Lownoun
1.
(Thing that, is low, low point or position) temperature low កម្រិតទាបជាងគេ
Example: A low building, Low land, Low temperature, price, rank, Low talk, behavior, people, A low note, In a low voice, The lamp burned low. car is in low លេខយឺត
2.
(this sound. -low comedy comedy with emphasis on physical action broadly humorous or farcical actions, and often bawdy jokes) សូររោទ៍
adjectivecomparative: lower ; superative lowest
1.
(MECHANIC) លេខយឺត (រថយន្ដ ។ល។)
Example: low gear
2.
ទាប, ខ្សោយ, តូចតាច, ថោក, កម្រិតទាប
3.
(Not high, living near the ground, depressed below the adjacent surface, near the horizon, not loud, as a voice, moderate, as prices, shallow, less than normal height, depth, near the horizon, near the equator, depressed, melancholy not of high rank, vulgar, coarse, contemptible, unfavorable, in, to, or towards a low position, quietly, softly, with a deep pitch) ក្រោម, ដែលយឺត (មិនរហ័ស), ដែលទាប, ដែលថោក, សាមញ្ញ, ដែលអាប់ឱន, ដែលតិច low table ដែលទាប, low noise ដែលតិចៗ low prices ដែលថោក, low status ដែលទាប, low ground នៃទំនាប, low spirits ដំណើរមានទឹកចិត្ដស្រពាប់ស្រពោន, low number ដែលតូច
Example: A low range of hills.
verbpast tense: lowed ; past participle: lowed ; present participle: lowing ;
1.
(INTRANSITIVE) (to make the characteristic sound of a cow, to moo) រោទ៍
adverb
1.
Sing low ទាប (សំឡេង), talk low តិចៗ, sell low ថោក, lay low (the enemy) បំផ្លាញ
 • All-time low
  - កម្រិតទាបបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
  - ចំនុចទាបបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន
 • amazingly low price
  - ថ្លៃថោកណាស់, ថ្លៃថោកមែនទែន
 • high low season fare
  - ថ្លៃឈ្នួលប្រែតាមរដូវ
 • lie low
  - រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់, មិនបង្ហាញចំណង់
 • low blood pressure
  - រោគខ្វះឈាម
 • low fat diet
  - វិធីបរិភោគអាហារដែលគ្មានខ្លាញ់ (គេមិនត្រូវប្រើខ្លាញ់ក្នុងការធ្វើម្ហូប មានសាច់ ខ្លាញ់ ឬពណ៌ក្រហមនៃស៊ុតសត្វ)
 • low gearing
  - អត្រាជំពាក់ប្រាក់ធនាគារទាបជាងប្រាក់ហ៊ុន
 • low grade
  - កម្រិតទាប, ថ្នាក់ទាប
  - ថ្នាក់ទាប
 • low income people
  - ប្រជាជនមានចំណូលតិច
  - ក្រុមជនដែលមានចំណូលទាប
 • low involvement product
  - ផលិតផលប្រើប្រាស់ចាំបាច់
 • low level
  - ជាន់ទាប
 • low position in society
  - ឋានៈទាបក្នុងសង្គមមនុស្ស
 • low residue diet (low roughage diet)
  - វិធីបរិភោគអាហារដែលឲ្យមានសំណល់តិចក្នុងពោះវៀនដូចជាបបរ, ត្រី, ទឹកដោះគោ។មិនត្រូវបរិភោគសាច់, បន្លែ (ក្រៅពីត្រឡាច) ផ្លែឈើ (ក្រៅពីចេក)ទេ
 • low sales
  - ការលក់ថោកៗ
 • low salt diet
  - វិធីបរិភោគអាហារដោយមិនសូវប្រើអំបិល
 • low season
  - ពេលមានអ្នកដំណើរតិច
 • low season fare
  - ថ្លៃឈ្នូលទាបតាមរដូវ
 • low tide
  - លំនាច
 • low volume of sales
  - ការលក់ក្នុងចំនួនតិច
 • low water
  - ទឹករាក់
 • shares have hit an all-time low
  - ភាគហ៊ុនធ្លាក់ដល់កម្រិតតម្លៃទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
ENGLISH MEANING
noun
1.
The calling sound ordinarily made by cows and other bovine animals.
2.
Fire; a flame; a light.
3.
The lowest trump, usually the deuce; the lowest trump dealt or drawn.
adjectivecomparative: lower ; superative lowest
1.
Occupying an inferior position or place; not high or elevated; depressed in comparison with something else; as, low ground; a low flight.
2.
Not rising to the usual height; as, a man of low stature; a low fence.
3.
Near the horizon; as, the sun is low at four o'clock in winter, and six in summer.
4.
Sunk to the farthest ebb of the tide; as, low tide.
5.
Beneath the usual or remunerative rate or amount, or the ordinary value; moderate; cheap; as, the low price of corn; low wages.
6.
Not loud; as, a low voice; a low sound.
7.
Depressed in the scale of sounds; grave; as, a low pitch; a low note.
8.
Made, as a vowel, with a low position of part of the tongue in relation to the palate;
9.
Near, or not very distant from, the equator; as, in the low northern latitudes.
10.
Numerically small; as, a low number.
11.
Wanting strength or animation; depressed; dejected; as, low spirits; low in spirits.
12.
Depressed in condition; humble in rank; as, men of low condition; the lower classes.
13.
Mean; vulgar; base; dishonorable; as, a person of low mind; a low trick or stratagem.
14.
Not elevated or sublime; not exalted or diction; as, a low comparison.
15.
Deficient in vital energy; feeble; weak; as, a low pulse; made low by sickness.
16.
Moderate; not intense; not inflammatory; as, low heat; a low temperature; a low fever.
17.
Smaller than is reasonable or probable; as, a low estimate.
18.
Not rich, high seasoned, or nourishing; plain; simple; as, a low diet.
verbpast tense: lowed ; past participle: lowed ; present participle: lowing ;
1.
(INTRANSITIVE) To make the calling sound of cows and other bovine animals; to moo.
adverb
1.
In a low position or manner; not aloft; not on high; near the ground.
2.
Under the usual price; at a moderate price; cheaply; as, he sold his wheat low.
3.
In a low mean condition; humbly; meanly.
4.
In time approaching our own.
5.
With a low voice or sound; not loudly; gently; as, to speak low.
6.
With a low musical pitch or tone.
7.
In subjection, poverty, or disgrace; as, to be brought low by oppression, by want, or by vice.
8.
In a path near the equator, so that the declination is small, or near the horizon, so that the altitude is small; -- said of the heavenly bodies with reference to the diurnal revolution; as, the moon runs low, that is, is comparatively near the horizon when on or near the meridian.
1.
Strong imperative of Laugh.
1.
abject, base, coarse, contemptible, crude, dejected, depressed, despicable, dishonorable, dispirited, grovelling, ignoble, ignominious, inferior, lowly, mean, menial, plebeian, rude, servile, sordid, vile, vulgar
1.
To burn, to blaze
2.
To depress, to lower
3.
A hill, a mound, a grave
4.
Submissive, humble