Alienation of affectionnoun
1.
(ច្បាប់) ការដកសេចក្តីសេ្នហា
Example: A tort based on intentional and malicious interference by a third party in the marriage relationship of two others, without justification or excuse, such as adultery, which causes, a spouse mental anguish, loss of position, disgrace, humiliation, embarrassment, financial loss because of the destruction or disruption of marriage relationship, or which in some way deprives a spouse of affection from his or her marital partner.
ឧទាហរណ៍៖ ព្យសនកម្មមួយ​ដែលបណា្តល​មកពី​ការជ្រៀតជ្រែកដោយភាគីទទបីប្រកបដោយចេតនា និងការព្យាបាទទៅក្នុង​ទំនាក់ទំនងជាប្តីប្រពន្ធរបស់មនុស្សពីរនាក់ ។ ការដកចិត្តនេះឥតមាន​មួលហេតុជាក់លាក់ ឬឥតមានមូលហេតុដោះសារអី្វទាំងអស់ (ដូចជាការផិតក្បត់ជាដើម) ដែលជាហេតុបណា្តលអោយមានការបារម្ភក្នុងផ្លូវចិត្តដល់ប្តី មានការបាត់បង់ស្ថានភាពសង្គម, ការខូច កិតិ្តយល, ការអាមាស់មុខ, ការអល់ឯក, ការខាតបង់ផ្នែកហិរិញ្ញវត្ថុដោយសារការបាក់បែកទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ ការជ្រៀតជ្រែកនេះធើ្វអោយ​គូរស្វាមី​ឬភរិយាដក​សេចកី្តសេ្នហាពីគ្នា ។