  - ពួកសត្វកកេរ (ដូចកណ្តុរ)
 • pack train
  - សត្វសេះ ឬ សត្វលាច្រើនបន្តគ្នា (ដឹកនាំរបស់សម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយ)
 • pack up
  - បញ្ឈប់, បញ្ចប់, បិទ
 • vaginal pack
  - ស្បៃបញ្ចូលក្នុងយោនី សំរាប់ទប់ឈាមក្រោយពេលសំរាលកូន
ENGLISH MEANING
noun
1.
A bundle of sheet-iron plates for rolling simultaneously.
2.
A bundle made up and prepared to be carried; especially, a bundle to be carried on the back; a load for an animal; a bale, as of goods.
3.
A number or quantity equal to the contents of a pack; hence, a multitude; a burden.
4.
A number or quantity of connected or similar things
5.
A full set of playing cards; also, the assortment used in a particular game; as, a euchre pack.
6.
A number of hounds or dogs, hunting or kept together.
7.
A number of persons associated or leagued in a bad design or practice; a gang; as, a pack of thieves or knaves.
8.
A shook of cask staves.
9.
A large area of floating pieces of ice driven together more or less closely.
10.
An envelope, or wrapping, of sheets used in hydropathic practice, called dry pack, wet pack, cold pack, etc., according to the method of treatment.
11.
A loose, lewd, or worthless person.
12.
Hence: To bring together or make up unfairly and fraudulently, in order to secure a certain result; as, to pack a jury or a causes.
13.
In hydropathic practice, a wrapping of blankets or sheets called dry pack, wet pack, cold pack, etc., according to the condition of the blankets or sheets used, put about a patient to give him treatment; also, the fact or condition of being so treated.
14.
The forwards who compose one half of the scrummage; also, the scrummage.
verbpast tense: packed ; past participle: packed ; present participle: packing ;
1.
(TRANSITIVE) To cover, envelop, or protect tightly with something;
2.
(TRANSITIVE) To envelop in a wet or dry sheet, within numerous coverings.
3.
To contrive unfairly or fraudulently; to plot.
4.
To load with a pack; hence, to load; to encumber; as, to pack a horse.
5.
To cause to go; to send away with baggage or belongings; esp., to send away peremptorily or suddenly; -- sometimes with off; as, to pack a boy off to school.
6.
To transport in a pack, or in the manner of a pack (i.e., on the backs of men or beasts).
7.
To envelop in a wet or dry sheet, within numerous coverings.
8.
To render impervious, as by filling or surrounding with suitable material, or to fit or adjust so as to move without giving passage to air, water, or steam; as, to pack a joint; to pack the piston of a steam engine.
9.
(INTRANSITIVE) To make up packs, bales, or bundles; to stow articles securely for transportation.
10.
(INTRANSITIVE) To admit of stowage, or of making up for transportation or storage; to become compressed or to settle together, so as to form a compact mass; as, the goods pack conveniently; wet snow packs well.
11.
(INTRANSITIVE) To gather in flocks or schools; as, the grouse or the perch begin to pack.
12.
(INTRANSITIVE) To depart in haste; -- generally with off or away.
13.
(INTRANSITIVE) To unite in bad measures; to confederate for ill purposes; to join in collusion.
14.
To make a pack of; to arrange closely and securely in a pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack; to press into close order or narrow compass; as to pack goods in a box; to pack fish.
15.
To fill in the manner of a pack, that is, compactly and securely, as for transportation; hence, to fill closely or to repletion; to stow away within; to cause to be full; to crowd into; as, to pack a trunk; the play, or the audience, packs the theater.
16.
To sort and arrange (the cards) in a pack so as to secure the game unfairly.
1.
A pact