Public limited companynoun
1.
(បច្ចេកទេស) ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកំណត់, ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ
2.
(បច្ចេកទេស) ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានខណ្ឌសីមា
3.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈដែនកំណត់
4.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈដែលមានដែនកំណត់