Party1.
(ច្បាប់) ​ភាគីក្តី
Example: A person who is either a plaintiff or a defendant in a lawsuit.
ឧទាហរណ៍៖ មនុស្សដែលជាដើមចោទឬដែលជាចុងចោទក្នុងបណ្តឹងមួយ ។
2.
(ច្បាប់) ​គណៈបក្ស
Example: A group of voters organized to nominate and elect persons to public office, to influence government policy, etc.
ឧទាហរណ៍៖ ក្រុមនៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង​ដើម្បីចាត់តាំងនិងជ្រើសរើសមនុស្សសម្រាប់ទៅកាន់មុខតំណែងសាធារណៈ​ដើម្បីប្រើឥទ្ធិពលលើនយោបាយរដ្ឋាភិបាល ។ល។
noun — Plural: Parties
1.
(បច្ចេកទេស) បក្ខពួក, គណបក្ស, ភាគី, ភាគីក្តី, ពិធីជប់លៀង, ក្រុម
2.
(A group of people with the same political opinions a political group; a social assembly; a participator; an accessory; a litigant) បក្ស, ពួក, គណៈបក្ស, អ្នកដែលគេអាចយកប្ដីឬប្រពន្ធបាន have a party ការជួបជុំស៊ីផឹក political party គណៈបក្ស party of three ក្រុម (មនុស្ស) the guilty party អ្នក, មនុស្ស
3.
(ច្បាប់) ភាគី
Example: A person conceded with or taking part in any matter.
ឧទាហរណ៍៖ មនុស្សដែលទាក់ទិនជាមួយឬចូលរួមចំណែកក្នុងរឿងណាមួយ ។
4.
(FRENCH) ប៉ារទី
adjective
1.
(pertto a party. or faction) party dress សម្រាប់ពាក់ទៅប៉ាទី (take the) party line នៃគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សណាមួយ (Tel) be on a party line ដែលមានចូលនឹងអ្នកឯទៀត
 • a search party
  - ក្រុមស្រាវជ្រាវ
 • accommodation party
  - ភាគីរ៉ាប់រងជួស, ភាគីធានា
 • acredite party
  - អ្នកទទួលសារឥណទាន
 • Adverse party
  - គូប្រឆាំង, ភាគីប្រឆាំង
  - ភាគីប្រឆាំង, គូប្រឆាំង
 • aggrieved party
  - ភាគីរងគ្រោះ
  - ជនរងគ្រោះ
 • all party
  - ដែលមានសមាជិកមកពីគ្រប់គណបក្ស
 • authorized party
  - គណបក្សដែលមានអំណាចតាមច្បាប់
 • be party to something
  - ចូលរួមក្នុង
 • Civil party
  - ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
 • communist party
  - គណៈបក្សកុម្មុយនីស្ត
  - គណបក្សកុម្មុយនីស្ត
 • competent party
  - ភាគីមានសមត្ថកិច្ច
 • conservative party
  - គណបក្សអភិរក្សនិយម
 • constitution of party
  - លក្ខន្តិកៈរបស់គណបក្ស
 • democratic party
  - គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
 • finger he guilty party
  - អោយការអំពី
 • Green Party
  - គណបក្សបៃតង (ផ្តោតសំខាន់ពីបញ្ហាបិស្ថាន សុខភាព)
 • indispensable party
  - ភាគីខានមិន. ភាគីចាំបាច់
  - ភាគីខានមិនបាន, ភាគីចាំបាច់
 • injure party
  - ភាគីរងគ្រោះ
 • interested party
  - ភាគីហ៊ុន
 • Joint party
  - គូក្តីរណប
 • jouned party
  - គូក្តីរណប ភាគីរណប
 • labour party
  - គណបក្សកម្មករ
 • launching party
  - ភាគីដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មី
  - ភាគីដែលចូលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មី
 • leading party
  - គណបក្សនាំមុខគេ
 • liberal Party
  - គណបក្សសេរីនិយម
 • life of the party
  - អ្នកដែលនាំមកនូវសេចក្ដីរីករាយ
 • Nazi party
  - គណៈបក្សណាហ្សី
 • Nominal party
  - ភាគីមានតែនាម
 • non party candidate
  - បេក្ខជនគ្មានគណបក្ស
 • opposition party
  - គណបក្សប្រឆាំង
  - ភាគី ឬគណបក្សប្រឆាំង
 • party card
  - ប័ណ្ណគណបក្ស
 • party central commitee
  - គណៈកម្មាធិការកណ្តាលមជ្ឈឹមបក្ស, គណៈកមា្មធិកាកណ្តាលរបស់បក្ស
 • party chief
  - ប្រធានគណបក្ស, ប្រធានបក្ស
 • Party civilly responible
  - អ្នកទទួលខុសត្រូវខាងរដ្ឋប្បវេណី
 • party faitful
  - សមាជិកគណបក្ស
 • party for single
  - មនុស្សនៅលីវ
 • party headquarters
  - ទីស្នាក់ការជំរំរបស់បក្ស
 • party leader
  - មេដឹកនាំគណបក្ស
  - ផលិតផល​លក់ដាច់ជាងគេ, ភាគហ៊ុនដែលនាំមុខគេ
 • party line
  - បន្ទាត់នយោបាយរបស់បក្ស
 • party list system
  - ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតំណាងគណបក្ស (ការបោះឆ្នោតដែលរាយឈ្មោះគណបក្សដោយមិនសំដៅលើបេក្ខជន)
 • party politics
  - គោលនយោបាយរបស់គណបក្ស
  - នយោបាយរបស់គណៈបក្ស
 • party split
  - ការបែកបាក់ក្នុងបក្ស
ENGLISH MEANING
noun — Plural: Parties
1.
A part or portion.
2.
A number of persons united in opinion or action, as distinguished from, or opposed to, the rest of a community or association; esp., one of the parts into which a people is divided on questions of public policy.
3.
A part of a larger body of company; a detachment; especially (Mil.), a small body of troops dispatched on special service.
4.
A number of persons invited to a social entertainment; a select company; as, a dinner party; also, the entertainment itself; as, to give a party.
5.
The plaintiff or the defendant in a lawsuit, whether an individual, a firm, or corporation; a litigant.
6.
A person; as, he is a queer party.
verb
1.
Parted or divided, as in the direction or form of one of the ordinaries; as, an escutcheon party per pale.
2.
Partial; favoring one party.
3.
Hence, any certain person who is regarded as being opposed or antagonistic to another.
4.
Cause; side; interest.
5.
One concerned or interested in an affair; one who takes part with others; a participator; as, he was a party to the plot; a party to the contract.
1.
Partly