Byadverb
1.
Close by ដែលនៅជិត, drive by ដែលកាត stand by ដែលចាំជួយ, time gone by នៃពេលកន្លងទៅ, by and by នៃបន្ដិចទៀត, ក្នុងពេលមិនយូរ, by and large ដែលគិតឱ្យសព្វគ្រប់ទៅ
2.
(beside or near to, alongside, during, past and beyond, according to, not any later, through the means of, through the action of, in the amount of, with regard to, in the manner of, aside, in reserve) by the river ជិត, go by water តាម, run by steam ដោយ, go by the house កាត់មុខផ្ទះ, by the time គិតដល់ពេលវេលា, Hurry by ប្រញាប់មក, រហ័សឡើង, by the way នេះណែ, នេះឯង, be here by 2 o'clock នៅ, work by day ពេល, by far ឆ្ងាយណាស់ one by one មួយម្ដងៗ, 5 by 10 meters ទទឹង៥ម. បណ្ដោយ១០ម.
 • abide by
  - គោរព, គោរពតាម, ធ្វើតាម, ធ្វើទៅតាម, ប្រតិបត្តិតាម, ប្រព្រឹត្តតាម
 • abide by promise
  - កាន់ពាក្យសន្យា
 • absorb by subsidiary
  - ចុះប្រាក់ខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនរងចូលក្នុងគណនីធំ
 • amount lent by project
  - ទឹកប្រាក់ដែលអោយខ្ចីដោយគម្រោង
 • appearance by attorney
  - ការឡើងក្តីដោយមេធាវី
 • benefit by from
  - បានផលចំណេញពី, ទទួលប្រយោជន៍ពី
 • by abasement
  - ការបន្ថោក, ការបញ្ចុះ, ការបន្ទាប
 • by abridgment
  - ការធ្វើឲ្យខ្លីឡើង
 • by acceleration
  - ការពន្លឿន
 • by accident
  - ដោយឥតមានបំណង, ដោយឥតចេតនា
 • by accusation
  - ដោយការចោទ, តាមរយៈការចោទ
 • by adaptation
  - ការយកលំនាំតាម, ការប្រែប្រួលទៅតាម
 • by advertisement
  - តាមការឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
 • by agglomeration
  - ដោយការផ្ដុំគ្នា
 • by agglutination
  - ដោយការបិទភ្ជាប់
 • by aggregation
  - ដោយការរួមផ្សំគ្នា
 • by air mail
  - សារផ្ញើតាមផ្លូវអាកាស
 • by all means
  - មានអី
  - ពិតប្រាកដ​ដោយសេរី
 • by allegation
  - ដោយការចោទដោយគ្មានភស្ដុតាង, តាមរយៈការចោទដោយគ្មានភស្ដុតាង
 • by allotment
  - ដោយការចែក, តាមរយៈការចែក
 • by allusion
  - ដោយការនិយាយបញ្ឆៀង, តាមរយៈការនិយាយបញ្ឆៀង
 • by amendment
  - ការកែប្រែច្បាប់
 • by annotation
  - ដោយការចារឲ្យយល់ឬពន្យល់, តាមរយៈការចារឲ្យយល់ឬពន្យល់
 • by birtue of
  - អាស្រ័យអំណាចនៃ (ដោយអានុភាពនៃ, ដោយអំណាចនៃ, ដោយអាស្រ័យហេតុផលនៃ)
 • by contrivance
  - ការធ្វើឬប្រឌិតអ្វីមួយដោយចេះតែផ្សំឯនាយឯអាយ
 • by default
  - ដោយគ្មាននរណាម្មាក់នឹងធ្វើ
 • by degress
  - ជាបណ្តើរៗ
 • by election
  - ការបោះឆ្នោតបំពេញកន្លែងនៅទំនេរ
 • by error
  - ដោយកំហុសឆ្គង
 • by fair means
  - ដោយវិធីយុត្ដិធម៌
 • by foul means
  - ដោយអំណាចងងឹត
 • by hand
  - នឹងដៃ, ដោយដៃ
  - ដោយដៃ
 • by heart
  - ចាំមាត់, រត់មាត់
 • by hook
  - ដោយប្រើវិធីយ៉ាងម៉េច​ក៏ដោយ (ល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយ)
 • by improvisation
  - ដោយការឆ្នៃប្រឌិត
 • by itself
  - ដោយខ្លួនឯង
 • by land
  - តាមផ្លូវគោក
 • by means of
  - ដោយប្រើមធ្យោបាយ
 • by mistake
  - ដោយខុស, ដោយភ័ន្ភច្រឡំ
 • by name
  - ដែលមានឈ្មោះថា
 • by no means
  - ឥតសោះ, ឥតទេ
  - ពិតជាអត់
  - ព្រមអោយមិនបាន
 • by of reason
  - ដោយហេតុតែ
 • by one's lonesome
  - ដែលនៅតែឯង, ដែលតែម្នាក់ឯង
 • by phone
  - តាមទូរសព្ទ
 • by private contract
  - តាមឬដោយកិច្ចសន្យាឯកជន
 • by sea mail
  - ផ្ញើតាមផ្លូវទឹក
ENGLISH MEANING
adjective
1.
Out of the common path; aside; -- used in composition, giving the meaning of something aside, secondary, or incidental, or collateral matter, a thing private or avoiding notice; as, by-line, by-place, by-play, by-street. It was formerly more freely used in composition than it is now; as, by-business, by-concernment, by-design, by-interest, etc.
adverb
1.
Near; in the neighborhood; present; as, there was no person by at the time.
2.
Passing near; going past; past; beyond; as, the procession has gone by; a bird flew by.
3.
Aside; as, to lay by; to put by.
Preposition
1.
In the neighborhood of; near or next to; not far from; close to; along with; as, come and sit by me.
2.
On; along; in traversing. Compare 5.
3.
Near to, while passing; hence, from one to the other side of; past; as, to go by a church.
4.
Used in specifying adjacent dimensions; as, a cabin twenty feet by forty.
5.
With, as means, way, process, etc.; through means of; with aid of; through; through the act or agency of; as, a city is destroyed by fire; profit is made by commerce; to take by force.
1.
Against