Good1.
ពេញ
Example: Good day's journey.
2.
ដ៏បរិបូរណ៍
Example: Good supply
3.
គ្រប់គ្រាន់, មានរសគ្រប់មុខ
Example: Good diet
noun
1.
(profit, benefit, welfare, prosperity, gain, enjoyment) អំពើល្អ
Example: Do good
2.
(ពាណិជ្ជកម្ម) (PLURAL) ទំនិញ
Example: Imported good
adjectivecomparative: better ; superative best
1.
ជាស្ថាបពរ
2.
(beneficial, valid, genuine, healthy, honorable. commendable, right. proper, excellent, of high no trouble, upright, honest, moral. -a good turn a merciful performance. -His word is as good as his bond He never deviates his promise. -as good as suitable) ល្អ
3.
ពូកែ
Example: Good driver
4.
ប្រយោជន៍
Example: For one's own good
interjection
1.
ល្អ!
 • a good deal of
  - ក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើន
 • a good hand
  - ជើងចាស់, អ្នកស្ទាត់ជំនាញ
 • a good Samaritan
  - អ្នកជួយមនុស្សក្រតោកយ៉ាក
 • as good as
  - ស្រដៀងគ្នានឹង, ដូចគ្នានឹង
 • as good as a play
  - សប្បាយណាស់
 • as good as gold
  - ល្អដូចមាស
 • as good as his word
  - ធ្វើដូចមាត់ថាគ្រប់យ៉ាង
 • as good as play
  - សប្បាយរីករាយណាស់
 • be as good as one's word
  - ធ្វើអោយដូចការសន្យា
 • be good as to
  - សូមមេត្ដា, សូមប្រោសប្រណី
 • do somebody a good turn
  - គ្មានប្រយោជន៍ចំពោះនរណាម្នាក់
 • for good
  - ជាស្ថាពរ
  - ទៅហួសមិនត្រឡប់មកទៀតឡើយ
 • for good and all
  - ការពារអោយដាច់ខាត ប្រយ័ត្មខូចការ
 • for the good of
  - ដើម្បីប្រយោជន៍
 • get the good son
  - មានភស្ដុតាងដើម្បីចោទ
 • good appetite
  - ចូលចិត្តអាហារ
 • good book
  - ព្រះគម្ពី
 • good buy
  - ការទិញបានថោក
 • good cause
  - ក្រុមមនុស្សធម៌, ហេតុផលដែលអាចទទួលយកបានតាមផ្លូវច្បាប់
  - មូលហេតុត្រឹមត្រូវ
  - មូលហេតុត្រឹមត្រូវ, បុព្ធហេតុត្រឹមត្រូវ
 • good economic health
  - ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអំណោយផលល្អ
 • good faith
  - ភាពទៀងត្រង់, ដោយសុទ្ធចិត្ត
  - ដោយសុទ្ធចិត្ត, ដោយចិត្តសុច្ចរិក
 • good for nothing
  - ឥតបានការ
 • Good gracious!
  - ស្លាប់ហើយ! ងាប់ហើយ!
 • Good in wine needs no bush
  - របស់ល្អមិនបាច់ប្រកាស
 • good luck
  - ជោគជ័យ, គ្រោះល្អ, សំណាងល្អ
 • good many
  - ច្រើនណាស់
 • good nature
  - ភាពរីករាយ, ភាពស្លូត
 • good neighbour
  - ប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាង
 • good neighbourliness
  - ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាង
 • good sense
  - សុភវិនិច្ឆយ
 • good technique
  - ការប៉ិនប្រសប់
 • Good title
  - សិទ្ធិកម្មសិទិ្ធជ្រះ, សិទិ្ធកម្មសិទ្ធិមិនអាចប្រឆាំងបាន
  - សិទិ្ធកម្មសិទិ្ធជ្រះស្រឡះ, សិទិ្ធកម្មសិទិ្ធមិនអាចប្រឆាំងបាន
 • good to eat
  - ឆ្ងាញ់
 • good will
  - សុជនភាព
  - ឧត្ដមឆន្ទៈ
 • have a good time
  - មានការសប្បាយ
 • he acted in good faith
  - គាត់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់
 • in good earnest
  - ដោយសេចក្ដីតាំងចិត្ដថ្លើម
 • in good faith
  - ជឿថាអ្វីមួយស្របច្បាប់, ឬដោយត្រឹមត្រូវ
  - ដោយស្មោះត្រង់
 • make good
  - ក្លាយទៅជាមាន ឬជោគជ័យ, កាក់កប, ធ្វើអោយល្អឡើងវិញ, អនុវត្តន៍
 • my good old fiend
  - អាភឿនរួមសុខទុក្ខ
 • on good terms
  - រាប់អានគ្នាដូចជាញាតិដ៏ល្អ
 • pretty good
  - ល្អគ្រាន់បើ
 • to buy something in good faith
  - ទិញអ្វីមួយដោយទុកចិត្ត (ពីគុណភាព)
ENGLISH MEANING
noun
1.
That which possesses desirable qualities, promotes success, welfare, or happiness, is serviceable, fit, excellent, kind, benevolent, etc.; -- opposed to evil.
2.
Advancement of interest or happiness; welfare; prosperity; advantage; benefit; -- opposed to harm, etc.
3.
Wares; commodities; chattels; -- formerly used in the singular in a collective sense. In law, a comprehensive name for almost all personal property as distinguished from land or real property.
adjectivecomparative: better ; superative best
1.
Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied; as in the phrases a good name, a good report, good repute, etc.
2.
Possessing desirable qualities; adapted to answer the end designed; promoting success, welfare, or happiness; serviceable; useful; fit; excellent; admirable; commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive, or troublesome, etc.
3.
Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious; religious; -- said of persons or actions.
4.
Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite; propitious; friendly; well-disposed; -- often followed by to or toward, also formerly by unto.
5.
Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be relied upon; -- followed especially by for.
6.
Clever; skillful; dexterous; ready; handy; -- followed especially by at.
7.
Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious; valid; in a commercial sense, to be depended on for the discharge of obligations incurred; having pecuniary ability; of unimpaired credit.
8.
Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest; in good sooth.
9.
Not small, insignificant, or of no account; considerable; esp., in the phrases a good deal, a good way, a good degree, a good share or part, etc.
10.
Not lacking or deficient; full; complete.
verb
1.
(TRANSITIVE) To make good; to turn to good.
adverb
1.
Well, -- especially in the phrase as good, with a following as expressed or implied; equally well with as much advantage or as little harm as possible.
1.
able, admirable, agreeable, benevolent, capable, conscientious, efficient, exemplary, expert, fair, friendly, genial, gracious, honest, honorable, humane, kind, moral, pleasant, proficient, pure, reliable, skillful, virtuous
1.
To manure, to improve