Anoun
1.
(the first letter of the English alphabet) អក្សរ​ទី​មួយ​តាម​លំដាប់​អក្សរ​នៃ​ភាសា​អង់គ្លេស
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) វីតាមីន A ជាប្រភេទវីតាមីន ដែលលាយជាតិខ្លាញ់ និងមាននៅក្នុងចំណីអាហារដូចជា ថ្លើមបន្លែ និងស៊ុត
adjective
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) A, AA, AAA អក្សរបង្ហាញកម្រិតទុកចិត្តរបស់ភាគហុ៑ន ឬសញ្ញាប័ណ្ណ ឬធនាគារ
indefinite
1.
(One, any, each every) គុណនាម​ម្យ៉ាង​ឥត​មាន​ប្រើ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​ទេ​មាន​ន័យ​ថាៈ​មួយ​ឬ​មួយ​ណា​មិន​ចំពោះឧទាហរណ៍៖ ឆ្មា​ឬ​ឆ្មា​មួយ
Example: A book, An insect has six legs, A hundred, a dozen, A good many, Once a day, six pence an hour.
 • a bad cut
  - របួស (ដោយមុត)
 • a baker's dozen
  - ដប់ពីរ
 • a bawl of soup
  - ស៊ុបមួយចាន
 • a bit hot
  - ក្ដៅបន្ដិច
 • a blank resal
  - ការបដិសេធត្រង់ៗ (គឺគ្មានការសង្ស័យ)
 • a block to progress
  - ឧបសគ្គ
 • A boothless erround
  - ដំណើរមួយដែលគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វី
 • A case in court
  - រឿងក្តីនៅតុលាការ
 • a cheque run
  - សែកដែលដំណើរការតាមកុំព្យូទ័
 • A criminal defendant
  - ចុងចោទក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
 • a dark horse
  - មនុស្សដែលមានការសំងាត់អាចត្រឹមពីរនាក់
 • a dead letter
  - មិនបានការ, ស្លាប់ក្រឡា
 • a decision take at the highest level
  - ការសម្រេចចិត្តធ្វើទើ្បងដោយមនុស្សឬក្រុមធំបំផុត
 • a deep sleep
  - ដំណើរដេកលក់
 • a drop in the bucket
  - ដ៏តិចក្រៃលែង
 • a drug on the market
  - ទំនិញពិបាកលក់ចេញ
  - ផលិតផលដែលពិបាកលក់ចេញ (ព្រោះវាធ្លាប់មានលើទីផ្សារ)
 • a fibrroid
  - ដុំពកក្នុងសាច់ដុំសរសៃនៃស្បូន
 • a fish porter
  - អ្នកប្រកបរបររកត្រី
 • a fortiori
  - សម្រាប់ ឬចំពោះហេតុផលខ្លាំងជាង
  - ចំណង់បើ, ដោយកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំង, ពិសេសជាងនេះទៅទៀត
 • a full-time politician
  - អ្នកនយោបាយស៊ប់
 • A glimmer of hope
  - ពន្លឺសង្ឃឹមដ៏ស្ដួចស្ដើង
 • A golden apportunity
  - ឱកាសល្អមិនងាយរកបាន
 • a good deal of
  - ក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើន
 • a good hand
  - ជើងចាស់, អ្នកស្ទាត់ជំនាញ
 • a good Samaritan
  - អ្នកជួយមនុស្សក្រតោកយ៉ាក
 • a great (good) deal
  - យ៉ាងច្រើនសន្លឹក
 • a great deal of
  - ច្រើន, ភាគធំ
 • a hard case
  - ដោយរឿងដែលលំបាកនឹងទាក់ទងជាមួយ
 • a la mode
  - កន្សែងបង់ក, កន្សែងជូតក្បាល
 • a lapse of time
  - ពេលដែលកន្លងទៅ
 • A lawmaking body
  - គណៈធើ្វច្បាប់ (អង្គការធ្វើច្បាប់)
 • a line or two
  - ពីរបីបន្ទាត់
 • a man of color
  - មនុស្សសម្បុរខ្មៅ
 • a matter for negotiation
  - បញ្ហាត្រូវតែពិភាក្សាមុនធ្វើការសម្រេចចិត្ត
 • a matter of particular importance
  - បញ្ហាមួយសំខាន់ជាពិសេស
 • a matter of record
  - អ្វីដែលបានសរសេរនិងអះអាង
 • a military dictatorship
  - អំណាចផ្ដាច់ការយោធា
 • A nest egg
  - ចំនួនប្រាក់ដែលសំចៃទុកសម្រាប់...
 • a nine day's wonder
  - វត្ថុដែលភ្ញាក់ផ្អើលមួយខណៈ
 • a nob of the first water
  - មនុស្សសំខាន់ណាស់
 • a number of
  - ខ្លះ, មួយចំនួន
 • a peremptory writ
  - ដីកាបង្ខំអ្នកការពារមកបង្ហាញខ្លួន
 • a pointblank shot
  - បាញ់ចំៗ
 • A posteriori
  - ក្នុងបច្ឆាកាល
 • a power bloc
  - ក្រុមប្រទេសមហាអំណាច
 • a prebuilt home
  - ដែលផ្គុំរួចហើយ
 • a priori
  - ពីអ្វីដែលបានមកពីមុន
  - ក្នុងអាទិកាល, តាំងពីដំបូង, ជាដំបូង
ENGLISH MEANING
Preposition
1.
In process of; in the act of; into; to; -- used with verbal substantives in -ing which begin with a consonant. This is a shortened form of the preposition an (which was used before the vowel sound); as in a hunting, a building, a begging.
1.
A barbarous corruption of have, of he, and sometimes of it and of they.
2.
An expletive, void of sense, to fill up the meter.
3.
The first letter of the English and of many other alphabets. The capital A of the alphabets of Middle and Western Europe, as also the small letter (a), besides the forms in Italic, black letter, etc., are all descended from the old Latin A, which was borrowed from the Greek Alpha, of the same form; and this was made from the first letter of the Phoenician alphabet, the equivalent of the Hebrew Aleph, and itself from the Egyptian origin. The Aleph was a consonant letter, with a guttural breath sound that was not an element of Greek articulation; and the Greeks took it to represent their vowel Alpha with the a sound, the Phoenician alphabet having no vowel symbols.
4.
The name of the sixth tone in the model major scale (that in C), or the first tone of the minor scale, which is named after it the scale in A minor. The second string of the violin is tuned to the A in the treble staff. -- A sharp is the name of a musical tone intermediate between A and B. -- A flat is the name of a tone intermediate between A and G.
5.
An adjective, commonly called the indefinite article, and signifying one or any, but less emphatically.
6.
In each; to or for each; as, "twenty leagues a day", "a hundred pounds a year", "a dollar a yard", etc.