Special committeenoun
1.
(បច្ចេកទេស) គណៈកម្មាធិការពិសេស (សភា)
  • United Nations Special Committee on Palestine
    - គណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចការប៉ាឡេស្ទីន
  • United Nations Special Committee on the Balkans
    - គណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចការបាល់កង់