United nations special committee on palestinenoun
1.
(បច្ចេកទេស) គណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចការប៉ាឡេស្ទីន