Course1.
(FIGURATIVE) កន្លងទៅ, លឺសុះសាយ, កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ
noun
1.
(An onward movement in space or time, the direction taken or intended, a series of things, a series of talks or lessons, an onward movement, progress, way, path, or channel, a regular manner of procedure, onward motion) ខ្សែទឹក, វិជ្ជាសិក្សា, វិជ្ជាបង្រៀន, ថ្នាក់វិជ្ជា, តម្លៃហាងឆេង, ការដើរ, ដំណើរ, រយៈពេល, ចលនាទ័ព, ផ្លូវ (ពីទីមួយទៅទីមួយទៀត) / គន្លង (នៃតារា, នៃទឹក) / ការធ្វើដំណើរ course of a ship ទិសដែលតម្រង់ទៅ, course of a river ដង, history course មុខវិជ្ជាមួយៗ,
Example: What course of action will you take? លោកគិតធ្វើម៉េច! លោកគិតទៅផ្លូវណា? four course meal មុខ (ម្ហូប) / as a matter of course ជាការធម្មតា
2.
កម្មវិធី, កម្មវិធីសិក្សា
3.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ឈាមរដូវ
verbpast tense: coursed ; past participle: coursed ; present participle: coursing ;
1.
(INTRANSITIVE) (To run or race, to hunt with hounds. -of course as is or was to be expected certainly) រត់, ហូរ (ដូចជាឈាមរត់ក្នុងខ្លួន) / សម្រូត
Example: The stars in their, courses, The course, of a ship, of a river, Hold one's course, In course of time, In the course of my life, experience.
2.
(TRANSITIVE) (To pursue, to cause [esp. hounds] to chase) course the oceans ឆ្លងកាត់ course deer ដេញ (បរបាញ់) / in course of time ក្នុងពេលមិនយូរណាស់ in dure course ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ direct one's course to towards ដើរឆ្ពោះត្រង់ទៅ, during the course of the day ក្នុងរវាងនៃថ្ងៃ, ក្នុងចន្លោះនៃថ្ងៃ, tears course down her face ទឹកភ្នែកធ្លាក់ជោកមុខ, set one's course ដើរដំណើរ, ដើរផ្លូវ, ធ្វើដំណើរ, take its course ដំណើរតាមរឿង, ចាត់ការតាមរឿង
3.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) រត់, ហូរ (ដូចជាឈាមរត់ក្នុងខ្លួន)
 • Buyer in ordinary course of business
  - អ្នកទិញក្នុងទម្លាប់ធម្មតានៃអាជីវកម្ម
 • collision course
  - សង្ឃដទិស
 • commercial course
  - មុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្ម
 • course of action
  - វិធានការ
 • Course of business
  - ដំណើរការធម្មតានៃអាជីវកម្ម ដំណើរការប្រក្រតីនៃអាជីវកម្ម
  - ដំណើរការអាជីវកម្ម
 • Course of dealing
  - លំនាំនៃការប្រតិបត្តិជាមួយគ្នា​តរៀងមក
 • Course of performance
  - លំនាំនៃការអនុវត្តន៍
 • course of sickness
  - រយៈពេលមានឈាមរដូវ
 • course outline
  - គម្រោងមេរៀន, គម្រោងមុខវិជ្ជា
 • course through
  - រត់ឆ្លងកាត់
 • horse course
  - នៃអ្នកប្រណាំងសេះ
 • in the course of
  - ក្នុងពេល
  - នៅពេលដែល, ពេលដែល, ក្នុងរវាង
 • management course
  - មុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រង
 • matter of course
  - ពិតប្រាកដ
 • of course
  - ជាការពិតណាស់, ជាធម្មតា
  - ហ្នឹងហើយ, មានអី, តាមពិត
 • par for the course
  - ធម្មតា
 • payment in due course
  - ការសងប្រាក់តាមកាលកំណត់ត្រឹមត្រូវ
 • race course
  - ទីធ្លាប្រណាំង
 • refesher course
  - វគ្គសិក្សាដើម្បីបង្កើនជំនាញថែមទៀត
 • sandwich course
  - កម្មវិធីសិក្សាដោយចុះអនុវត្តន៍ផ្ទាល់, កម្មសិក្សាតាមមូលដ្ឋាន
 • take it course
  - ដំណើរតាមរឿង, ចាត់ការតាមរឿង
ENGLISH MEANING
noun
1.
The act of moving from one point to another; progress; passage.
2.
The ground or path traversed; track; way.
3.
Motion, considered as to its general or resultant direction or to its goal; line progress or advance.
4.
Progress from point to point without change of direction; any part of a progress from one place to another, which is in a straight line, or on one direction; as, a ship in a long voyage makes many courses; a course measured by a surveyor between two stations; also, a progress without interruption or rest; a heat; as, one course of a race.
5.
Motion considered with reference to manner; or derly progress; procedure in a certain line of thought or action; as, the course of an argument.
6.
Customary or established sequence of events; recurrence of events according to natural laws.
7.
Method of procedure; manner or way of conducting; conduct; behavior.
8.
A series of motions or acts arranged in order; a succession of acts or practices connectedly followed; as, a course of medicine; a course of lectures on chemistry.
9.
The succession of one to another in office or duty; order; turn.
10.
That part of a meal served at one time, with its accompaniments.
11.
A continuous level range of brick or stones of the same height throughout the face or faces of a building.
12.
The lowest sail on any mast of a square-rigged vessel; as, the fore course, main course, etc.
verbpast tense: coursed ; past participle: coursed ; present participle: coursing ;
1.
(TRANSITIVE) To run, hunt, or chase after; to follow hard upon; to pursue.
2.
(TRANSITIVE) To cause to chase after or pursue game; as, to course greyhounds after deer.
3.
(TRANSITIVE) To run through or over.
4.
(INTRANSITIVE) To run as in a race, or in hunting; to pursue the sport of coursing; as, the sportsmen coursed over the flats of Lancashire.
5.
(INTRANSITIVE) To move with speed; to race; as, the blood courses through the veins.
1.
avenue, channel, passage, path, road, route, street, thoroughfare, track, trail, walk, way
2.
fashion, form, habit, manner, method, mode, plan, practice, procedure, process, style, system
1.
The menses