Bill1.
(FIGURATIVE) សសិត (ចចឹកច្បូតស្លាបដោយចំពុះ)
noun
1.
ប្រភេទកាំបិតម៉្យាងនៅមជ្ឈិមសម័យ, កូនកាំបិត
2.
(a statement of charges for goods of services, for which money is owed, in North American, a piece of paper money, a printed poster of a new law to be presented to a lawmaking body, an account of money owed, the draft of A proposed law) សំបុត្រគិតលុយ, វិក័យបត្រ
3.
(a bird's beak, a narrow promontory, tin to touch bills together, to caress) ចំពុះបក្សី, យុថ្កា
4.
(ច្បាប់) លិខិតស្នើ
Example: A formal written statement sent to a higher court, either to inform it of certain facts or to request certain actions.
ឧទាហរណ៍៖ សេចកី្តថ្លែងការណ៍​ជាលាយលក្សអក្សរ​ជាផ្លូវការផ្ញើទៅតុលាការថ្នាក់លើ ដើម្បីជំរាបជូនតុលាការនោះ​អំពីអង្គហេតុ​ខ្លះ​ឬដើម្បីស្នើសុំវិធានការណ៍ខ្លះៗ ។
5.
(ច្បាប់) សេចក្តីព្រាងច្បាប់
Example: A draft of a law proposed to a legislature or working its way through the legislature.
ឧទាហរណ៍៖ គម្រោងច្បាប់ស្នើទៅអង្គនីតិបញ្ញតិ្តឬកំពុងឆ្លងអង្គនីតិបញ្ញតិ្ត ។
6.
លិខិតស្នើ, សំបុត្រគិតលុយ, លិខិតរាយមុខប្រាក់បំណុល, សេចក្តីព្រាងច្បាប់, វិក័យប័ត្រ
verbpast tense: billed ; past participle: billed ; present participle: billing ;
1.
គម្រោងច្បាប់, ផ្ញើវិក័យប័ត្រ, គិតលុយ
 • accept the bill
  - ចុះហត្ថលេខាលើរូបិយាណត្តិ​ដើម្បីទទួលបង់ប្រាក់
 • accommodation bill
  - រូបិយាណត្តិមានបដិ្ឋលេខចំណារខ្នង
 • appropriation bill
  - លិខិតស្នើថវិការដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសភាបានអនុម័ត
 • back a bill
  - ចុះហត្ថលេខាធានាលើវិក័យប័ត្រ
 • bank bill
  - រូបិយាណត្តិដែលទទួលយកបាន, វិក័យប័ត្រធនាគារ, ក្រដាសប្រាក់
  - រូបិយាណត្តិធនាគារ
 • bill at sight
  - វិក័យប័ត្រដែលត្រូវសងពេលបានទទួល
 • bill goan
  - ពពែឈ្មោល
 • bill in a set
  - រូបិយាណត្តិបរទេសបីផ្នែក
 • Bill of attainder
  - ច្បាប់ផ្តន្ទាទោសដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  - ច្បាប់ផ្តន្ទាទោសដោយស័្វយប្រវត្តិ
 • bill of collection
  - វិក័យប័ត្រប្រមូលប្រាក់
 • bill of consignment
  - វត្ថុផ្ញើ
 • Bill of exchange
  - រូបីយាណតិ្ត
  - លិខិតផ្លាស់ប្តូរ, រូបិយាណត្តិ
 • bill of ezchange
  - ប័ណ្ណប្រាក់
 • bill of fare
  - បញ្ជីមុខម្ហូប
 • bill of health
  - ប័ណ្ណសុភាព
 • bill of lading
  - អញ្ញាតប័ណ្ណ, ប័ណ្ណដឹកជញ្ជូន
  - បញ្ជីឈ្មោះទំនិញដឹកនាំ
  - តារាងទំនិញដែលបានដឹកជញ្ជូន
 • bill of particulars
  - លិខិតបញ្ជាក់លំអិត
  - លិខិតបញ្ជាក់លំអិត (ព.ស)
 • Bill of rights
  - សេចក្តី​ប្រកាសសិទ្ធិឯកត្តជន
  - កម្រងសិទ្ធិឯកត្តជន
  - កម្រងសិទ្ធិឯកជន
 • bill of sale
  - វិក័យបត្រ, តួ
  - វិក័យប័ត្រលក់
 • bill payable at sight
  - បង់ប្រាក់ពេញវិក័យប័ត្រ
 • clean bill
  - ពង្រាងច្បាប់សព្វគ្រប់
 • clean bill of health
  - វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពល្អ
 • clean bill of lading
  - ប័ណ្ណដឹកទំនិញត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះ, អជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ
 • commercial bill
  - រូបិយណត្តិ
 • consolidated bill of lading
  - វិក័យប័ត្រដឹកជញ្ជូនសរុប
 • Consolidated Fund Bill
  - គម្រោងច្បាប់ដំឡើងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
