Limited companynoun
1.
(បច្ចេកទេស) ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានខណ្ឌសិមា
 • Private limited company
  - ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានដែនកំណត់
  - ក្រុមហ៊ុមឯកជនមានដែនកំណត់
  - ក្រុមហ៊ុនអនាមិកទទួលខុសត្រូវមានកំណត់
 • public limited company
  - ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈដែលមានដែនកំណត់
  - ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកំណត់, ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ
  - ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈដែនកំណត់
  - ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានខណ្ឌសីមា