BeatPast form of: Beat
1.
(FIGURATIVE) កម្មសិទ្ធ, ទ្រព្យសម្បត្ដិផ្ទាល់ខ្លួន, beat a child វាយ, his beat ថ្នល់ដែលតម្រតត្រូវដើរត្រួតត្រា, ខ្សែតម្រួត, beat the breast ទះទ្រូងដោយសេចក្ដីឈឺចិត្ដ, beat a retreat doe ចេញ beat the air តស៊ូដោយគ្មានគោលដៅ it beat me មិនយល់សោះ, that beat the putch ប្លែកណាស់ beat the street ដើរទៅដើរមក, beat the bush ស្រាវជ្រាវ, ស្វែងរក, beat hollow ឈ្នះយ៉ាងដាច់ខាត, beat time គោះចង្វាក់ beat something against បោក
noun
1.
(A recurrent stroke, a pulse throb, the divisions in a bar, the movement of a conductors baton) ការវាយ, ការទះ, ដំណើរលោតនៃជីពចរ, គ្រឿង (វាយស្គរ) / រង្វាស់ភ្លេង, ការដើរល្បាត, ការបុបបង្ហាប់ដី, ការចាញ់គេ
Example: Beat the carpet, Water beat upon the rocks, The sun beat down, Beaten copper, Give him a good beating, Beat a drum, tattoo.heart beat ការដើរ, ការលោត (បេះដូង, ជីពចរ) / beat of the music គម្នោះ, police man's beat តំបន់ល្បាតឬត្រួតត្រា (ប៉ូលីស)
verbpast tense: Beat ; past participle: Beaten ; present participle: Beating ; 3rd person singular present Beats
1.
(INTRANSITIVE) (to throb) hearts beat លោត, ដើរ
Example: He wants 20 Riel for a can of milk, but the government beat him down to 15 Riel.
ឧទាហរណ៍៖ គាត់ចង់លក់២០៛ក្នុងទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងប៉ុន្ដែរដ្ឋការបង្ខំឲ្យលក់ចុះថ្លៃនោត្រឹម១៥៛ ។
2.
(TRANSITIVE) (To strike repeatedly, to throb, to pommel, to defeat, to mark time, in music) វាយ, បោក, កូរវឹក, ឈ្នះ, ជល់, ប៉ះ, វាយនឹងដំបង, វាយឬធ្វើឲ្យរាបឬសំប៉ែត, ផែ (កិនឲ្យរាប) / វែក, ត្រាយ, ឆ្ការ, សំពងឲ្យស្លាប់, ដើរមុន, ធ្វើមុន, វាយមុន, ដល់មុន, មានមុន, ប្រមៀល, កិនបំបែកអាច៍បំណះ, មូរ, រុំ, ធ្វើឡើងវិញ, ជួលជុល, កែ
3.
(បច្ចេកទេស) វាយ, ជំនះបាន, ទទួលទណ្ឌកម្ម, ចាកចេញទៅដោយបង្ខំ, បង្ខំអោយចេញទៅ
4.
To beat someone down បង្ខំឲ្យអ្នកលក់ចុះថ្លៃ
5.
Beat (against a window) បោក, វាត់លើ
 • apex beat
  - ស្នួរចលនាបេះដូងនៅចុងដង្ហើម
 • beat around the bush
  - បង្វៀស
 • beat down
  - តបញ្ចុះថ្លៃ
 • beat off
  - វាយបក, វាយរុញច្រាន
 • beat the ban
  - បំពានបម្រាម
 • to beat a ban
  - ធ្វើ​អ្វីមួយយ៉ាងលឿនមុនគេពេលគេហាមឃាត់
 • to beat about the bush
  - និយាយត្រឡប់ត្រឡិន, និយាយបង្វែងដាន
ENGLISH MEANING
noun
1.
A recurring stroke; a throb; a pulsation; as, a beat of the heart; the beat of the pulse.
2.
The rise or fall of the hand or foot, marking the divisions of time; a division of the measure so marked. In the rhythm of music the beat is the unit.
3.
A transient grace note, struck immediately before the one it is intended to ornament.
4.
A sudden swelling or reenforcement of a sound, recurring at regular intervals, and produced by the interference of sound waves of slightly different periods of vibrations; applied also, by analogy, to other kinds of wave motions; the pulsation or throbbing produced by the vibrating together of two tones not quite in unison.
5.
A round or course which is frequently gone over; as, a watchman's beat.
6.
A place of habitual or frequent resort.
7.
A cheat or swindler of the lowest grade; -- often emphasized by dead; as, a dead beat.
8.
One that beats, or surpasses, another or others; as, the beat of him.
9.
The act of one that beats a person or thing
10.
The act of obtaining and publishing a piece of news by a newspaper before its competitors; also, the news itself; a scoop.
11.
The act of scouring, or ranging over, a tract of land to rouse or drive out game; also, those so engaged, collectively.
12.
A smart tap on the adversary's blade.
adjective
1.
Weary; tired; fatigued; exhausted.
verbpast tense: Beat ; past participle: Beaten ; present participle: Beating ; 3rd person singular present Beats
1.
(TRANSITIVE) To strike repeatedly; to lay repeated blows upon; as, to beat one's breast; to beat iron so as to shape it; to beat grain, in order to force out the seeds; to beat eggs and sugar; to beat a drum.
2.
(TRANSITIVE) To punish by blows; to thrash.
3.
(TRANSITIVE) To scour or range over in hunting, accompanied with the noise made by striking bushes, etc., for the purpose of rousing game.
4.
(TRANSITIVE) To dash against, or strike, as with water or wind.
5.
(TRANSITIVE) To tread, as a path.
6.
(TRANSITIVE) To overcome in a battle, contest, strife, race, game, etc.; to vanquish or conquer; to surpass.
7.
(TRANSITIVE) To cheat; to chouse; to swindle; to defraud; -- often with out.
8.
(TRANSITIVE) To exercise severely; to perplex; to trouble.
9.
(TRANSITIVE) To give the signal for, by beat of drum; to sound by beat of drum; as, to beat an alarm, a charge, a parley, a retreat; to beat the general, the reveille, the tattoo.
10.
(INTRANSITIVE) To strike repeatedly; to inflict repeated blows; to knock vigorously or loudly.
11.
(INTRANSITIVE) To move with pulsation or throbbing.
12.
(INTRANSITIVE) To come or act with violence; to dash or fall with force; to strike anything, as, rain, wind, and waves do.
13.
(INTRANSITIVE) To be in agitation or doubt.
14.
(INTRANSITIVE) To make progress against the wind, by sailing in a zigzag line or traverse.
15.
(INTRANSITIVE) To make a sound when struck; as, the drums beat.
16.
(INTRANSITIVE) To make a succession of strokes on a drum; as, the drummers beat to call soldiers to their quarters.
17.
(INTRANSITIVE) To sound with more or less rapid alternations of greater and less intensity, so as to produce a pulsating effect; -- said of instruments, tones, or vibrations, not perfectly in unison.
1.
A stroke, a blow