 • Creditor's bill or suit
  - បណ្តឹងទាមទាររបស់មកជម្រះបំណុល
 • custody bill of lading
  - ប័ណ្ណផ្ទុកទំនិញដឹកនាំជញ្ជូន
 • custom bill
  - ដែលធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកទិញ
 • date of bill
  - ដល់ថ្ងៃកំណត់ត្រូវបង់វិក័យប័ត្រ
 • demand bill
  - លិខិតប្តូរយកប្រាក់ពេលបង្ហាញធនាគារ
 • direct bill of lading
  - អញ្ញាតប័ត្រដោយផ្ទាល់
 • dirty bill of lading
  - អញ្ញាតប័ត្រមិនសព្វគ្រប់ អញ្ញាតប័ត្រកខ្វក់
 • discount bill of exchange
  - ទិញរូបិយណត្តិក្នុងតម្លៃថោកជាងតម្លៃពិត
 • dishonor a bill
  - មិនទទួលស្គាល់ប័ណ្ណ
 • dishonor bill
  - ប័ណ្ណដែលត្រូវបដិសេធ
 • document bill
  - គម្រោងឯកសារច្បាប់
 • documentary bill
  - រូបិយណត្តិភ្ជាប់ជាមួយឯកសារដឹកជញ្ជូន
 • electricity bill
  - លិខិតរាយមុខប្រាប់បំណុល
 • failure to pay a bill
  - មិនបានគិតលុយ
 • fill the bill
  - បំពេញសេចក្ដី
ENGLISH MEANING
noun
1.
A declaration made in writing, stating some wrong the complainant has suffered from the defendant, or a fault committed by some person against a law.
2.
A writing binding the signer or signers to pay a certain sum at a future day or on demand, with or without interest, as may be stated in the document.
3.
A form or draft of a law, presented to a legislature for enactment; a proposed or projected law.
4.
A paper, written or printed, and posted up or given away, to advertise something, as a lecture, a play, or the sale of goods; a placard; a poster; a handbill.
5.
An account of goods sold, services rendered, or work done, with the price or charge; a statement of a creditor's claim, in gross or by items; as, a grocer's bill.
6.
Any paper, containing a statement of particulars; as, a bill of charges or expenditures; a weekly bill of mortality; a bill of fare, etc.
7.
The bell, or boom, of the bittern
8.
A cutting instrument, with hook-shaped point, and fitted with a handle; -- used in pruning, etc.; a billhook. When short, called a hand bill, when long, a hedge bill.
9.
A weapon of infantry, in the 14th and 15th centuries. A common form of bill consisted of a broad, heavy, double-edged, hook-shaped blade, having a short pike at the back and another at the top, and attached to the end of a long staff.
10.
One who wields a bill; a billman.
11.
A pickax, or mattock.
12.
The extremity of the arm of an anchor; the point of or beyond the fluke.
13.
A beak, as of a bird, or sometimes of a turtle or other animal.
verbpast tense: billed ; past participle: billed ; present participle: billing ;
1.
(INTRANSITIVE) To join bills, as doves; to caress in fondness.
2.
(TRANSITIVE) To work upon ( as to dig, hoe, hack, or chop anything) with a bill.
3.
(TRANSITIVE) To advertise by a bill or public notice.
4.
(TRANSITIVE) To charge or enter in a bill; as, to bill goods.
1.
An act or a bill conferring upon a chief executive, as a governor or mayor, large powers of appointment and removal of heads of departments or other subordinate officials.
1.
To strike, to peck